Dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania

Jakie zakupy mogą być pokryte w ramach jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli? Co zawiera wniosek składany przez nauczycieli do dyrektora szkoły? W jakim czasie i w której szkole składa nauczyciel wniosek? Którym nauczycielom jednorazowe dofinansowanie nie przysługuje? Na czym polega weryfikacja wniosków złożonych przez nauczycieli? To najczęściej pojawiające się wątpliwości w rozmowach z nauczycielami i dyrektorami szkół. Poniższy artykuł jest odpowiedzią na najczęściej stawiane pytania.

Co możemy sfinansować?

Na podstawie: § 10c ust. 1 i ust. 3 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)- zmieniające rozp. z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047).

Nauczycielom zatrudnionym w szkole przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, które jest przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania,

 1. komputera stacjonarnego,
 2. monitora,
 3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,
 4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora,
 5. kamery internetowej lub wizualizera,
 6. statywu,
 7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),
 8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,
 9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
 10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego,
 11. adaptera, koncentratora sieciowego,
 12. cyfrowego mikroskopu,
 13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego,
 14. oprogramowania komputerowego,
 15. smartfona.

Z dofinansowania może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie – terminy

Na podstawie: § 10c ust. 5 – 8 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047).

W celu uzyskania jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w rozporządzeniu, nauczyciel składa do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.

Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w różnych szkołach składa wniosek do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w różnych szkołach, w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek do dyrektora szkoły, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach, w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama i jedną z tych jednostek jest szkoła artystyczna prowadzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek do dyrektora tej szkoły.

Zawartość wniosku

Na podstawie: § 10c ust. 9-13 i ust. 20 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047).

Wniosek, który składa nauczyciel do dyrektora szkoły w sprawie jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
 3. oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych szkołach lub w innych jednostkach systemu oświaty;
 4. miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
 5. podpis nauczyciela.

Do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi wskazanych we wniosku.

Dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu lub paragonu, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.

Dofinansowanie przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w szkole w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku składanego przez nauczyciela dyrektorowi szkoły.

Wnioski dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

Na podstawie: § 10c ust. 2 i ust. 14 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047). 

Jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, nie przysługuje:

 1. nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
 2. nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 3. nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 4. nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

Przepisy związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nie dotyczą nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.

Weryfikacja wniosków przez dyrektora

Na podstawie: § 10c ust. 15-17 oraz :§10d ust. 9 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047).

Dyrektor szkoły ma obowiązek zweryfikować wnioski złożone przez nauczycieli w sprawie jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania. Na tej podstawie dyrektor szkoły sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku. Lista, którą sporządza dyrektor szkoły, zawiera:

 1. nazwę szkoły,
 2. imiona i nazwiska nauczycieli,
 3. numery PESEL nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele;
 5. sumę kwot dofinansowania,
 6. podpis dyrektora szkoły.

Powyższą listę dyrektor szkoły przekazuje w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do organu prowadzącego szkołę.

Przepisy związane ze złożeniem wniosku o jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania stosuje się również do dyrektora szkoły będącego nauczycielem, z tym że dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego szkołę.

Jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, jest wypłacane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Źródła:
 • www.men.gov.pl
 • https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.