Librus

Oficjalna aplikacja Librus

Pedagog i psycholog szkolny

Rodzice uczniów odwiedzają pedagoga lub psychologa szkolnego zwykle wtedy, gdy inne formy pomocy są niewystarczające lub dziecko pilnie potrzebuje wsparcia. To specjaliści, których praca daje nadzieję na rozwiązanie spraw trudnych i konfliktowych, dotyczących uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Jakie są zadania pedagoga oraz psychologa i do kogo zgłosić się, gdy potrzebujemy wsparcia?

Określenie zadań pedagoga i psychologa szkolnego

Zadania zarówno pedagoga, jak i psychologa szkolnego precyzuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

  - udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  a_pedagog_psycholog_LR_graf_1.jpg

Pedagog szkolny w praktyce

Zakres zadań pedagoga szkolnego jest tym samym bardzo szeroki. Jest to osoba, do której zgłaszają się uczniowie z trudnościami w kontaktach rówieśniczych, w sytuacji konfliktu, czasami w związku ze słabszym samopoczuciem psychicznym. Pedagog udziela wsparcia także rodzicom sygnalizującym:

 • kłopoty wychowawcze,
 • trudności dziecka w nauce,
 • problemy z motywacją,
 • obniżenie poziomu koncentracji uwagi,
 • niechęć dziecka do szkoły,
 • zauważalne problemy rówieśnicze.
Pomoc pedagoga mogą uzyskać także nauczyciele w przypadku:

 • konfliktów w klasie,
 • konieczności przeprowadzenia warsztatów na określony temat,
 • występowania: problemów z indywidualnymi trudnościami edukacyjnymi uczniów, licznych absencji czy niepokojących sygnałów płynących z domu rodzinnego.
Do pedagoga szkolnego można zgłaszać się z różnymi problemami, by razem, wraz z wychowawcą klasy, poszukać najlepszego rozwiązania. Zwykle ten specjalista jest osobą obiektywną, niezaangażowaną w codzienne funkcjonowanie klas, dlatego ma sposobność szerszego spojrzenia na problem. Na podstawie dokonywanych obserwacji, spotkań, rozmów pedagog – w porozumieniu z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją – sugeruje możliwe rozwiązania. W zależności od typu sprawy może być to sugestia zgłoszenia dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej, konieczność przeprowadzenia w klasach mediacji lub zajęć warsztatowych czy powiadomienie odpowiednich instytucji zewnętrznych (ośrodki pomocy rodzinie, policja, sąd).

Tym samym pedagog szkolny jest osobą, która rozważając sytuację dziecka, spogląda na nią z wielu perspektyw. To pozwala zaproponować najlepsze rozwiązania. Ma kontakt z rodzicami – zaprasza ich na spotkania, informuje o zajściach w szkole i jest dostępny w przypadku konieczności podjęcia interwencji. Ponadto, pedagog w miarę możliwości organizuje  dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi zajęcia dodatkowe – między innymi korekcyjno-kompensacyjne.

Przede wszystkim pedagog szkolny jest, a przynajmniej powinien być, osobą bliską uczniom. W przypadku nieobecności psychologa w szkole lub w sytuacji wymagającej szybkiego reagowania to pedagog udziela potrzebnego wsparcia.

Psycholog w szkole w praktyce

Psycholog szkolny w codziennej pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami udziela wsparcia psychologicznego. Jego działania dotyczą w dużej mierze sfery emocjonalnej i psychicznej. To specjalista, który prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajmuje się doradztwem zawodowym uczniów, współpracuje ściśle z m.in. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i  rodzicami dzieci, szczególnie w zakresie zagadnień wychowawczych. Poza wspieraniem uczniów w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psycholog również interweniuje w sytuacjach trudnych oraz uczestniczy w działaniach profilaktycznych.

W szkołach pedagog i psycholog szkolny zwykle ściśle ze sobą współpracują, co pozwala na jak najlepsze rozwiązanie różnego rodzaju spraw szkolnych.Anna Chmielewska
Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z różnego typu zaburzeniami. Stosuje elementy Dialogu Motywującego i mediacji. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej, technikach szybkiego zapamiętywania i uczenia się oraz w kinezjologii edukacyjnej.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: