Religia i etyka w świetle średnich rocznej i końcowej

Czy zajęcia z religii lub etyki są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych dla ucznia, który otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem?

Dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole

Na podstawie:

  • art. 109 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
  • §3 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz.80).
Określenie „dodatkowe zajęcia edukacyjne” znajduje się w zapisach prawa oświatowego, a co z tym związane – w statucie szkoły, w części dotyczącej wewnątrzszkolnego oceniania.

Bardzo często w języku potocznym za „dodatkowe zajęcia edukacyjne” uznawane są wszystkie zajęcia edukacyjne, które są organizowane przez szkołę poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Takie rozumienie jest nieprawidłowe. Nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni mieć pełną wiedzę, jakie zajęcia, zgodnie z prawem, związane są z określeniem „dodatkowe zajęcia edukacyjne”.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne to forma działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły do której zalicza się:

  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. drugi język obcy w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz trzeci język obcy w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i w liceum ogólnokształcącym oraz w technikum),
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (np. edukacja prawna, edukacja teatralno-artystyczna).
Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo (w danym roku szkolnym) na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych (dla każdego oddziału, grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej). W przypadku wprowadzenia przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych do tygodniowego rozkładu zajęć, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych

Na podstawie:

  • §18 ust. 1-2 i §19 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572 i z 2024 r. poz. 438),
  • rozp. MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2032 r. poz. 1120 ze zm.).
Ocenianie ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się zgodnie z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, które obowiązują w danej szkole i są określone w statucie szkoły.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Uczeń kończy szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

W arkuszach ocen uczniów poszczególnych typów szkół oraz na świadectwach szkolnych promocyjnych i na świadectwach ukończenia danej szkoły znajdują się odpowiednie wiersze do wpisania rocznych ocen klasyfikacyjnych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowi, który otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, a który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa powyżej, nie wlicza się rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

Uczniowi, który otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki, do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa powyżej nie wlicza się końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

Powyższe regulacje dotyczące wliczania do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych tylko ocen z dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia, który otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem weszły w życie z dniem 1 września 2024 r.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: