Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

Czego dotyczy uszczegółowienie oceny pracy nauczyciela mianowanego? Czy osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego mogą realizować przygotowanie do zawodu nauczyciela? Jaki jest wymiar godzinowy dostępności nauczyciela w szkole na realizację konsultacji dla uczniów i ich rodziców?

Nowelizacja dotycząca oceny pracy nauczyciela

Na podstawie:

  • np.. 6a ust. 1dd i ust.1de ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
  • art.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1672.
Oceny pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i która jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela, ustala się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.

Do okresu tych 3 lat pracy nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące.

Oceny pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się za okres pracy w szkole, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy, jeżeli nauczyciel przed podjęciem pracy w szkole:

1. był nauczycielem zatrudnionym w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie

lub

2. był nauczycielem kierowanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich

lub

3. był nauczycielem zatrudnionym na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, a także w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych

lub

4. był nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Dla takiego nauczyciela odpowiednio okres zatrudnienia na ww. stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest równoważny z okresem pracy w szkole, który jest konieczny do przepracowania przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (5 lat i 9 miesięcy lub dla uprawnionych nauczycieli wskazanych w ustawie 4 lata i 9 miesięcy od nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

Realizacja przygotowania do zawodu nauczyciela dla osób, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego

Na podstawie:

  • art. 9a ust.2, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
  • art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1672).
Nowe regulacje zawarte w ustawie Karta Nauczyciela pozwalają odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela osobie, która legitymuje się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole.

Nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lata i 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy (dla uprawnionych nauczycieli wskazanych w ustawie), jeśli:

1. nie posiada stopnia awansu zawodowego,

2. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami

oraz

1. nie posiada stopnia awansu zawodowego,

2. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie. art. 10 ust. 3 ustawy KN.

np.apis art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela odnosi się do przypadku zatrudnienia w szkole osoby bez przygotowania pedagogicznego: art. 10 ust. 3. „W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która nie posiada stopnia awansu zawodowego, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku prap. w szkole”.

Np. przyczyną niezależną od nauczyciela w czasie uzyskiwania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole może być fakt, że pełne przygotowanie pedagogiczne nauczyciel realizuje w szkole wyższej, w czasie trzech semestrów.

Wymiar dostępności nauczyciela w szkole na realizację konsultacji dla uczniów i ich rodziców

Na podstawie:

  • art. 42 ust.2f i ust. 2g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
  • art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1672).
W ramach czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, który nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel ma obowiązek realizować między innymi inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W ramach tej grupy zajęć nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni. W trakcie tej godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

W przypadku nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi:

1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo

lub

2. wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia
wymiar dostępności nauczyciela w szkole, który dotyczy konsultacji z uczniami, wychowankami lub ich rodzicami, ustala dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb.

Wymiar ten nie może być jednak wyższy od wymiaru ustalonego dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, czyli 1 godzina/tydzień lub 1 godzina/dwa tygodnie (dla nauczyciela zatrudnionego poniżej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć), a dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez niego w ramach stosunku pracy nie mogą przekroczyć maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy obowiązującego tego nauczyciela.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: