Dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole

Jakie są podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły? Jakie zajęcia zalicza się do dodatkowych zajęć edukacyjnych? Jakie są warunki ich organizacji? Czy postępy ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych podlegają ocenie?

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

Na podstawie:

 • art. 109 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
Określenie „dodatkowe zajęcia edukacyjne” znajduje się w zapisach prawa oświatowego, a co za tym idzie również w statucie szkoły, w części dotyczącej wewnątrzszkolnego oceniania.

Bardzo często w języku potocznym za „dodatkowe zajęcia edukacyjne” uznawane są wszystkie zajęcia edukacyjne, które są organizowane przez szkołę poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Przyjmowanie takiego określenia jest jednak nieprawidłowe.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów powinni mieć pełną wiedzę, jakie zajęcia zgodnie z prawem związane są z określeniem „dodatkowe zajęcia edukacyjne”.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. drugi język obcy w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz trzeci język obcy w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i w liceum ogólnokształcącym oraz w technikum),

  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (np. edukacja prawna, edukacja teatralno-artystyczna),

 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

 4. zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

 5. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

 7. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z religii lub etyki, zajęcia podtrzymujące poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (wdż).

Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole

Na podstawie:

 • art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • §3 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.).
Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo (w danym roku szkolnym) na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych (dla każdego oddziału, grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej).

W przypadku wprowadzenia przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych do tygodniowego rozkładu zajęć dla uczniów, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Ocenianie ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych

Na podstawie:

 • §18 ust. 1-2 i §19 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 i z 2022 r. poz. 1780 ),
 • rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).
Ocenianie ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, które obowiązują w danej szkole i są określone w statucie szkoły.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć podobnie, jak roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki, jeśli uczeń uczęszczał na te zajęcia.
Uczeń kończy szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, podobnie jak końcowe oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki, jeśli uczeń uczęszczał na te zajęcia.

W arkuszach ocen uczniów poszczególnych typów szkół oraz na świadectwach szkolnych promocyjnych i na świadectwach ukończenia danej szkoły znajdują się odpowiednie wiersze do wpisania rocznych ocen klasyfikacyjnych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: