Nowe rozporządzenie MEN a systemy Librus

30 sierpnia 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1664). Przepisy obowiązują już od dnia 1 września 2019 r., jednak został wskazany okres przejściowy na dostosowanie niektórych obszarów do dnia 1 września 2020 r.

Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany w zapisach ww. rozporządzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Wskazujemy również zmiany wprowadzone w systemach LIBRUS Synergia oraz e-Sekretariat, które umożliwiają spełnienie nowych wymogów oraz planowane aktualizacje pozwalające w przyszłości dostosować się do przepisów, jakie wejdą w życie od dnia 1 września 2020 r. Przypominamy, że pełny opis nowych modułów oraz pomoc techniczna w ich obsłudze znajdują się w dziale Pomoc po zalogowaniu do systemu Synergia i e-Sekretariat.

Zmiany, które weszły w życie od 01.09.2019 r.

 • Zapis dotyczący prowadzenia dziennika lekcyjnego został uzupełniony o zwrot “rozkłady zajęć” dla szkół, które prowadzą naukę w cyklach semestralnych (szkoły dla dorosłych w formie zaocznej) oraz rozszerzony został katalog szkół, w których nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich uczniów (szkoła dla dorosłych, branżowa szkołą II stopnia, szkoła policealna) (§8).
W systemie Synergia przy eksporcie dziennika w formacie XML została uwzględniona nowa nomenklatura, którą wprowadza rozporządzenie. Dla wygody użytkowników w samym systemie (elektronicznym) określenie “plan lekcji” pozostaje stosowane bez zmian. Uwzględniony został także brak obowiązku wpisywania danych rodziców uczniów pełnoletnich – np. w szkołach dla dorosłych przy eksporcie dziennika informacja ta nie jest umieszczana.

 • Dodano zapis, który mówi o zawartości wpisu do dziennika lekcyjnego, który jest prowadzony przez szkołę dla dzieci i młodzieży dla klasy wstępnej (§8 ust. ust. 3a) (komentarz: klasy wstępne mogą być prowadzone w szkołach ponadpodstawowych, które prowadzą klasy dwujęzyczne).
System Synergia umożliwia oznaczanie danej klasy jako wstępnej – przy tworzeniu klasy należy opisać ją w nazwie (np. oznaczyć ją jako klasę “zerową” – 0A) w sposób pozwalający na jej identyfikację jako wstępnej.

 • Do katalogu dzienników innych zajęć został dołożony dziennik zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (§11 ust. 1) – wielu dyrektorów te zajęcia wpisywało do dziennika lekcyjnego (komentarz: w nowej podstawie programowej są to zajęcia realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły).
W nowym module “Dziennik zajęć dodatkowych” administrator ma możliwość dodania nowych typów zajęć, również rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Moduł dostępny jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.

 • Zapisy, które były odwołaniem do szkoły dla dorosłych zastąpiono zapisami: szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna (komentarz: w całym rozporządzeniu).
Odpowiednie nazwy jednostek zostaną wprowadzone w systemie Synergia przed końcem pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020, tak aby szkoły mogły wygenerować właściwe dzienniki.

 • § 22 otrzymuje brzmienie:
 • „§ 22. 1) W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego albo na dzień zakończenia semestru.
 • 2) Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego: 1. jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym; 2. jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20.”.
Zmiana brzmienia powyższego paragrafu nie powoduje zmian w procesie eksportu i możliwości przechowywania dziennika elektronicznego z perspektywy funkcjonalności systemu Synergia. 

 • Zwracamy uwagę na prowadzenie księgi uczniów, dziennika lekcyjnego i księgi arkuszy ocen w szkole policealnej, ale tylko w tym typie szkoły.
 • § 3. Założoną przed dniem 1 września 2019 r. księgę uczniów szkoły policealnej prowadzi się dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., do czasu zakończenia kształcenia przez tych uczniów, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
 • § 4. Dziennik lekcyjny w szkole policealnej, w którym dokumentuje się zajęcia edukacyjne prowadzone dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., jest prowadzony zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
 • § 5. Dla arkuszy ocen uczniów szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., zakłada się odrębną księgę arkuszy ocen zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Zmiany, które weszły w życie od 01.09.2020 r.

 • Księga ewidencji, księga uczniów, księga słuchaczy i księga wychowanków mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej (komentarz: należy rozumieć, że jest to przypadek dla prowadzenia tych ksiąg w postaci papierowej), a za zgodą organu prowadzącego księgi te mogą być prowadzone tylko w postaci elektronicznej. Rozporządzenie wyjaśnia, jak należy prowadzić księgę ewidencji, księgę uczniów, księgę słuchaczy oraz księgę wychowanków od czasu, w którym rozpoczęto prowadzenie tych ksiąg w postaci elektronicznej lub tylko w postaci elektronicznej (§7a ust. 1 – 9) (komentarz: należy zwrócić uwagę do kiedy prowadzi się księgę w postaci papierowej, jeśli wprowadza się księgę w postaci elektronicznej). 

System e-Sekretariat umożliwia prowadzenie ksiąg ewidencji, uczniów, słuchaczy i wychowanków w wersji elektronicznej oraz ich wydruk.

 • Dokonano nowelizacji brzmienia w §21 związanego z systemem informatycznym, który służy do prowadzenia dzienników elektronicznych, brzmienie zapisu tego paragrafu przedstawiamy poniżej:
w § 21:

 • a) w ust. 3 uchyla się pkt 1 (komentarz: ten uchylony zapis brzmiał „prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny”),
 • b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych: 1. umożliwia wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20; 2. uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom albo słuchaczom”,
 • c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest zgodny ze schematem, określonym we wzorze zdefiniowanym w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 2, § 8–13, § 18 i § 20, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • 4b. Wydruk, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4a, zgodnie z szablonem wizualizacji zdefiniowanym w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.
W systemie Synergia szkoła ma możliwość eksportu dzienników elektronicznych do plików, a następnie ich wydruku. Wyjątek stanowią eksporty z modułów Nauczanie indywidualne, Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia oraz Dziennik zajęć dodatkowych - możliwość eksportu tych dzienników w formacie XML zostanie udostępniona użytkownikom najpóźniej 1 września 2020 r. – w bieżącym roku szkolnym nie ma obowiązku spełnienia tego wymogu.

Dostosowanie systemu do wytycznych dot. dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych (rodziców, uczniów, słuchaczy) zostanie wprowadzone najpóźniej od dnia 1 września 2020 r. 

 • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej schemat i szablon, o których mowa w § 21 ust. 4a i 4b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (§ 6).
Po udostępnieniu przez MEN właściwych informacji forma wydruków dostępnych w systemie Synergia zostanie dostosowana do nowych wymogów.

Ważne: 

 • § 7. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzące dzienniki, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, w postaci elektronicznej przed dniem 1 września 2020 r. dostosują ich prowadzenie do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. (komentarz: pkt 3 dotyczy zapisów §7a związanych z prowadzeniem ksiąg: ewidencji, uczniów, słuchaczy i wychowanków w postaci elektronicznej; pkt 10 dotyczy zapisów § 21 o nowym systemie informatycznym do prowadzenia dzienników elektronicznych).
Opracowała Danuta Skrzypek na podstawie: rozp. MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1664)

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.