Nowe rozwiązania organizacyjne dla uczniów z Ukrainy

Czy uczniowie z Ukrainy w oddziale przygotowawczym mogą nie podlegać klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022? Jakie dokumenty należy wypełnić dla ucznia z Ukrainy, który nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej? Jaką liczbę godzin należy przeznaczyć na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego? Jaki obowiązkowy podział na grupy prowadzić w klasach z uczniami z Ukrainy? Czy mogą być organizowane oddziały przygotowawcze w szkołach sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego? Nasz ekspert przedstawia nowe rozwiązania dla uczniów z Ukrainy obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2022 r.

Uczniowie z Ukrainy w oddziale przygotowawczym i klasyfikacja roczna tych uczniów


Na podstawie:
 • §6b ust. 1-2 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795).
Zmiana dotyczy uczniów, którzy obywatelami Ukrainy i przebywają legalnie na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jeśli w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają oni do oddziału przygotowawczego, nie podlegają klasyfikacji rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

a) uczeń nie zna języka polskiego

lub

b) znajomość przez ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki

lub

c) zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia.

Uczeń, który nie podlega klasyfikacji rocznej, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Jego zawartość jest określona w rozporządzeniu. Zaświadczenie podpisuje dyrektor szkoły.

W arkuszu ocen ucznia, w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) lubi nieukończeniu szkoły, umieszcza się adnotację:

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia ………………. uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z §6b ust. 1 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795), wpisując datę uchwały rady pedagogicznej”

Funkcjonowanie oddziałów ze zwiększoną liczbą uczniów do końca etapu edukacyjnego i dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego

Na podstawie:
 • §7- §10, §11a ust. 1-2 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795);
 • §17 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.).
Zgodnie z nw. zapisami, w roku szkolnym 2021/2022 zwiększona została liczba dzieci/uczniów w niektórych oddziałach przedszkolnych i szkolnych. W tym okresie mogą one funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci/uczniów do ukończenia wychowania przedszkolnego lub w ciągu całego etapu edukacyjnego przy spełnieniu poniższych warunków.

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

 2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej, powiększonym o uczniów będących obywatelami Ukrainy, nie może przekroczyć 29.

 3. Liczba dzieci lub uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne lub oddziały specjalne, może zostać zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci/uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 4. Liczba wychowanków niepełnosprawnych zwiększona o liczbę wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w grupach wychowawczych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany w rozporządzeniu, które mają wpływ na organizację pracy szkoły, a związane są z dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Obowiązujący w organizacji pracy szkoły zapis §17 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.) brzmi:

„Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.”

Zmieniony i uzupełniony zapis §17 ust. 1-2 omawianego rozporządzenia, który wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia zmieniającego rozporządzenia, czyli od dnia 25 kwietnia 2022 r., otrzymuje brzmienie:

„W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.”

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie stosuje się zapisu §19 rozporządzenia. Zapis ten wskazuje, że łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

Inne rozwiązania dotyczące organizacji pracy szkoły

Na podstawie:
 • §6a, §11b ust. 1-2, §12a, §14a ust. 1-2, §16 ust. 1-2, 2a i ust. 3, §16a ust. 1-2 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795).
Należy zwrócić też uwagę na wskazane poniżej regulacje wprowadzone w omawianym rozporządzeniu zmieniającym, które dotyczą:

 1. uczęszczania uczniów oddziału przygotowawczego zorganizowanego w branżowej szkole I stopnia lub technikum, będących obywatelami Ukrainy, na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z dostosowaniami wskazanymi w rozporządzeniu (§6a);

 2. obowiązkowego podziału na grupy wskazanych w rozporządzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych przy określonej liczbie uczniów w oddziale – dotyczy w roku szkolnym 2021/2022 klas IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy (§11b ust. 1-2);

 3. złożenia w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 przez dziecko wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej – deklaracje składa rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy, które zostało przyjęte w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (§12a);

 4. zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem w roku szkolnym 2021/2022, w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (§14a ust. 1-2);

 5. warunków, które muszą zostać spełnione przy dopuszczeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w lokalu, który jest podporządkowany organizacyjnie przedszkolu lub szkole. Warunki te, w postaci wymagań zostały określone w rozporządzeniu i otrzymały nowe brzmienie (§16 ust. 1-2, 2a i ust. 3);

 6. organizacji oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego (§16a ust. 1-2).
Ważne! Jeśli w opracowanym materiale zostały użyte określenia „uczeń lub uczniowie z Ukrainy”, należy przez to rozumieć uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy i których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.