Legitymacje szkolne – od kiedy nowe druki, do kiedy okres przejściowy

Rodzaje legitymacji szkolnych, prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów, zaznaczanie ich ważności, postępowanie przy wydaniu duplikatu, terminy obowiązywania nowych druków – zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o legitymacjach szkolnych, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Od roku szkolnego 2021/2022 zostały zmienione wzory legitymacji szkolnych. Nowe wzory zawierają szeroki zakres oznaczeń indywidualnych. Jednak do dnia 12 lipca 2024 roku w przypadku dokumentów kategorii trzeciej, w tym legitymacji szkolnych, obowiązuje okres przejściowy. Zatem szkoły jeszcze przez trzy najbliższe lata mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne na dotychczas obowiązujących drukach, które nie spełniają wymogów wynikających z przepisów określających minimalne zabezpieczenia dokumentów.

Spis treści:

Rodzaje legitymacji szkolnych

Na podstawie:

 • §3 ust. 1-3, §5 ust. 1-2 i ust. 6, §26 ust. 2 i 11 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203);
 • art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne wydają szkoły publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego.

Szkoły, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, która stanowi dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, o których mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. Jest ona ważna w okresie obowiązywania wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, o ile uczniowi nadano numer PESEL.

Szkoła unieważnia i wydaje ponownie mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego w sytuacjach wskazanych w §26 ust. 8-9 rozporządzenia.

Powrót na górę

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Na podstawie:

 • §5 ust. 1-2 i ust. 6-7 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Druki legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich duplikatów są drukami ścisłego zarachowania.

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument.

Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzą imienną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz duplikatów tych dokumentów. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko dziecka, numer wydanej legitymacji, datę odbioru legitymacji oraz podpis rodzica odbierającego legitymację lub duplikat.

W ww. imiennych ewidencjach wpisuje się adnotację o zniszczeniu legitymacji (w przypadkach kiedy legitymacja zawierała błędy, omyłki lub nastąpiła zmiana legitymacji z powodu zmiany imienia lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego), która podlegała zwrotowi i nadaje się nowy numer wydanej legitymacji lub jej duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru legitymacji lub jej duplikatu. Ewidencja zawiera podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia/absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat.

Powrót na górę

Ważność legitymacji szkolnej

Na podstawie:

 • §26 ust. 1-2, ust. 6-7, §27, zał. nr 56 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.

Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 20 mm.

Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci podłużnej:

 • przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,
 • szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko,
 • innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
E-legitymację szkolną opatruje się w miejscu oznaczonym we wzorze hologramem wykonanym w technice 2D/3D, o wskazanych w rozporządzeniu wymiarach. Grubość hologramu ma być na tyle mała, że przy próbie odklejenia ulega on samodestrukcji. Na hologramie widnieje wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz naniesiony w sposób trwały i nieusuwalny rok ważności e-legitymacji szkolnej .

W legitymacji szkolnej, e-legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje i e-legitymacje zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę.

Szkoła wydaje nową legitymację szkolną, e-legitymację szkolną, legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego, za zwrotem legitymacji wydanej na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska ucznia nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

Zwrócone legitymacje szkolne, w przypadkach omówionych powyżej, nieprzekazane organowi prowadzącemu, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

Powrót na górę

Duplikat legitymacji szkolnej

Na podstawie:

 • §25 ust. 12-14, §29 ust. 3 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Duplikaty legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.

Przy sporządzaniu duplikatów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych stosuje się postępowanie zawarte w przepisach §25 ust. 1-10 omawianego rozporządzenia.

Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.

Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego, na pisemny wniosek rodziców dziecka niepełnosprawnego.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę tą wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

Wysokość kwoty opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu jest wskazana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), obecnie wynosi 9 zł.

Powrót na górę

Przepisy przejściowe

Na podstawie:

 • §78 ust. 1, 4, §81 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Legitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, e-legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wydane w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. zachowują ważność do czasu odpowiednio: zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2019/20 obowiązują wzory legitymacji szkolnych, e-legitymacje szkolnych i mLegitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r., czyli w roku szkolnym 2019/2020, legitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacje dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mogły być wydawane zgodnie z wzorami, które obowiązywały przed dniem 1 września 2019 r. i zachowują one ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne realizacji wychowania przedszkolnego.

Powrót na górę

Nowe wzory legitymacji szkolnych od roku szkolnego 2021/22

Na podstawie:

 • zał. nr 56, który zastąpił zał. nr 4 do rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203);
 • art. 73 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.).
Od roku szkolnego 2021/2022 zostały zmienione wzory legitymacji szkolnych i nastąpiło dostosowane tych wzorów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej podstawie rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281).

Nowe wzory legitymacji zawierają szeroki zakres oznaczeń indywidualnych, które zabezpieczają przed fałszerstwem tych dokumentów.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zmianę brzmienia zał. nr 4, który został określony w zał. nr 56 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 56 zostały określone informacje ogólne, które dotyczą legitymacji szkolnych, a także zamieszczone wzory tych legitymacji oraz opis zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Informacje ogólne dotyczą:

1) Legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wzory legitymacji szkolnej dla:

 1. uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży – wzór nr 1,

 2. słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – wzór nr 2;

 3. niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży – wzór nr 3;

 4. niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – wzór nr 4.
2) Legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz wzór tej legitymacji dla:

 1. dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wzór nr 5.
3) E-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wzory tych legitymacji dla:

 1. uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży – wzór nr 6;

 2. słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – wzór nr 7;

 3. niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży – wzór nr 8;

 4. niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – wzór nr 9.
4) E-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz wzór tej legitymacji dla:

 1. dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wzór nr 10.
5) mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wzory wizualizacji danych na ekranie urządzenia mobilnego dla:

 1. ważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – wzór nr 11;

 2. nieważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – wzór nr 12;

 3. ważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – wzór nr 13;

 4. nieważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – wzór nr 14.
Okres przejściowy, w którym nadal mogą być wydawane dokumenty publiczne na blankietach niespełniających wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń, wynika z art. 73 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. W przypadku dokumentów kategorii trzeciej, w tym legitymacji szkolnych, okres przejściowy wynosi pięć lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 12 lipca 2024 roku. Zatem szkoły jeszcze przez trzy najbliższe lata mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne na dotychczas obowiązujących drukach, które nie spełniają wymogów wynikających z przepisów określających minimalne zabezpieczenia dokumentów.


Powrót na górę
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.