Dzienniki zajęć dodatkowych w Synergii [PORADNIK]

Dzienniki zajęć dodatkowych (DZD) to moduł w systemie Synergia*, który umożliwia dokumentowanie zajęć prowadzonych dla pojedynczego ucznia lub grupy dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań. Chcesz wiedzieć, kiedy należy z niego korzystać i jak poprawnie z nim pracować? Przeczytaj poniższy poradnik.

Kiedy wykorzystać moduł Dzienniki zajęć dodatkowych?

Moduł Dzienniki zajęć dodatkowych to kolejny element systemu Synergia, obok m.in. dziennika pedagoga czy Zintegrowanej ścieżki kształcenia, który pozwala w sposób rozszerzony dokumentować zajęcia z uczniem. Moduł umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć innych, takich jak kółka tematyczne czy szkolne zajęcia sportowe.

a_dzd_22_LS_graf_1.png

a_dzd_22_LS_graf_2.png

Udogodnienia dla prowadzącego zajęcia

Moduł zawiera gotowy słownik typów zajęć, który można dodatkowo uzupełniać wedle potrzeb. Raz wprowadzony typ zajęć można w szybki i łatwy sposób odnaleźć na liście, nie poświęcając dodatkowego czasu na jego ręczne wpisywanie. Taki wpis będzie dostępny dla wszystkich nauczycieli w szkole, dzięki czemu będą oni mogli bez przeszkód z niego korzystać - zapewni to również spójność nazewnictwa dla dodawanych w systemie dzienników.

Dla większej wygody użytkownika w module można korzystać również z zakładek, np. Notatki, Indywidualny program terapii czy Kontakty z rodzicami. Wszystko w jednym miejscu, pod ręką, w czytelnym menu.

Monitorowanie pracy w module DZD

Kontrola modułu Dzienniki zajęć dodatkowych pozwala prowadzącemu zajęcia mieć pewność, że wszystkie niezbędne dane zostały zawarte w dokumentacji. Dyrektor i administrator szkoły mają stały dostęp do podglądu zestawień realizacji i frekwencji dla wszystkich nauczycieli.

Konfiguracja modułu Dzienniki zajęć dodatkowych

W module można dodać typ konta – Inny specjalista. Został on przewidziany dla osób realizujących w szkole tylko zajęcia specjalistyczne (np. zajęcia logopedyczne), które są prowadzone w ramach zajęć dodatkowych. Ten typ konta ma ograniczony dostęp do danych zawartych w systemie (Interfejs lekcyjny, moduł DZD, Wiadomości i Ogłoszenia). Utworzone dzienniki zajęć dodatkowych mogą zostać udostępnione również pedagogom szkolnym.

Od 2021 roku moduł wspiera również nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Dzięki niemu nauczyciele wspomagający mogą:
  • prowadzić własną dokumentację zajęć – osobiście potwierdzać realizację zajęć, wprowadzać swoje tematy lekcji i odnotowywać frekwencję dzieci,
  • wpisywać informacje na temat prowadzonych zajęć oraz ucznia – gromadzić w Synergii dane, takie jak np. cele ogólne, cele szczegółowe, metody i formy pracy, wstępna diagnoza, notatki, rozkład zajęć,
  • wprowadzać oceny postępów ucznia, które staną się podstawą analizy i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
  • przeglądać statystyki przeprowadzanych przez siebie zajęć.
Dyrekcja placówki ma m.in. możliwość:
  • przydzielania zastępstw, przesuwania zajęć lub ich odwoływania w module Zastępstwa (dla nauczycieli wspomagających),

a_dzd_22_LS_graf_3.jpg

  • generowania podsumowań dotyczących lekcji prowadzonych przez wszystkich nauczycieli wspomagających w placówce z opcją filtrowania i określania przedziału czasowego,

a_dzd_22_LS_graf_4.jpg

  • eksportowania dziennika wspomagania według wzoru Dziennika innych zajęć do pliku XML zgodnego z aktualnymi przepisami MEiN,
  • stworzenia spójnego słownika wyrażeń oceniających i typów wniosków do dalszej pracy, które funkcjonują w danej szkole.

Wygodny dostęp

Dzienniki zajęć dodatkowych zintegrowane są z planem lekcji w systemie Synergia. Rodzice i uczniowie widzą zajęcia dodatkowe w swoich planach i dzięki temu mają całościowy wgląd w harmonogram dnia ucznia – żadne zajęcia nie umkną ich uwadze. Nauczyciel nie musi szukać konkretnego dziennika. Wystarczy, że z widoku Plan zajęć w module wybierze dane zajęcia i od razu może dodać dla nich realizację.

Integracja z Interfejsem lekcyjnym to kolejne udogodnienie dla nauczyciela – z tego widoku również można wyświetlić listę zajęć oraz dodać realizację  w ramach zajęć modułu Dzienniki zajęć dodatkowych.

Co istotne moduł Dzienniki Zajęć Dodatkowych jest zintegrowany z modułem Zastępstwa. Więcej informacji na temat przydzielania zastępstw w ramach Dziennika Zajęć Dodatkowych znaleźć można po zalogowaniu do systemu LIBRUS Synergia w zakładce Pomoc (Zastępstwa - Przydzielanie zastępstw - Zastępstwa przedszkolne/NI/ZŚK/DZD).

Rozpoczęcie pracy z modułem Dzienniki zajęć dodatkowych

Rozpoczynając pracę z modułem, należy dodać nowy dziennik. Może to zrobić administrator lub nauczyciel prowadzący, który posiada dodatkowe uprawnienia. Kolejnym krokiem jest konfiguracja nowego dziennika – jego nazwy, nauczycieli, uczniów i planu lekcji. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć dodawanie realizacji i odnotowywanie frekwencji oraz ocen.

Dzienniki zajęć dodatkowych są zintegrowane z oddziałami przedszkolnymi, dzięki czemu przedszkolaki również mogą zostać dodani jako uczestnicy zajęć prowadzonych w module.

Wszystkie widoki dostępne w module zostały szczegółowo opisane w poszczególnych artykułach Pomocy dostępnej w systemie Synergia, a w samym module DZD wyświetlają się komunikaty, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. W Synergii używany będzie skrót DZD dla oznaczenia wpisów powiązanych z tym modułem.
* Moduł dostępny jest w wariancie Systema i Altum systemu Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: