Nowy rok szkolny – nauka stacjonarna, egzaminy, rekrutacja

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia, które regulują rozpoczęcie nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym na zasadach obowiązujących przed okresem pandemii. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty oraz egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone, podobnie jak w 2021 r., na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Informacje szczegółowe dostępne tutaj.

Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zaplanowano tym razem na maj 2022 r. Zrezygnowano z organizacji egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obligatoryjnego (wybieranego spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). Z uwagi na ten fakt dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego nowożytnego przez 0,3. Oznacza to, że kandydat może z wymienionych wyżej przedmiotów uzyskać maksymalnie odpowiednio 35, 35 i 30 punktów. Podobną zasadę przyjęto w przypadku osób, które są zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w części lub w całości. Wówczas bierze się pod uwagę i przelicza na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów, z których przeprowadzany był egzamin ósmoklasisty.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2022 r., podobnie jak w roku 2021 r., zostanie przeprowadzony jedynie w części pisemnej. Absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, będą mogli przystąpić do ustnej części egzaminu z języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół średnich będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, niezbędne będzie zdobycie co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści, którym nie uda się uzyskać pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego z jednego lub kilku obowiązkowych przedmiotów, będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu z tego lub tych przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego (licząc od października w roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy). Po upływie tego terminu absolwenci nadal będą mogli podejmować próby uzyskania świadectwa dojrzałości, natomiast koniecznym wówczas będzie przystąpienie do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.

Ponadto absolwenci szkół średnich z lat poprzednich, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, będa mogli do dnia 31 maja 2022 r. złożyć wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Taką możliwość będą miały jedynie osoby spełniające określone warunki, np. w części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymały co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia oraz przystąpiły do części pisemnej egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Inne zmiany dotyczą:

 • prowadzenia szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, członków tych zespołów oraz egzaminatorów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość,
 • powoływania zespołu przedmiotowego w danej szkole jedynie w sytuacji, kiedy uczniowie/absolwenci zadeklarują przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego,
 • przygotowania i przekazania do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wykazu absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego,
 • liczby zadań egzaminacyjnych do ustnej części egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów,
 • obowiązku uiszczenia opłaty za egzamin maturalny w 2022 r.,
 • określenia składu zespołu nadzorującego, jak również umożliwienie powołania przedstawicieli: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • sposobów losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym oraz na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie),
 • wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości oraz na informacji o egzaminie maturalnym lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego,
 • aneksów do informatorów o egzaminie ósmoklasisty oraz o egzaminach maturalnych ogłoszonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Źródło:
 • www.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.