Specjalne potrzeby edukacyjne w Synergii [PORADNIK]

Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) to moduł w rozwiązaniu LIBRUS Synergia*, który umożliwia odnotowywanie informacji oraz planowanie wsparcia – metod pracy, form pomocy i dostosowań – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcesz wiedzieć, kiedy należy z niego korzystać i jak poprawnie z nim pracować? Przeczytaj poniższy poradnik.

Specjalne potrzeby edukacyjne to moduł, dostępny w wariancie Altum systemu Synergia, który umożliwia wybranym pracownikom placówki – dyrektorowi, pedagogowi i nauczycielowi-wychowawcy – prowadzenie dokumentacji ucznia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, m.in. podstawy objęcia ucznia pomocą, metod pracy, dostosowań czy zajęć dodatkowych. Należy przy tym pamiętać, że moduł nie jest dostępny z poziomu konta szkolnego administratora.

Funkcjonalność modułu Specjalne potrzeby edukacyjne

Moduł umożliwia pracownikom placówek edukacyjnych m.in.

  • przeglądanie listy uczniów objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dodatkowym ułatwieniem w szybkim wyszukiwaniu są filtry dostępne w postaci czytelnej listy,
  • dodawanie/edycję/usuwanie/przeglądanie/drukowanie wpisów o uczniu,
  • dodawanie informacji o orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • planowanie wsparcia w zakresie metod pracy z uczniem, form pomocy (zajęcia dodatkowe) i dostosowań (z uwzględnieniem obszarów i przedmiotów, możliwość użycia banku dostosowań),
  • wgląd do informacji wynikających z dziennika pedagoga,
  • dodawania notatek (obserwacji) do informacji o uczniu przez każdego nauczyciela, który prowadzi zajęcia z danym dzieckiem.
Moduł znajduje się w górnym menu rozwiązania LIBRUS Synergia w zakładce Moduły → Specjalne potrzeby edukacyjne.

a_spe_2021_LS_graf_1.jpg

Po wybraniu ucznia, dla którego chcemy zaplanować wsparcie, pojawi się widok zawierający pola do uzupełnienia mi.in. cele, metody pracy, zajęcia dodatkowe, dostosowania.

a_spe_2021_LS_graf_2.jpg

Dlaczego warto korzystać z modułu SPE

Czytelny interfejs użytkownika pozwala na szybkie wprowadzanie i wyszukiwanie potrzebnych danych. Nauczyciel poświęca dokumentacji minimum niezbędnego czasu i może skupić się na pracy z uczniem.

Dodatkowym ułatwieniem są słowniki pojęć psychologiczno-pedagogicznych oraz bank dostosowań. Gotowe pojęcia z określonym typem i opisem dostosowania ułatwiają planowanie wsparcia. Nie ma konieczności ręcznego uzupełniania dokumentacji – system podpowiada pojęcia adekwatne dla konkretnego ucznia.

a_spe_2021_LS_graf_3.jpg

Informacje o uczniu zawarte w module można wydrukować. Pozwala to na ich proste przekazanie rodzicowi np. podczas wywiadówki. Dane te będą uzupełnieniem zestawu informacji o postępach w nauce dziecka i pomogą zaplanować pracę z uczniem np. w domu. Wydruki są też źródłem informacji dla innych osób, które nie mają lub nie powinny mieć dostępu do modułu w systemie.

Dostęp do modułu SPE

Oprócz użytkowników systemu Synergia, którzy mają pełny dostęp do omawianego modułu (dyrektor, pedagog i nauczyciel-wychowawca), podgląd informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia ma każdy nauczyciel, który prowadzi z nim zajęcia (również nauczyciel wspomagający czy prowadzący zajęcia w zastępstwie). Informacja pojawia się przy każdym uczniu, którego dane zostały uzupełnione o SPE w widoku Ocen. Dzięki bieżącemu podglądowi nauczyciel ma na uwadze potrzeby uczniów ze SPE i jest w stanie odpowiednio wspierać ich podczas zajęć oraz zapewniać im warunki do aktywnego i pełnego uczestniczenia w lekcji.

a_spe_2021_LS_graf_4.jpg

Integracja z innymi danymi systemu Synergia

Moduł Specjalne potrzeby edukacyjne został zintegrowany z systemem e-Sekretariat oraz innymi modułami LIBRUS Synergia: Dzienniki zajęć dodatkowych (DZD), Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK) i Nauczanie indywidualne (NI). Integracja gwarantuje poprawność i spójność danych, ułatwia również szybkie poruszanie się po systemie.

Rozpoczęcie pracy z modułem SPE

Aby dodać wpis o opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej do modułu, należy z poziomu konta dyrektora, pedagoga lub wychowawcy przejść do widoku Moduły → Specjalne potrzeby edukacyjne, a następnie skorzystać z zakładki Dodaj wpis.

a_spe_2021_LS_graf_5.jpg

W tym miejscu, po wyborze klasy i ucznia, któremu ma zostać dodany wpis o specjalnych potrzebach, należy uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką – określić rodzaju dokumentu, datę jego wydania i ważności, a także przyczynę wydania. Wprowadzenie numeru dokumentu nie jest wymagane. W dalszej kolejności należy zapisać dodany dokument, a następnie przejść do widoku listy uczniów z wprowadzonymi wpisami lub rozpocząć dodawanie planu wsparcia.

Jeśli dokument obowiązuje do końca etapu nauczania lub ścieżki kształcenia (np. opinia o dysleksji), należy zaznaczyć dla niego opcję bezterminowo.

a_spe_2021_LS_graf_6.jpg

Już w najbliższym czasie na portalu Librus Szkoła opublikujemy poradniki dotyczące korzystania z modułów:

  • Dzienniki zajęć dodatkowych (DZD),
  • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK)
  • Nauczanie indywidualne (NI).
Zachęcamy do bieżącego śledzenia portalu i wyszukiwania poradnik pod #poznaj synergię.* moduł dostępny jest w wariancie Altum systemu Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: