[RAPORT] Sytuacja pracujących rodziców w czasie pandemii

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził ogólnopolskie badanie ankietowe, którego celem była kompleksowa ocena sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii COVID-19. Arkusz z pytaniami został udostępniony za pośrednictwem portalu Librus Rodzina. Wyniki badania pokazały m.in. jak w tym okresie: opiekunowie łączą pracę zawodową z wykonywaniem obowiązków domowych, sprawowana jest opieka nad dziećmi, wygląda podział obowiązków rodzicielskich, a także – jak pracodawcy wspierają swoich pracowników w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym i jakie są oczekiwania względem szkół oraz placówek oświatowych, w ocenie pracujących rodziców. Zapraszamy do przeczytania raportu.

a_raport_diagnoza_pracujacych_rodzicow_graf_POBIERZ.jpg

W badaniu, które przeprowadzone zostało na przełomie marca i kwietnia 2021 roku wzięło udział 10331 osób, w tym 7800 rodziców aktywnych zawodowo i posiadających na wychowaniu dzieci. Opinie tej właśnie grupy poddano szczegółowej analizie. A co konkretnie wykazało badanie? Poznaj przykładowe wyniki.

Korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii

Mimo że pracujący rodzice świadczyli pracę w różnych branżach - np. w oświacie (13,6 %), ochronie zdrowia (13,6%), handlu (13,1%) czy branży finansowej (11,5%)  – jedynie 28,6% z nich korzystało do tej pory ze świadczenia opiekuńczego z tytułu konieczności opieki nad dziećmi.

Sytuacja ekonomiczna w rodzinie

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia spowodowały, że wiele branż zostało zmuszonych do zaprzestania lub zmiany dotychczasowego funkcjonowania, co w efekcie miało wpływ na sytuację finansową gospodarstw domowych. Badanie wykazało, że u wielu rodzin (36,4%) sytuacja ekonomiczna pogorszyła się, a jedynie u 8,3% badanych uległa ona poprawie. Prawie połowa rodziców (47,4%) biorących udział w ankiecie stwierdziło, że ich sytuacja ekonomiczna nie uległa zmianie, natomiast 7,8% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

a_raport_diagnoza_pracujacych_rodzicow_graf_2.jpg

Formy świadczenia pracy w czasie pandemii

Sytuacja epidemiczna wymusiła wśród wielu podmiotów zorganizowanie pracy poza siedzibą firmy, głównie w miejscu zamieszkania pracownika. Analiza wykazała, że 41% rodziców nadal pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym, natomiast 20% z nich wykonuje wszystkie obowiązki zawodowe w trybie zdalnym. Co ciekawe ponad 36% badanych pracuje zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią - w różnym stopniu dzieląc wymiar pracy na stacjonarną i zdalną. Warto również zauważyć, że praca zdalna dominuje wśród pracowników sektora prywatnego. W instytucjach publicznych pracę wyłącznie stacjonarną wykonuje aż 46,9% ankietowanych.

Zaangażowanie w opiekę nad dziećmi przed i w trakcie pandemii

Nowe warunki, z jakimi musieli zmierzyć się rodzice w czasie pandemii, zwiększyły zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Aż 32,4% rodziców stwierdziło, że znacznie zwiększyło się ono w stosunku do czasu sprzed pandemii, natomiast kolejne 29,5% ankietowanych odpowiedziało, że ich zaangażowanie zwiększyło się. Jedynie 8% badanych odpowiedziało, że czas spędzony z dzieckiem w okresie pandemii uległ zmniejszeniu, a 3,4%, że znacznie się obniżył.

a_raport_diagnoza_pracujacych_rodzicow_graf_1.jpg

Trudności w opiece nad dziećmi

Niezwykle ważne dla badania było wskazanie trudności, z jakimi w opiece nad dziećmi spotykają się aktywni zawodowo rodzice. Jednym z problemów okazała się nauka zdalna oraz zamknięcie placówek edukacyjnych i wychowawczych (80,6% odpowiedzi). Jako inne trudność rodzice wskazywali również: ograniczone możliwości organizacji czasu wolnego dla dzieci (51,8%), brak bliskich osób mogących wesprzeć rodziców w opiece nad najmłodszymi (33,1%), a także kłopoty w załatwieniu spraw codziennych bez angażowania dzieci (22,7%).

a_raport_diagnoza_pracujacych_rodzicow_graf_3.jpg

Oferowane przez pracodawcę formy wspierania opieki nad dziećmi

Badanie miało na celu wskazanie narzędzi, które ułatwiają dorosłym jednoczesne wykonywanie obowiązków zawodowych i sprawowanie opieki nad dziećmi. Pracujący rodzice ocenili, że pracodawcy stwarzają warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym (50,6%), a kolejne 44,7% ankietowanych stwierdziło, że pracodawca nie utrudnia łączenia opieki nad dziećmi z wykonywaniem obowiązków służbowych. Do najczęstszych aspektów, które wspierają pracujących rodziców zaliczyć można m.in.: elastyczny czas pracy (38,1% odpowiedzi), możliwość pracy w systemie zdalnym (25,9% odpowiedzi), elastyczny zakres obowiązków (13,1% odpowiedzi).

Przeprowadzone badanie wykazało, że mimo wielu trudności rodzice wypracowali indywidualne strategie radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się warunkach. Wyniki raportu mogą stanowić cenną informację nie tylko dla innych rodziców, ale przede wszystkim  - władz publicznych i pracodawców. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją do tworzenia dogodnych warunków dla pracujących rodziców. Zapraszamy do poznania szczegółowego raportu, opracowanego przez zespół badawczy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Przeczytaj: Raport - Diagnoza sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii Covid-19 >>)


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: