Kształcenie uczniów z Ukrainy – nowelizacja rozporządzenia

Ze względu na trwające działania wojenne na terytorium Ukrainy znowelizowano rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Na terytorium Ukrainy trwają działania wojenne, z czym wiążę się konieczność zapewnienia opieki oraz możliwości edukacji uczniom, którzy są obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski po 24 lutego 2022 r.

Najważniejsze rozwiązania określone w rozporządzeniu

 • Rozporządzenie określa m.in. terminy składania deklaracji dotyczących egzaminów związanych z ukończeniem szkoły:

  • Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej (lub w ostatnim roku szkoły podstawowej odpowiadającym klasie VIII – w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) po 30 września 2022 r. będą składali deklaracje w sprawie egzaminu ósmoklasisty w terminie do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły natomiast będzie zobowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora OKE do 22 marca 2023 r.

  • Uczniowie, którzy po 30 września 2022 r. rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, zamierzający przystąpić w tym samym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, będą zobowiązani do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora OKE do 22 marca 2023 r.

  • Uczniowie, którzy po 15 września 2022 r. rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum, zamierzający przystąpić do egzaminy zawodowego będa zobowiązani do złożenia deklaracji z tym związanej w terminie do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora OKE do 22 marca 2023 r.

 • Z rozporządzenia wynika również, że uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2022/2023.
 • Rozporządzenie określa warunki ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 przez uczniów będących obywatelami Ukrainy. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej takich uczniów, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. We wspomnianych dokumentach uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do klasy VIII, pozioma kreska będzie wpisywana w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z przyrody oraz techniki. Uczniowie, którzy nie uzyskają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą powtarzali klasę VIII oraz będą musieli ponownie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

Rozwiązania utrzymane w roku szkolnym 2022/2023

 • Możliwość powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą zobowiązane do odbycia szkolenia dla egzaminatorów.
 • Możliwość prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub w technikum.
 • Wyłączenie obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, uczęszczającego do oddziału przygotowawczego w sytuacji, w której rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub zna go w stopniu niewystarczającym bądź w sytuacji, kiedy zakres realizowanych zajęć edukacyjnych w szkole uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.
 • Możliwość zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I-III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy.
 • Możliwość funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w specjalnym ośrodku wychowawczym oraz w oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych z języka polskiego (minimalny wymiar to 6 godzin tygodniowo; możliwość prowadzenia indywidualnie lub w grupach nieprzekraczających liczby 15 uczniów).
 • Możliwość przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej) wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Możliwość modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły.
 • Możliwość zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych) osób, które nie są nauczycielami. Na takie zatrudnienie będzie musiał wyrazić zgodę kurator oświaty.


Źródło:
 • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: