Egzamin poprawkowy przeprowadzany w roku szkolnym 2021/2022

Z ilu obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Czy ocena z egzaminu poprawkowego może być zmieniona? Kiedy rada pedagogiczna może promować ucznia do klasy programowo wyższej po egzaminie poprawkowym? Kiedy przeprowadza się egzamin poprawkowy? Z jakich zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy ma formę zadań praktycznych? Jaki jest skład komisji, która przeprowadza egzamin poprawkowy? Co zawiera protokół z egzaminu poprawkowego? Jakie wzory dokumentów można zastosować w szkole związane z egzaminem poprawkowym?

Warunki przeprowadzania egzaminu poprawkowego w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:

 • art. 44m ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585 i poz. 1116);
 • §16 ust. 1-8 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373).
Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

1. jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
albo
2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Ocena ta może być zmieniona w wyniku zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń ma formę zadań praktycznych.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Przeprowadza go komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Propozycja wzorów dokumentów do zastosowania w szkole związana z egzaminem poprawkowym - załączniki do opracowania:

1) Zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły – pobierz TUTAJ.

2) Wyznaczenie uczniowi terminu egzaminu poprawkowego przez dyrektora szkoły – pobierz TUTAJ.

3) Protokół z egzaminu poprawkowego – pobierz TUTAJ.

4) Porozumienie między dyrektorami szkół w sprawie powołania w skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy nauczyciela zatrudnionego w innej szkole (z powodu zwolnienia nauczyciela z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach) – pobierz TUTAJ.

5) Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promocji ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – pobierz TUTAJ.Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.