Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ósmoklasiści! Egzaminy jeszcze przed Wami, ale już najwyższy czas pomyśleć o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Sprawdźcie terminy składania wniosków i dokumentów, żeby żaden Wam nie umknął. Pamiętajcie, że kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Wyjątek stanowią:

 • szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
 • oddziały dwujęzyczne,
 • oddziały międzynarodowe,
 • oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
 • szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Do wymienionych powyżej wnioski mogą być składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

  W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  2 sierpnia 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. - kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dołączyć także:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni powinien poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie przekazuje się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Brak rekrutacji uzupełniającej

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Źródło:
 • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: