Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci, które przybywają do naszego kraju z Ukrainy oraz dla dyrektorów szkół i organów prowadzących, które je przyjmują. Dokumenty dotyczą zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół, wsparcia nauki tych dzieci oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla rodziców

W materiale dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy zawarte są informacje, jakie dokumenty są wymagane, aby zapisać dziecko do polskiej szkoły oraz jak wygląda proces samego zapisu.

Rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie ich dziecka do szkoły, natomiast ostateczne rozpatrzenie go należy do dyrektora placówki.

Publiczna szkoła podstawowa, w pobliżu której mieszka dziecko przybyłe z Ukrainy, powinna przyjąć nowego ucznia z urzędu. Inne publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe podejmę tę decyzję na podstawie liczby wolnych miejsc. W przypadku ich braku, niezbędny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku od 7 do 18 lat mogą uczyć się w polskich szkołach nieodpłatnie. Nie jest również wymagana znajomość języka polskiego. Dodatkowo uczniowie z Ukrainy mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach języka polskiego oraz uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (wersja w języku ukraińskim) POBIERZ>>

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (wersja w języku polskim) POBIERZ>>

Dla dyrektorów

Materiał dla dyrektorów dotyczy zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, wsparcia nauki przybyłych uczniów oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z doświadczeniem migracyjnym.

Uczniowie z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat (wiek obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Przyjmowanie nowych uczniów do szkół możliwe jest przez cały rok szkolny. Ustalenie klasy, do której będzie uczęszczał nowy uczeń odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki w szkole. W procesie przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Uczniowie przybywający z zagranicy mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia nauki, o których przyznaniu ostatecznie decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Jest to m.in. możliwość::

  • uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizowania nauki w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces edukacji dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów,
  • korzystania z pomocy osoby posługującej się językiem ucznia (w charakterze pomocy nauczyciela),
  • korzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych.
Uczniowie z Ukrainy mogą również zostać objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną, którą w szkole organizuje dyrektor placówki. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie.

Informacja MEiN dotycząca zasad przyjmowania dzieci z zagranicy do polskich szkół POBIERZ>>
Źródło:
  • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: