Egzaminy zewnętrzne w 2021 roku – pytania i odpowiedzi

Obydwa egzaminy – ósmoklasisty i maturalny – w roku 2021 będą odbywały się na innych zasadach. W rozmowach z dyrektorami i nauczycielami pada wiele pytań dotyczących przebiegu tych egzaminów. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Jakie wymagania egzaminacyjne dotyczą egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku?

Na podstawie: §11kwa, §11kzb, §11kya, §11kyb, §11kzu rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314). 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/21 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Przepis ten stosuje się również do absolwentów, którzy w 2021 roku przystąpią ponownie do egzaminu maturalnego.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku został zaktualizowany w dniu 22 grudnia 2020 r. – wprowadzone albo zmienione zapisy na poszczególnych stronach komunikatu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 29 grudnia 2020 r. dostosował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu – zmiany wprowadzone w aktualizacji z dnia 29 grudnia 2020 r. zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, dokonane przed zmianą komunikatu, pozostają w mocy.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. ogłosił aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Jakie szkolenia związane z organizacją egzaminów zewnętrznych mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W 2021 roku szkolenia związane z przygotowaniem organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są to szkolenia:

 1. w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

 2. dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

 3. dla członków zespołów egzaminacyjnych, które są przeprowadzane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępcę lub wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członka tego zespołu. 

Z jakich przedmiotów będzie przeprowadzany egzamin maturalny w 2021 roku?

Na podstawie: §11kzc, §11kzd, §11kzh, §11kzj rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)- zmieniające rozp. z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).

W 2021 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

Nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków, które są określone w rozporządzeniu i przedstawione poniżej.

Absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może wyłącznie przystąpić absolwent, który:

 1. w toku rekrutacji na uczelnie zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub

 2. jest zobowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, jeśli w szkole będą uczniowie zdający takie przedmioty.

Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, języka obcego nowożytnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole jest wskazana w rozporządzeniu i jest niezależna od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się informacje, które zostały wskazane w rozporządzeniu.

Do kiedy uczeń lub absolwent szkoły ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego?

Na podstawie: §11kze, §11kzf rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - zmieniające rozp. z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).

W terminie do dnia 7 lutego 2021 roku uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach i którzy złożyli wstępną deklarację, mogą:

 1. dokonać zmian w deklaracji;

 2. przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli – w przypadku jeśli są obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;

 3. przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczali lub którą ukończyli i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego w toku rekrutacji na uczelnie zagraniczną – w przypadku jeśli w toku rekrutacji na uczelnie zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego.
W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa powyżej, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, z dniem 8 lutego 2021 roku, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i uczeń lub absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego, który będzie przeprowadzony w 2021 roku.

W rozporządzeniu wskazana jest również konieczność działań:

 1. absolwenta, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach i nie złożył wstępnej deklaracji, który ma obowiązek złożyć tą deklarację w terminie do dnia 7 lutego 2021 roku;

 2. absolwenta (w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły lub który posiada świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych lub posiada świadectwo lub inny dokument wydany za granicą), który w terminie do dnia 22 grudnia 2019 roku nie złożył deklaracji, ma obowiązek złożyć tą deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych przez uczniów i absolwentów deklaracji oraz informacji i oświadczeń, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego, który przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jaki jest warunek zdania egzaminu maturalnego w 2021 roku?

Na podstawie: §11kzk, §11kzl, §11kzm rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)- zmieniające rozp. z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).

Absolwent, który w 2021 roku przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zda egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwent, który w 2021 roku przystąpi ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zda egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwentom tym na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

 1. wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej,

 2. wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej,

 3. wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej

  • należy wpisać wyniki zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu.
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje na wniosek świadectwo dojrzałości w 2021 roku, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwent ten składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Wniosku nie składa absolwent, który w 2021 roku zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych lub części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów i złożył odpowiednio informację lub informację i oświadczenie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu.

Jak liczony jest pięcioletni okres ponownego przystąpienia absolwenta do egzaminu maturalnego?

Na podstawie: §11kze, rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)- zmieniające rozp. z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).

W przypadku absolwentów, którzy w 2021 roku przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdadzą tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o których mowa w art. 44 zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.

W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpią ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44 zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdadzą tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44 zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Brzmienie w art. 44 zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 1327)

Art. 44 zzn. 

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy z zastrzeżeniem art. 44 zzd ust. 4a.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.