Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/23

Jakie są zakres i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły? Poznaj rozwiązania praktyczne, służące opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

Zakres nadzoru pedagogicznego

Na podstawie:

  • art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 
  • §2 ust. 1 pkt 9, §5 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618).
Obowiązują dwie formy nadzoru pedagogicznego. Są to:

1) kontrola,

2) wspomaganie.

Kontrola jako forma nadzoru pedagogicznego jest rozbudowana. Definicja kontroli brzmi:

Kontrola – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, w celu oceny:

1) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

2) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;

3) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w trybie działań planowych i doraźnych.

Działania planowe i doraźne, które są prowadzone przez dyrektorów szkół wynikają z potrzeb szkoły.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na działania w zakresie nadzoru pedagogicznego zawarte w ustawie. Są to:

1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Założenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Na podstawie: §20, §22- §24 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618).

Na każdy rok szkolny organ sprawujący nadzór pedagogiczny i dyrektor szkoły opracowują plan nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, który jest opracowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiera  liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół. Plan ten podawany jest do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.

Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze określone, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) kontroluje:

a) przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

W celu realizacji ww. zadań dyrektor szkoły w szczególności:

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania,

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Plan nadzoru może być zmieniony, o czym dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły zawiera w szczególności:

1) Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli:

a) przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2) Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

3) Plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.

Dyrektor szkoły w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Rozwiązania praktyczne służące opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie:

  • art. 70  ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
  • §23 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618).
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym.

Dyrektor szkoły powinien przygotować kilka wniosków (3-4) z nadzoru pedagogicznego z roku 2021/2022, które przedstawił radzie pedagogicznej szkoły. Wnioski te powinny również zostać opracowane z przełożeniem na sposoby wykorzystania i przyjęte do realizacji przez radę pedagogiczną, ponieważ to ona ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Przykłady:

Wniosek 1. Doskonalić rozpoznawanie przez nauczycieli, w oddziale każdej klasy, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wniosek 2. Wypracować w szkole model zbierania opinii od nauczycieli, uczniów klasy i samego ocenianego ucznia do ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawcę oddziału klasy.

Wniosek 3. Rozwijać i wykorzystywać w pracy z uczniami umiejętności nauczycieli nabyte w czasie kształcenia na odległość, stosować do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w trakcie prowadzonych zajęć w formie stacjonarnej.

Rada pedagogiczna szkoły posiada swoje kompetencje, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy między innymi:

1) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Wskazane stanowienie rady pedagogicznej odnosi się do sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, które należy rozumieć jako sposób realizacji związany z szukaniem odpowiedzi na pytanie: „jak, kto i kiedy” dokona realizacji danego działania. Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022 należy zaplanować konkretne działania do realizacji przez radę pedagogiczną w nowym roku szkolnym i wykorzystać je w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na nowy rok szkolny 2022/2023.

Propozycja Uchwały do pobrania tutaj.

Propozycja Analizy wniosków tutaj.

Propozycja Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023 do pobrania tutaj.


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.