Poznaj moduł Rozliczanie godzin [PORADNIK]

Dyrektorze, nauczycielu, mamy dobrą wiadomość! Koniec z wędrującymi karteczkami, ręcznym liczeniem i wielką niewiadomą. Od teraz za pomocą kilku kliknięć, w sposób automatyczny, możliwe jest rozliczanie godzin dodatkowych osób zatrudnionych w szkole. Poznaj moduł Synergii* – Rozliczanie godzin i pozwól się wyręczyć w czasochłonnych obowiązkach.

Komplet informacji w jednym miejscu

Moduł Rozliczenia godzin umożliwia podsumowanie i weryfikację liczby godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych pracowników placówki. W automatyczny sposób pobiera dane z Synergii z różnych jej modułów, np. Oddziałów przedszkolnych, Dzienników zajęć dodatkowych, Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ZŚK) czy Nauczania indywidualnego (NI) i pozwala generować raporty przydatne m.in. przy obliczaniu wynagrodzenia danego nauczyciela.

Dyrektor i administrator w module Rozliczanie godzin mają możliwość skonfigurowania  wartości pensum pracowników oraz planowanej liczby godzin ponadwymiarowych i zastępstw dla każdego pracownika z osobna.

Z kolei nauczyciel może zweryfikować liczbę realizacji wprowadzonych w Synergii oraz dodać brakujące wpisy, które nie są dokumentowane bezpośrednio w systemie (np. gdy ich dokumentacja prowadzona jest w wersji papierowej).

Raporty przydatne w codziennej pracy

Dyrektor używając modułu, może szybko i sprawnie generować raporty z sumaryczną liczbą godzin za wybrane dowolne okresy. Podsumowanie dla konkretnego pracownika czy też wszystkich nauczycieli w szkole? Obie możliwości są dostępne! Dzięki temu użytkownik w każdej chwili, gdy potrzebuje danych ilościowych, otrzymuje raporty gotowe do przedstawienia i dalszej analizy. Może wykonać również zestawienia zbiorcze godzin ponadwymiarowych, godzin za zastępstwa, liczby realizacji, a także z podziałem na typy – w zależności od preferencji oraz potrzeb. Dzięki możliwości szczegółowego określenia parametrów rozliczania pracowników dyrektor ma pewność, że podsumowanie zawiera wszystkie założone warunki pracy danej osoby, np. dni wolne, nieobecności krótkotrwałe, nieobecności długotrwałe itp.

Korzystając z modułu Rozliczanie godzin, dyrektor otrzymuje dane, które może wykorzystać przy planowaniu budżetu placówki, obliczaniu wynagrodzenia, przewidywaniu pensji nowych pracowników, raportowaniu do JST itp.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_1.jpg

Bieżący dostęp do danych pracownika

Z kolei nauczyciel może zweryfikować liczbę realizacji wprowadzonych w Synergii oraz dodać brakujące wpisy, które nie są dokumentowane w systemie (np. gdy ich dokumentacja prowadzona jest w wersji papierowej). Pracownik szkoły korzystając z modułu, ma stały wgląd w swoje rozliczenia. Jeśli potrzebuje podsumowania liczby przepracowanych godzin w określonym przez siebie okresie – otrzymuje je po kilku kliknięciach.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_2.jpg

Rozpoczęcie pracy z modułem – Dyrektor

Chcesz zacząć korzystać z modułu Rozliczanie godzin? Wejdź do Synergii i wybierz z górnego paska menu pozycję Moduły → Rozliczanie godzin, a następnie:

  1. Ustaw zakres dat dla generowanych raportów oraz pobierz z Synergii listę pracowników szkoły.
  2. Dokonaj wstępnej konfiguracji modułu, definiując sposób wynagrodzenia w ramach dni wolnych, rodzajów zastępstw oraz nieobecności nauczycieli.
  3. Uzupełnij dane pracowników.
  4. Pobierz listy realizacji wprowadzonych w Synergii.
  5. Wygeneruj odpowiedni raport.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_3.png

UWAGA! Zakres informacji dostępnych w module zależy od rodzaju posiadanego konta. Dyrektorzy i administratorzy szkolni mają dostęp do informacji o wszystkich pracownikach szkoły. Nauczyciele, pedagodzy, inni specjaliści, bibliotekarze mają dostęp wyłącznie do własnych danych tj. dodanych przez siebie realizacji.

Rozpoczęcie pracy z modułem – Pracownik

Aby mieć dostęp do danych na temat swoich przepracowanych godzin, wejdź do Synergii i wybierz z górnego paska menu pozycję Moduły → Rozliczanie godzin. Jeżeli widzisz tam informację o braku dostępu, najprawdopodobniej moduł nie został jeszcze skonfigurowany przez Twoją placówkę. W tej sytuacji skontaktuj się ze szkolnym administratorem systemu.

W kolejnych krokach:

  1. Zweryfikuj odnotowane przez siebie realizacje.
  2. Uzupełnij ewentualnie brakujące realizacje za pomocą opcji “Dodaj realizację”.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_4.png

UWAGA! Realizacje dodane ręcznie w module Rozliczanie godzin nie są przenoszone do innych części Synergii. Aby uzupełnić braki w dokumentacji w ramach poszczególnych modułów systemu, należy uzupełnić informacje bezpośrednio w tych właśnie modułach.
Po przejściu do modułu lub w zakładce Pomoc systemu Synergia można znaleźć więcej informacji na temat pierwszych kroków w pracy z nowym modułem.

Szkolenia – wsparcie w codziennej pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia naszych certyfikowanych trenerów Synergii, którzy przedstawią Ci praktyczne rozwiązania związane z wykorzystaniem modułów systemu Synergia w pracy szkoły.

Wybierz dogodną formę szkolenia: w Twojej placówce oświatowej lub on-line z wykorzystaniem profesjonalnej platformy wideokonferencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

szkolenia@librus.pl,

tel.: 32 350 85 85, wew. 4.

* Moduł dostępny w wariancie Altum systemu Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: