Egzaminy ósmoklasisty i maturalne – znamy wymagania

16 grudnia br. zostało podpisane rozporządzenie zawierające nowe wymagania egzaminacyjne. Zmiany obejmą m.in. maturzystów, dla których zniesiony zostanie obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwiona będzie zmiana deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Obydwa egzaminy - ósmoklasisty i maturalny - będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Oprócz zmian zapowiedzianych przez MEN w projekcie ministerialnym, w efekcie konsultacji wprowadzono  modyfikacje w wymaganiach egzaminacyjnych.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty m.in.

 • z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono “Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 • z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.
W przypadku egzaminu maturalnego m.in.

 • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych),

część 2.: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

 • Czas trwania: 100 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 25 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 55 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 r.

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 • Czas trwania: 170 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 70, w tym:
część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt. (ok. 12-15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach),

część 2.: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.

Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

 • Czas trwania: 170 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt. – zadania zamknięte; 17 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 50 punktów, w tym: 40 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany

Egzamin maturalny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowy. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Do 23 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty  - załącznik nr 1
Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny - załącznik nr 2Źródła:
www.gov.pl
www.cke.gov.pl


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: