Nauczanie zdalne z wykorzystaniem Synergii [PORADNIK]

LIBRUS Synergia to kompleksowe narzędzie wspierające pracowników szkół, uczniów oraz rodziców. Zawieszenie zajęć w placówkach jest dla wszystkich dużym wyzwaniem. Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik korzystania z dotychczasowych i nowych funkcji systemu, które ułatwią komunikację oraz realizowanie zadań dydaktycznych, w tym pracę zdalną z uczniem.

Instrukcja podzielona jest na kilka części, które odpowiadają różnym typom użytkowników systemu: administrator, dyrektor, nauczyciel, rodzic i uczeń.

Administratorzy systemu Synergia

1. Zasoby multimedialne

Aby uczniowie i rodzice mogli skorzystać z zasobów multimedialnych do lekcji (dodanych przez nauczyciela), należy zadbać o to, aby opcja “Ukryj przeglądanie realizacji” w widoku rodzica była ustawiona na:

 • pokaż wszystkie realizacje - uczniowie zobaczą wtedy wszystkie tematy,
 • lub pokaż realizację z zasobami - uczniowie zobaczą tylko te tematy, w których pojawią się materiały do pobrania.

  Funkcja dostępna w Ustawienia -> konfiguracja -> inne opcje -> parametry konfiguracyjne.

  a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

2. Dysk sieciowy

 • Placówka może udostępniać uczniom i rodzicom z całej szkoły różne pliki zawierające np. instrukcje, procedury czy zalecenia. Należy zadbać, aby w systemie podpięty był “szkolny dysk sieciowy”. 

  Funkcja dostępna
  w Ustawienia -> inne opcje -> szkolny dysk sieciowy. Szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce Pomoc pod hasłem: dysk sieciowy.
 • Warto sprawdzić, czy każdy nauczyciel w szkole ma podpięty dysk sieciowy. 

  Funkcja dostępna
  w Ustawienia -> inne opcje -> dyski sieciowe.
 • Administrator może ze swojego konta założyć dysk sieciowy dla każdego nauczyciela i podpiąć go do jego konta.
 • Alternatywną metodą (która jest szybsza, ale nie jest zalecana) jest utworzenie jednego dysku przeznaczonego dla wszystkich nauczycieli. Po utworzeniu takiego dysku, administrator wysyła dane logowania (login i hasło) do każdego nauczyciela. Każdy z nauczycieli samodzielnie “podpina” ten dysk do swojego konta (nie jest możliwe, aby administrator ze swojego konta podpiął ten sam dysk sieciowy do kont wielu nauczycieli).
3. Ankiety**

Warto umożliwić nauczycielom posługiwanie się ankietami. Funkcja dostępna w Ustawienia -> inne opcje -> ankiety. Istnieje możliwość wybrania grupy nauczycieli, którzy mają mieć dostęp do tego narzędzia.

4. Odnotowywanie odwołania zajęć

Sposób odnotowywania w dokumentacji odwołania zajęć dydaktycznych.

 • Jeśli nie ma potrzeby odnotowywania frekwencji i realizacji:

  a) dzień “wolny” szkoły (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) – można go odnotować w Terminarzu z poziomu konta administratora i dyrektora szkoły, wpisując w nazwie odpowiednią treść. Obecnie dzień wolny nie jest uwzględniany w modułach: Dziennik świetlicy, Dziennik zajęć dodatkowych (DZD), Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK), Nauczanie indywidualne (NI). W zależności od poprawności dokumentacji możliwa jest modyfikacja planu bezpośrednio w powyższych modułach, usuwając w wybranym okresie zajęcia, które są odwołane. W przypadku DZD alternatywnym rozwiązaniem może być pozostawienie planu lekcji, a jedynie wprowadzenie informacji o odwołaniu zajęć w widoku dodawania realizacji. 

  b) nieobecność klasy – można seryjnie zaznaczyć nieobecne klasy poprzez moduł Zastępstwa, wprowadzając stosowny rodzaj nieobecności.

  c) modyfikacja planu lekcji – usunięcie w wybranym okresie wszystkich zajęć z planu lekcji (korzystając z opcji "Zmiana planu w wybranym okresie").
Nauczyciele nie powinni w powyższych przypadkach odnotowywać żadnych tematów czy frekwencji (jeżeli to zrobią, wpisy będą wykazywane jako nadmiarowe).

 • Jeśli frekwencja i realizacja mają być odnotowane:

  a) Pozostawienie planu lekcji bez zmian lub stosowna jego modyfikacja w zależności od zajęć, które odbędą się w wybranym okresie (Organizacja szkoły → Plan lekcji → Zmień seryjnie → Zmiana planu w wybranym okresie). Nauczyciele dodając realizację, mogą wprowadzić temat lekcji oraz ewentualne odznaczyć, aby wybrana realizacja nie była liczona do RPN. Możliwe jest utworzenie własnej kategorii frekwencji (o nazwie np. Kwarantanna lub innej odzwierciedlającej tę sytuację), która byłaby traktowana przez aplikację jak zwolnienie. 

  Funkcja dostępna z poziomu konta administratora w Ustawienia → Kategorie frekwencji. W Interfejsie lekcyjnym, aby utworzona wcześniej kategoria była widoczna, podczas sprawdzania frekwencji należy zaznaczyć opcję „Pokaż/Ukryj kategorie nieobecności”.

  b) Świetlica – możliwe jest odwołanie wszystkich zajęć w systemie Synergia (wprowadzając np. dzień wolny szkoły), a następnie zarejestrowanie uczniów, którzy przyszli do szkoły i sprawowana była nad nimi opieka w module Świetlica. Nauczycieli pełniących opiekę nad uczniami należy w pierwszej kolejności przypisać do modułu Świetlica z poziomu konta administratora lub kierownika świetlicy.
5. Praca zdalna nauczycieli

Stworzenie kategorii w module dodatkowe godziny nauczycieli np. “praca zdalna”. Tu nauczyciele mogą odnotowywać, co i kiedy wysłali do uczniów. Dzięki temu dyrektor placówki może monitorować ich pracę.

6. Loginy i hasła dla uczniów

Warto pamiętać o tym, że w niektórych szkołach szczególnie najmłodsi uczniowie do tej pory nie korzystali z Synergii. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie

Dyrektorzy

1. Podpięcie Rozkładu materiału nauczania (RMN)

Sugerujemy monitorowanie podpięcia rozkładów materiału nauczania, ponieważ w proponowanych przez nas procedurach pracy są one nośnikiem informacji o materiałach przekazywanych uczniom. Alternatywnym sposobem przekazywania materiałów jest moduł Wiadomości, jednak nie jest to on optymalny do tego zadania.

2. Dysk sieciowy

Proponujemy, aby każdy nauczyciel miał podpięty swój dysk sieciowy. Nauczyciel  we własnym zakresie ma możliwość zintegrowania swojego konta z zewnętrznym dyskiem sieciowym (One Drive lub Google Drive). Wszystkie dodawane przez nauczycieli oraz uczniów materiały są przechowywane właśnie tam. Jeśli szkoła nie posiada usługi wdrożonej w całej placówce, nauczyciel ma możliwość założenia takiego dysku samodzielnie i bezpłatnie.

3. Pliki szkoły

To miejsce, w którym można umieszczać dokumenty, materiały zarządzenia, procedury, instrukcje oraz decydować, kto ma mieć do nich dostęp.

 • zamieszczenie procedur dostępnych dla nauczycieli, np. niniejszej instrukcji,
 • umieszczanie komunikatów, procedur i informacji od instytucji państwowych (Sanepid, MEN itd.) widocznych dla rodziców i nauczycieli,
 • do plików szkoły materiały może dodawać administrator.
4. Monitorowanie logowania użytkowników

 • rodziców i uczniów, żeby monitorować, czy korzystają z informacji i materiałów dystrybuowanych przez szkołę i na tej podstawie zweryfikować, czy te formy komunikacji są wystarczające,
 • nauczycieli - warto sprawdzić, czy inne dokumenty szkolne nie zabraniają nauczycielom korzystania z systemu do prowadzenia dziennika elektronicznego poza placówką. Wielokrotnie UODO wypowiadając się na temat dostępu nauczycieli do tych systemów, zaznaczał, że przepisy tego nie wykluczają pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
5. Grupa wsparcia

Warto powołać grupę wsparcia, składającą się m.in. z administratora systemu i kilku nauczycieli, którzy będą pomagać innym pracownikom w korzystaniu z dostępnych funkcji systemu Synergia w obszarze dydaktyki, m.in zdalnego nauczania (opisanych w instrukcjach dla nauczycieli - poniżej).

6. Zasady i procedury

Cenne będzie opracowanie dla nauczycieli zasad i procedur dot. wykorzystania funkcji systemu Synergia do zdalnego nauczania (np. na podstawie niniejszej instrukcji, ale z wybraniem tych modułów, z których szkoła chce korzystać).

7. Ogłoszenia szkolne

Wykorzystanie ogłoszeń szkolnych do przekazywania najważniejszych komunikatów. Można dostosować grupę odbiorców ogłoszenia i tworzyć inne komunikaty dla nauczycieli, a inne dla rodziców i uczniów. Każdy rodzic i uczeń może je śledzić nie tylko poprzez stronę WWW, ale również przez aplikację mobilną Librus.

Nauczyciele

1. Dysk sieciowy

Proponujemy, aby każdy nauczyciel miał podpięty swój dysk sieciowy. Nauczyciel  we własnym zakresie ma możliwość zintegrowania swojego konta z zewnętrznym dyskiem sieciowym (One Drive lub Google Drive). Wszystkie dodawanie przez nauczycieli oraz uczniów materiały są tam przechowywane. Jeśli szkoła nie posiada usługi wdrożonej w całej placówce, nauczyciel ma możliwość założenia takiego dysku samodzielnie i bezpłatnie.
Szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce “Pomoc” pod hasłem: dysk sieciowy.

2. Podpięcie Rozkładu materiału nauczania (RMN)

Rozkłady materiału nauczania są nośnikiem informacji o materiałach przekazywanych uczniom. Więcej o RMN w dziale Pomoc -> rozkłady materiału nauczania.

3. Planer lekcji*

Dokumentacja przebiegu nauczania w sytuacji odwołania zajęć dydaktycznych nie powinna wskazywać, że dane zajęcia się odbyły, dlatego nie zalecamy używania Interfejsu lekcyjnego. Dzięki nowej funkcji Planera (aktualizacja 16 marca 2020 r.) nauczyciel ma możliwość udostępnienia uczniom materiałów do konkretnej lekcji bez konieczności jej odnotowywania. Uczeń dostaje materiały w przystępnej, uporządkowanej formie i nie ma to wpływu na dokumentację przebiegu nauczania..

Planer umożliwia nauczycielom:

 • udostępnianie materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line),
 • otrzymywanie materiałów od uczniów (np. prace, wypracowania, zdjęcia rozwiązanych przez siebie zadań),
 • zamieszczanie informacji dotyczących materiałów do samodzielnej pracy ucznia.
Jak to działa

 • Nauczyciel wybiera przy konkretnej lekcji “zaplanuj”. Wybiera temat z RMN, do którego będzie chciał się odnieść i przekazać materiały - pojawiają się wszystkie dostępne możliwości. Nowością (aktualizacja 16 marca 2020 r.) jest możliwość zadecydowania, czy zaplanowana lekcja ma się pojawić u uczniów czy pozostanie widoczna tylko dla nauczyciela. Jeśli nauczyciel chce udostępnić materiały multimedialne dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów online), wybiera Dodaj zasób. Ich liczba jest dowolna.
 • Następnie zaznacza, że uczniowie mają mieć do tego dostęp.
 • Może przekazać materiały uczniom (takie, jak prezentacje multimedialne, grafiki, PDF-y, linki ze stronami do materiałów on-line):

  - Dodaj zasób - widoczny dla ucznia: wszystkie prezentacje multimedialne (PowerPoint itd.), pliki z grafikami, np. mapy, infografiki, wykresy, pliki PDF lub Word - z tekstami, treściami zadań, definicjami.

a_poradnik_praca_zdalna_graf1_LS.jpg


a_poradnik_praca_zdalna_graf2_LS.jpg


a_poradnik_praca_zdalna_graf3_LS.jpg

WAŻNE! Jeśli dane materiały będą stworzone dla jednej klasy, to realizując tę samą lekcję w innej klasie będzie można je wykorzystać - nie ma potrzeby powtórnego przechodzenia przez cały proces dla każdej klasy/grupy osobno. Dla ucznia i rodzica wszystko jest widoczne w jednym widoku dostępnym na dzień dzisiejszy jedynie przez stronę WWW (nie w aplikacji mobilnej).

4. Zadania domowe*

Jeśli jest potrzeba zebrania plików od uczniów, np. jako forma sprawdzająca czy projektowa, zalecamy użycie modułu Zadania domowe.

a_poradnik_praca_zdalna_graf4_LS.jpg

a_poradnik_praca_zdalna_graf5_LS.jpg

5. Wiadomości z załącznikami* Jeśli z jakiegoś powodu nauczyciel nie chce korzystać z Planera, może udostępnić uczniom materiały za pomocą modułu Wiadomości. Nie jest to rekomendowany przez nas sposób - uczniom dużo trudniej będzie odnaleźć pożądane materiały. Przypominamy, że istnieje możliwość przesyłania wiadomości z załącznikami między nauczycielami - warto dzielić się swoimi materiałami.

6. Ankiety**

Moduł Ankiety może być pomocny przy zbieraniu opinii większej liczby użytkowników. Uwaga - odpowiedzi są anonimowe.

7. Linki w wiadomościach

Moduł wiadomości obsługuje linki, a więc daje możliwość wysyłania linków do różnych multimediów lekcyjnych czy zasobów na darmowych portalach edukacyjnych.

8. Terminarz

Po stworzeniu dodatkowej kategorii przez Administratora każdy z nauczycieli może dodać informacje w formie tekstowej, która będzie dotyczyć tego, co uczniowie powinni samodzielnie przerobić.

9. Dodatkowe godziny nauczycieli*

Jest to sposób na odnotowanie czynności wykonywanych przez nauczycieli związanych z pracą zdalną z uczniami.

a_poradnik_praca_zdalna_graf6_LS.jpg

10. indywidualni.pl

Na portalu dostępne są warsztaty z uczenia się oraz Edustrefa - kopalnia pomysłów (https://indywidualni.pl/edustrefa). Dostępne materiały można przesłać uczniom i rodzicom (metody i techniki, kart pracy, filmy).

Rodzice i uczniowie

Dostępność poszczególnych modułów uzależniona jest od wariantu systemu, jaki posiada szkoła, konfiguracji tego systemu oraz procedur szkolnych. Opisane poniżej informacje dotyczą funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu na stronie WWW bezpośrednio do systemu Synergia. Aplikacja mobilna Librus umożliwia dostęp do większości możliwości systemu Synergia, ale nie do wszystkich.

1. Lekcje (organizacja - zaplanowane lekcje)

Tutaj rodzic oraz uczeń zobaczy materiały przekazane przez nauczycieli za pomocą Planera*. Istnieje możliwość wyboru konkretnego zakresu dat czy przedmiotu (dostępne od aktualizacji planowanej na 16 marca 2020 r.)

2. Zadania domowe*

W tym miejscu nauczyciele mogą zamieszczać materiały do samodzielnej nauki dla uczniów. Warto pamiętać, że dostęp do nich ma zarówno rodzic, jak i uczeń. Pobranie pliku z zadaniem od nauczyciela możliwe jest zarówno po zalogowaniu się do systemu Synergia przez przeglądarkę WWW, jak i w aplikacji mobilnej Librus (aktualizacja aplikacji z dnia 23.03.2020 r., wersja aplikacji 4.2.0). Jeśli jednak nauczyciel poprosi o odesłanie jakiegoś pliku (np. jako rozwiązanie zadania), to może to zrobić jedynie uczeń, logując się na swoje konto ucznia bezpośrednio do systemu Synergia przez WWW (nie przez aplikację mobilną Librus).

Uczeń może przesłać do nauczyciela na raz jeden plik lub spakowany folder (ZIP). Domyślnie można zaktualizować przesłany dokument 2 razy. Aby przesłać kolejne rozwiązanie danego zadania, należy się zwrócić do właściwego nauczyciela (np. za pomocą modułu Wiadomości w systemie Synergia) z prośbą o odblokowanie powyższej opcji.

Jeśli konieczne jest odesłanie pracy w kilku załącznikach, może spakować je w paczkę ZIP. Funkcja ta jest integralną częścią z systemów Windows i macOS. W przypadku Windows wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder, w którym zamieszczone są konkretne pliki i wybrać „Wyślij do” -> „Folder skompresowany (zip)”. W macOS klikamy prawym przyciskiem myszy na dany folder i wybieramy funkcję „Kompresuj”. Tak przygotowany plik uczeń może udostępnić w całości swojemu nauczycielowi.

3. Wiadomości

 • Tutaj przekazywane będą najważniejsze informacje od nauczycieli i dyrekcji szkoły.
 • Nauczyciele za pomocą tego modułu mogą wysyłać materiały multimedialne do realizacji zajęć
 • Uczeń oraz rodzic mogą stale komunikować się z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba albo jakaś kwestia wymaga doprecyzowania.
4. Ogłoszenia

 • Najważniejsze ogłoszenia od dyrekcji.
 • Ogłoszenia od nauczycieli.
5. Pliki szkoły

Materiały zamieszczane przez dyrekcję np.

 • procedury,
 • materiały z ministerstwa,
 • niniejsza instrukcja.
6. Terminarz

Tutaj zgodnie z procedurami szkolnymi mogą być również zamieszczane  przez nauczycieli informacje dotyczące materiałów do samodzielnej nauki (dostępne w wariancie Basis).

7. Login i hasło ucznia do systemu Synergia Jeśli uczeń zapomniał swojego hasła do systemu Synergia, istnieją dwa sposoby jego odzyskania.

 • Skorzystanie z funkcji Przypomnij hasło, która dostępna jest w widoku formularza logowania do systemu Synergia. Warunkiem jest to, że uczeń uzupełnił wcześniej swój adres mailowy w ustawieniach konta.


a_poradnik_praca_zdalna_graf7_LS.jpg

 • Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.


a_poradnik_praca_zdalna_graf8_LS.jpg
a_poradnik_praca_zdalna_graf9_LS.jpg

Aplikacja mobilna Librus


Przypominamy, że rodzice i uczniowie mają dostęp do wybranych, najważniejszych informacji z systemu Synergia za pomocą aplikacji mobilnej Librus. Aplikacja mobilna obsługuje zdecydowaną większość, jednak nie wszystkie funkcje dostępne w systemie Synergia. W wersji Mobilne dodatki aplikacja obsługuje natychmiastowe powiadomienia na telefon.

Aplikacja mobilna nie jest konieczna, aby w pełni bezpłatnie uczeń czy rodzic mógł skorzystać ze wszystkich funkcji jakie oferuje mu system Synergia. Podstawowym kanałem dostępu do systemu jest przeglądarka internetowa i logowanie się bezpośrednio do systemu Synergia. Więcej o aplikacji na stronie konto.librus.pl/aplikacjamobilna

Twój wariant systemu Synergia

UWAGA! Korzystaj z wszystkich potrzebnych funkcji i modułów! Jeśli chcesz wykorzystywać funkcjonalność z wyższego wariantu Synergii, skontaktuj się z działem Kursów, Szkoleń i Relacji z Klientem LIBRUS Synergia - przygotujemy dla Twojej placówki atrakcyjną ofertę

Kontakt ws. umowy na system Synergia: szkolenia@librus.pl.

Kontakt ws. pomocy technicznej: prosimy wysyłać wiadomość w Synergii na konto SuperAdministrator.

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

 • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
 • zastosowanie TIK w szkole,
 • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.
* Funkcja dostępna w wariancie Systema oraz Altum.
** Funkcja dostępna w wariancie Altum.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: