Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co warto wiedzieć

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uwaga! Nie są tym samym, co zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Sprawdź, dla kogo są przeznaczone, na czym polegają, a także jak rodzic może wspierać dziecko, które w nich uczestniczy.

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wchodzą w zakres terapii pedagogicznej. Ich nazwa jest dla rodziców zwykle niejasna. Zapis dotyczący tych zajęć został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, obok logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, zaliczają się do zajęć specjalistycznych. Są organizowane w placówkach, przedszkolach i szkołach, do których dziecko uczęszcza. Można z nich korzystać bezpłatne i dobrowolne – to rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla kogo

Informacja o zleceniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest najczęściej zawarta w dokumentach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czyli w orzeczeniach i opiniach.

Zajęcia te przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci z:

  • różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
  • z inteligencją niższą niż przeciętna,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).
Mogą uczestniczyć w nich także uczniowie przejawiający trudności edukacyjne, wymagający wsparcia i pomocy. Zajęcia są organizowane w grupach do 5 osób, co pozwala na dostosowanie treści do potrzeb dziecka.

Prowadzą je specjaliści, posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, co jest określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Na czym polegają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czego można oczekiwać, korzystając z tego typu wsparcia? Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ważna jest przede wszystkim realizacja zaleceń zawartych w dokumentach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Specjalista-terapeuta skupia się w szczególności na mocnych i słabych stronach dziecka, jego umiejętnościach, a także obszarach wymagających pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

Korekcja – będzie dotyczyła ćwiczenia najsłabiej opanowanych i najgłębiej zaburzonych umiejętności dziecka.

Kompensacja – skupi się wokół przeplatania ćwiczeń funkcji niezaburzonych z zaburzonymi.

W terapii równie istotne jest uwzględnienie poziomu motywacji dziecka, a jej cele są określane przez osobę prowadzącą zajęcia w oparciu o wszystkie powyższe czynniki.

a_zajecia_korekcyjno_kompensacyjne_LR_graf_1.jpg

Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cele terapii korekcyjno-kompensacyjnej w znacznym stopniu są uzależnione między innymi od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się dziecko. W klasach I-III praca terapeutyczna jest skupiona na rozpoznawaniu i pracy z przyczynami trudności w uczeniu się, w tym z symptomami ryzyka dysleksji. Natomiast w klasach IV-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych celem ogólnym jest doskonalenie umiejętności pisania, czytania (w tym czytania ze zrozumieniem) oraz stworzenie możliwości rozwoju intelektualnego. Terapia ma prowadzić do przezwyciężania skutków niepowodzeń szkolnych oraz wesprzeć ucznia w jego funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Zadania podejmowane na zajęciach skupiają się na wielu obszarach rozwoju i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia polegają na:

  • stymulowaniu rozwoju umysłowego i procesów poznawczych,
  • usprawnianiu percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • rozwijaniu grafomotoryki i sprawności manualnej oraz orientacji przestrzennej,
  • ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności pisania i czytania, poprawności ortograficznej, umiejętności matematycznych, koncentracji uwagi.
Wsparcie i możliwość rozwoju w powyższych obszarach daje uczniowi szansę na zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych. Te działania wzmacniają pewność siebie i poczucie wartości dziecka.

Aby zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przyniosły zamierzony efekt, powinny spełniać szereg ogólnych zasad terapii pedagogicznej. Muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, zarówno pod względem metod pracy, jak również potrzebnego czasu i tempa. Równie ważna jest systematyczność wykonywania ćwiczeń tak w szkole, jak i w domu, a także zapewnienie poczucia życzliwości i akceptacji.

Wsparcie rodzica

Bardzo ważnym zadaniem rodzica jest przypominanie dziecku o konieczności uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zwłaszcza w przypadku starszych dzieci. Uczniowie nie zawsze widzą potrzebę podejmowania dodatkowych ćwiczeń i potrzebują wsparcia oraz motywacji. Cenne jest również utrwalanie umiejętności poprzez wykonywanie zadań w domu oraz podtrzymywanie współpracy z pedagogiem terapeutą.

Anna Chmielewska
Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z różnego typu zaburzeniami. Stosuje elementy Dialogu Motywującego i mediacji. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej, technikach szybkiego zapamiętywania i uczenia się oraz w kinezjologii edukacyjnej.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: