Ocenianie - propozycje zapisów w statucie szkoły

Jakie rodzaje ocen otrzymuje uczeń w trakcie nauki w szkole? Czy oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców? Jak nauczyciel powinien uzasadniać ustaloną uczniowi ocenę? Jak można udostępnić uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia? Jak można udostępniać do wglądu uczniowi i jego rodzicom dokumentację związaną z ocenianiem ucznia? Te i wiele pytań każdego dnia trafia na skrzynki mailowe naszych ekspertów. To bardzo ważny temat, nie tylko w kontekście klasyfikacji śródrocznej czy rocznej. Przyjrzyjmy się propozycjom regulacji w/w zagadnień w prawie oświatowym. Zaproponujemy również przykładowe zapisy w statucie szkolnym.

Uzasadnianie ustalonej uczniowi oceny

Na podstawie: art. 44e ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne,
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

Każdy nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

Sposób uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny (propozycja)

1. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej z uczniem po odpowiedzi ustnej lub w przypadku pracy pisemnej – po jej sprawdzeniu i ocenieniu. Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 • przekazać uczniowi informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć.
2. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców – jeśli wyrażą taką wolę.
3. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę na piśmie w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku przez ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń. Powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

Udostępnianie uczniowi i jego rodzicom sprawdzonej i ocenionej pisemnej pracy ucznia

Na podstawie: art. 44e ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne,
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia określa statut szkoły.

Udostępnianie uczniowi sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (propozycja)

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, co ma na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac w danym oddziale:
 • z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca;
 • ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie;
 • z udzielaniem wskazówek, w jaki sposób można poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.
2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
3. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
4. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale klasy, nauczyciel obowiązany jest udostępnić sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny. Obowiązkiem nauczyciela jest krótkie jej omówienie z uczniem.
5. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych  zajęć edukacyjnych.

Udostępnianie rodzicom ucznia sprawdzonych i ocenionych prac ucznia (propozycja)

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
 • w czasie spotkań nauczycieli z  rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
 • w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;
 • w czasie pracy nauczyciela, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
2. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka, zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

Udostępnianie do wglądu uczniowi i jego rodzicom dokumentacji związanej z ocenianiem ucznia

Na podstawie: art. 44e ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne,
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacja dotycząca: 1) egzaminu klasyfikacyjnego, 2) egzaminu poprawkowego, 3) zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, które dotyczą ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, 4) inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia.

Sposób udostępniania ww. dokumentacji na wniosek ucznia lub jego rodziców (propozycja)

1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej:
 • egzaminu klasyfikacyjnego,
 • egzaminu poprawkowego,
 • zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, które dotyczą ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,
 • innej dokumentacja dotyczącej oceniania ucznia,
 • odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany do dyrektor szkoły, który można złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
2. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji wymienionej w ust. 1.
3. Dokumentacja wymieniona w ust. 1 udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
4. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji wymienionej w ust. 1 odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
5. Podczas dokonywania wglądu w dokumentację, o której mowa w ust. 1, uczniowie lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografię pracy ucznia.
6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń. Powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.
Źródła:
 • www.gov.pl

Danuta Skrzypek Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: