Rodzaje świadectw szkolnych – sposoby wypełnienia oraz wpisy

Jakie rodzaje świadectw mogą otrzymać uczniowie, jak wypełnia się świadectwa szkolne, jaką datę wpisać na świadectwie szkolnym, jak brzmią wpisy na świadectwach szkolnych?

Na podstawie:

 • § 6 - § 8 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700  ze zm.)
Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Absolwent szkoły ponadpodstawowej, ponadpodstawowej szkoły średniej i szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

Wypełnianie świadectw szkolnych

Na podstawie:

 • §17 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700  ze zm.)
Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnione w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.

Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.

Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

W wierszach, które nie są wypełniane, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:

 1. zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo  „zwolniona”;

 2. nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „ niesklasyfikowany” albo  „niesklasyfikowana”.
W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

Nazwę zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym, że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

Świadectwa wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

Świadectwa wydawane przez szkołę podpisuje dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun klasy. W uzasadnionych przypadkach świadectwo może podpisać, zamiast wychowawcy klasy, inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły lub kierownika. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub kierownika powinien być wyraźny.

Data wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły

Na podstawie:

 • §17 ust. 6 - 8 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700  ze zm.);
 • §11kv ust. 1 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493 ze zm.);
 • Komunikat dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
Jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku ucznia, który:

 1. przystępował do egzaminu poprawkowego,

 2. przystępował do egzaminu  klasyfikacyjnego, 

 3. przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności

 4. lub któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 • jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.
W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa szkoły podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/20 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu – w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 7 – 9 lipca 2020 r.

Wpis na świadectwach uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej , których uczniami są absolwenci szkoły podstawowej

Na podstawie:

 • rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700  ze zm.) – załącznik nr 1
Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

 1. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

 2. ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 

 3. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę.

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

 1. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

 2. osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

 3. realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.
Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów albo słuchaczy.
Źródła:
 • www.gov.pl

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.