Mocne strony uczniów – nowy wymiar szkoły

Każda szkoła poszukuje inspiracji na podniesienie jakości nauczania i znalezienie sposobu na realną pomoc dla uczniów i nauczycieli w osiągnięciu edukacyjnego sukcesu. Brak wiedzy na temat skutecznych narzędzi diagnozujących, brak wskazówek, co do metod pracy mogą powodować napięcie i frustrację wśród pedagogów. Jednym ze sposobów zaradzenia temu jest projekt indywidualni.pl.

Nowa szansa dla szkoły

Czym jest projekt indywidualni.pl? Wielką szansą dla szkoły rozumianej bardzo szeroko – dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Jest to bowiem pakiet testów przygotowanych przez specjalistów, które uczeń (a także nauczyciel) wykonuje on-line.  Na podstawie wyników określa się indywidualną strategię uczenia się w pięciu o obszarach: preferencji zmysłowych, preferencji w zakresie przetwarzania informacji, układu lateryzacji, afiliacji (preferencji do pracy grupowej bądź indywidualnej) oraz układu inteligencji wielorakich. 

Po wykonaniu testu rodzic, uczeń i nauczyciel otrzymują rozbudowane informacje na temat potrzeb ucznia w zakresie uczenia się.  Druga korzyść to informacja na temat potrzeb klasy. Uczący otrzymuje bowiem w formie wykresów profil klasy. 

Preferencje zmysłowe

a_idw_dyrektor_LS_graf_1a%20(1).jpg

Preferencje w zakresie przetwarzania informacji

a_idw_dyrektor_LS_graf_3.jpg

Afiliacja

a_idw_dyrektor_LS_graf_4.jpg

Inteligencje wielorakie

a_idw_dyrektor_LS_graf_5.jpg

Dowiaduje się z niego, jakie preferencje mają jego podopieczni, do nich dostosowuje metody pracy. 
  • W klasie, gdzie jest wielu kinestetyków, pamięta o zadaniach „odkrzesławiających”.
  • W zespole, w którym przeważają wzrokowcy, stosuje schematy, filmy, dba o stosowanie bogatego słownictwa, aby uczniowie mogli wyobrazić sobie opisywaną rzeczywistość, przygotowuje odpowiednią formę notatek stosując np. myślenie wizualne. 
  • W klasie o bardzo rozwiniętej inteligencji interpersonalnej (a więc nadmiar gadatliwej) świadomy profilu zespołu nauczyciel zastosuje ćwiczenia w parach lub w małych grupach, dając polecenie – „omówcie w parach”, „ułóżcie w grupie 4 argumenty”. 
Możliwości wykorzystania wiedzy na temat zespołu i pojedynczego ucznia jest w zakresie planowania pracy i doboru metod pracy bardzo dużo.

Pomysł na koncepcję pracy szkoły

Dbając o spójną politykę edukacyjną i wizerunek placówki w środowisku lokalnym, często szuka się pomysłu, na podkreślenie jej dobrych stron i nietypowych rozwiązań. Świadomy zespół jest w stanie wykorzystać projekt indywidualni.pl do budowania koncepcji pracy szkoły. Po ustaleniu hasła, które staje się osią pracy szkoły, czymś, co wyróżnia placówkę, wizją do spełnienia, do której się dąży, należy zaplanować główne punkty, które pozwolą tę wizję zrealizować. W ten sposób powstanie misja szkoły. Jak realizacji takiej misji pomoże indywidualni.pl?

Przykład I
Wizja szkoły:
Uczymy każdego w zgodzie z jego potrzebami i możliwościami, rozwijamy talenty.
Misja – przykład jednego z zadań:
Diagnozujemy potrzeby uczniów, na ich podstawie planujemy zadania.

a_idw_dyrektor_LS_graf_2.jpg

Wykorzystanie indywidualni.pl w planie pracy szkoły

Wizja i misja przekładają się na plan pracy szkoły. Proponuje się, aby powstał metodą open space (nauczyciele sami wybierają zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami). Poniżej przedstawiono przykładowe zadania w planie pracy, które są realizacją wizji i misji szkoły, w której funkcjonuje projekt indywidualni.pl:

Płaszczyzna pracy szkoły: zarządzanie
zadanie osoba odpowiedzialna termin
Wykonanie testów on-line projektu indywidualni.pl przez klasy IV-VIII. Nauczyciele informatyki do 30.IX
Spotkanie z rodzicami - jak pomóc dziecku, które jest wzrokowcem, kinestetykiem itd. Pedagog IX
Zespół nauczycieli pracujących w tej samej klasie – omówienie profilu klasy i metod wychodzących im naprzeciw, omówienie miejsc uczniów w klasie. Wychowawca klasy IX

Płaszczyzna: dydaktyka
zadanie osoba odpowiedzialna termin
Zakup Cube Story - wykorzystanie na lekcji j.polskiego Nauczyciele języka polskiego Do 14.X
Wykorzystanie testu on-line indywidualni.pl i wiedzy w nim uzyskanej, która pozwala na realizację podstawy programowej zalecającej indywidualizowanie pracy. Wszyscy nauczyciele Cały rok
Oklejenie stopni tabliczką mnożenia (zajęcia dla kinestetyków) - zajęcia poza klasą Dyrektor Do 20.XII
Przygotowanie do konkursów przedmiotowych – preferencje w strategii  uczenia się. Nauczyciel przygotowujący Cały rok
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (realizacja kierunków polityki oświatowej państwa) – wykorzystując dane z indywidualni.pl dotyczących skłonności do przetwarzania informacji (logiczne, obrazowe) i układu inteligencji wielorakich, można zaplanować zadania rozwijające myślenie logiczne na każdym przedmiocie. Wszyscy nauczyciele Cały rok

Płaszczyzna: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opieka i wychowanie
zadanie osoba odpowiedzialna termin
Warsztaty – jak się uczyć, gdy wiem, że jestem kinestetykiem, wzrokowcem itd.? Na podstawie scenariuszy z projektu indywidualni.pl. Pedagog Do końca I półrocza
Projekt: Różni, a tacy sami! (realizowany w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, pokazanie na przykładzie różnic między ludźmi w postrzeganiu świata, strategii uczenia się, afiliacji itd. opartych o informacje z indywidualni.pl, zwrócenie uwagi na bariery w komunikacji, podkreślenie, że ludzie różnią się między sobą na płaszczyźnie postrzegania świata, a każdy z nich ma prawo do szacunku). Wychowawcy II
Radzę sobie ze stresem – warsztaty dla klasy. Pedagog XI
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. XX

Płaszczyzna: promocja szkoły
zadanie osoba odpowiedzialna termin
Prezentacja projektu indywidualni.pl w czasie drzwi otwartych dla klas 1. XX III
Informacja na FB i stronie szkoły o projekcie i korzyściach z niego płynących - w naszej szkole mamy projekt indywidualni.pl XX X

Przykład II
Wizja szkoły:
Z przeszłością w przyszłość
Misja:
Stosujemy technologię informacyjno-komunikacyjną w przemyślany i bezpieczny sposób

Płaszczyzna: dydaktyka
zadanie osoba odpowiedzialna termin
Stworzenie banku metod pracy na lekcji dostosowanych do potrzeb uczniów w zależności od preferencji. Przewodniczący zespołów przedmiotowych Do 14.X
Planowanie pracy w grupie dla realizacji wybranych treści, tak aby wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, a jednocześnie kształcić umiejętności związane z postawą obywatelską. (Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych – realizacja kierunków polityki oświatowej państwa).

Płaszczyzna: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opieka i wychowanie
zadanie osoba odpowiedzialna termin
indywidualni.pl - przykład wykorzystania TIK do rozwoju - Dzień Bezpiecznego Internetu. Pedagog Do końca I roku
Doradztwo zawodowe - preferencje ucznia w zakresie inteligencji wielorakich i afiliacji, a wybór przez niego szkoły ponadpodstawowej i zawodu.  Doradca zawodowy II półrocze

Wykorzystanie projektu w planowaniu pracy zespołów przedmiotowych

Projekt indywidualni.pl powinien pojawić się także w planach pracy zespołów przedmiotowych. Można je przedstawić w formie tabelarycznej, tak aby plan pracy stał się jednocześnie sprawozdaniem na koniec roku szkolnego po wypełnieniu ostatniej kolumny „rekomendacje”.

Przykładowe działania zespołów przedmiotowych oparte o indywidualni.pl

Działania Osoba odpowiedzialna Termin Rekomendacje
Lekcja otwarta – dostosowanie metod pracy do informacji z profilu klasy na podstawie indywidualni.pl. Wyznaczeni nauczyciele X - V
Metody pracy – jak dostosować do zdiagnozowanych potrzeb uczniów? Zespół
Zasady pracy w grupie i jej ocena – przygotowanie kryteriów. Zespół IX
Bank pomysłów scenariuszy lekcji – zakładka na stronie internetowej szkoły, w której nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami. Chętni nauczyciele IX - VI

Plan nadzoru pedagogicznego

Przygotowując plan nadzoru pedagogicznego w szkole, która korzysta z indywidualni.pl, warto ująć w nim to narzędzie. Dobrze przygotowany plan pozwoli na monitorowanie wykorzystania projektu w codziennej pracy szkoły, tak aby każdy nauczyciel je wykorzystywał. Jeżeli z ewaluacji wewnętrznej, obserwacji zajęć, analizy wyników egzaminów wewnętrznych wynika, że szkoła ma problem z realizacją potrzeb uczniów w zakresie doboru skutecznych metod pracy, warto zaplanować działania, które zbadają przyczyny tego stanu rzeczy i podadzą rekomendacje.

Propozycja ujęcia projektu indywidualni.pl w planie nadzoru:

1. Ewaluacja

a) przedmiot ewaluacji – realizacja wymagania

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Cel – sprawdzenie, czy:

  • planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów,
  • uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się,
  • nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału,
b) termin ewaluacji: XI-XII 2019 r.
c) zespół ewaluacyjny: Anna Nowak, Piotr Kowalski
d) narzędzia: profil szkoły, ankiety w dzienniku elektronicznym

2. Kontrola
Realizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w zakresie doboru metod pracy zgdnych z potrzebami uczniów. Kontrola dokumentacji/obserwacje Dyrektor

3. Wspomaganie
a) Szkolenia - indywidualizacja w procesie nauczania
Realizacja testu on-line - indywidualni.pl przez uczniów, powstanie profili klas. Dyrektor - plany dydaktyczne 2 razy w roku

Plan obserwacji zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

Cele

klasy: 0-III

pobudzenie uczniów do kreatywności i przedsiębiorczości

klasy  IV-VI

dostosowanie metod pracy do potrzeb klasy

klasy VII-VIII

kompetencje matematyczne

Obserwujący
Anna Pawlak 16-20.09 Dyrektor

Projekt indywidualni.pl wspiera szkołę na wielu płaszczyznach – dostarcza standaryzowane i proste w obsłudze narzędzie diagnostycznego. W efekcie wykonania testów on-line rodzice, uczniowie i nauczyciele posiadają rzetelne informacje na temat potrzeb uczniów, ich uzdolnień i preferencji. Dla nauczycieli bez wątpienia wsparciem będzie baza inspiracji, pozwalających na ciekawe prowadzenie zajęć. To wszystko pomaga budować wizerunek szkoły wykorzystującej nowoczesne rozwiązania i troszczącej się o potrzeby uczniów.


Anita Mieloch-Plumińska

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoły. Współautor podręczników do historii (seria Bliżej Historii) w ramach współpracy z WSiP. Autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Pełniła funkcję mentora w Aktywnej Edukacji oraz Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Za swoją pracę otrzymał trzy nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.