Najlepszy projekt językowy European Language Label 2023

Artykuł sponsorowany
30 listopada 2023 r. odbyła się Gala 30-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas której wręczono nagrody laureatom konkursów EDUinspiracje, EITA i European Language Label.

Nagrody European Language Label 2023 odebrali z rąk dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr hab. Pawła Poszytka i członkini kapituły European Language Label prof. Grażyny Czetwertyńskiej najbardziej kreatywni nauczyciele języków. W konkursie zwyciężyły cztery instytucje: 

 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu
  Projekt Alfabetyzacja dwujęzyczna uczniów w oddziałach przygotowawczych
  realizowany przez Panią Barbarę Muszyńską
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Projekt Źródło – Quelle
  realizowany przez Panią Wiesławę Wójcik i Pana Krystiana Grądeckiego
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

  Projekt S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y. – Skills Talents Aptitudes Responsibility Serendipity & Culture of Resilience Entertaining Artistic Teams Illustrating Values with Innovative Tools for Youth
  realizowany przez Panią Katarzynę Sopolińską

a_frse_ell_ls_garf3_grazczet1.jpg

prof. Grażyna Czetwertyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu, Pan Ryszard Klimaszewski i koordynatorska zwycięskiego projektu Pani Katarzyna Sopolińska, dyrektor generalny FRSE dr hab. Paweł Poszytek.

W tej edycji konkursu przyznano nagrodę wyjątkową: Złoty Label. Nagrodę tę otrzymało Muzeum Warszawy i koordynatorce projektów: Katarzyna Žák-Caplot, za wieloletnie działania i wielokrotnie nagradzane Znakami Jakości ELL projekty, mające na celu szerzenie polskiej kultury i języka polskiego.

Oprócz przyznania powyższych nagród, jury zdecydowało o wysłaniu specjalnych gratulacji za tworzenie i realizację dobrych praktyk do koordynatorów 2 projektów:

 • Pani Małgorzacie Łasce, która realizowała projekt LEARNT (Lets drEAm ouR commoN fuTure) w CLXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, oraz
 • Pani Marcie Urynowicz realizującej projekt Językowy zawrót głowy w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

a_frse_ell_ls_garf2_laureaci1.jpg

Laureaci ELL 2023 Pani Katarzyna Sopolińska, Pani Barbara Muszyńska i Pani Małgorzata Jaszczuk-Surma, Katarzyna Žák-Caplot, Elżbieta Grymuza – koordynator zespołu European Language Label w Polsce, oraz laureat Pan Krystian Grądecki.

European Language Label to konkurs projektów językowych odbywający się w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Ale zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać również koordynatorzy projektów, którzy tworzą projekty autorskie w instytucjach edukacyjnych bądź realizują projekty w innych programach edukacyjnych. Certyfikat European Language Label, którzy otrzymują laureaci konkursu poświadcza, że uczenie języków w danej instytucji odbywa się na najwyższym poziomie.

W Polsce konkurs prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem ministra edukacji i nauki.
Konkurs promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne, nowatorskie podejście do kształcenia językowego, wielo- i różnojęzyczność, rozwija kompetencje językowe i interkulturowe osób uczących się, uwrażliwia na różnorodność kulturową Europy i świata. Równocześnie, rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli i edukatorów zajmujących się nauczaniem języków. 

Projekty zgłaszane do konkursu muszą realizować postulaty zawarte w priorytetach europejskich i krajowych na dany rok (przynajmniej jeden z nich).

a_frse_ell_ls_garf4_ida1.jpg

Ida Nowakowska i Tomasz Wolny

Priorytety Komisji Europejskiej na rok 2023

 1. Wspieranie nowo przybyłych migrantów oraz przesiedlonych dzieci i młodzieży w zakresie potrzeb związanych z nauką języka.

 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie włączania i dialogu międzykulturowego, w szczególności w odniesieniu do zwiększonej różnorodności językowej w klasie.

 3. Wsparcie dla projektów dotyczących języków regionalnych i języków mniejszości jako środków promowania równości, spójności społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej.

 4. Nauka języków jako sposób wspierania rozwoju osobistego dorosłych osób uczących się.
Priorytety krajowe ustalone przez krajowe jury konkursu European Language Label:

 1. Język i kultura kraju osiedlenia i kraju pochodzenia jako narzędzia w procesach edukacji i integracji (osób przybywających i osób przyjmujących/osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa).

 2. Język i przedsiębiorczość.

 3. Język jako narzędzie mediacji między ludźmi i kulturami.

European Language Label

W konkursie od roku 2002 wzięło udział wiele instytucji z całej Polski. Laureatami zostali zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, jak i nauczyciele akademiccy. Nagrodzono również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe – zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Opisy nagrodzonych projektów można przeczytać na stronie ell.org.pl/laureaci. Aby obejrzeć filmy o nagodzonych projektach, zapraszamy do Mediateki.

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim, w kwartalniku Europa dla Aktywnych oraz wydawanym od 60 lat czasopiśmie dla nauczycieli języków Języki Obce w Szkole. O dobrych praktykach realizowanych w projektach informujemy również na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery. Najlepsze projekty ELL realizowane w programie Erasmus+ będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Nagrodzone projekty promuje również Komisja Europejska, wydając publikacje – np. Compendium of 2019 European Language Label Projects (wkrótce dostępne) oraz na platformie European Language Label Community i wśród wszystkich koordynatorów ELL. Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence.

W ostatnich latach co roku Komisja Europejska organizuje Europejski Dzień Języków z udziałem znamienitych gości, ekspertów z Komisji Europejskiej i ekspertów z dziedziny języków obcych z uczelni europejskich. O wydarzeniu tym informujemy na stronie ell.org.pl i podajemy link do obejrzenia transmisji z Brukseli.

W roku 2020 ukazała się również publikacja, która zawiera spis wszystkich nagrodzonych projektów w Polsce 20 lat European Language Label w Polsce. Można ją przeczytać, pobierając plik pdf z Czytelni FRSE lub zwrócić się mailowo z prośbą o przesłanie wersji papierowej (label@frse.org.pl).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy wszystkie instytucje zajmujące się edukacją językową lub ją wspierające: szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety, przedszkola, instytucje edukacyjne dla dorosłych, seniorów, centra kultury, fundacje.

Przyjmowanie wniosków do konkursu odbywa się corocznie od marca do czerwca poprzez stronę ell.org.pl lub Raport końcowy Erasmusa+, w którym trzeba zaznaczyć właściwe pola.
Zespół European Language Label zaprasza również do obejrzenia warsztatów językowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim, realizowanych w ramach Europejskiego Dnia Języków (III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji).

Elżbieta Grymuza
Koordynator European Language Label
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: