Nowelizacja Karty Nauczyciela – tekst jednolity

Jaka jest wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i wysokość świadczenia na start dla nauczycieli rozpoczynających staż, co wynika z faktu zatrudnienia nauczyciela na umowę  o pracę na czas określony przez 36 miesięcy, czy obowiązuje ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczyciela, czym skutkuje dla nauczyciela działanie, które narusza prawa i dobro dziecka? 

W listopadzie został opublikowany tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela. Poznaj najważniejsze zmiany wprowadzone do tej ustawy w ostatnich miesiącach.

I. Wynagradzanie nauczycieli

Na podstawie:
art. 30 ust. 1, art. 34a ust. 1 i ust. 2, art. 53a ust. 1-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.)

Wybrane zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały objęte ostatnim tekstem jednolitym dotyczące wynagradzania nauczycieli.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
 1. wynagrodzenia zasadniczego;
 2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych świadczeń, o których mowa w ustawie
Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

Minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł.

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Świadczenie to jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie na start otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

II. Nawiązanie i zmiana umowy o pracę zawieranej z nauczycielem na czas określony

Na podstawie:
art. 10 ust. 1, ust. 12-16 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Wybrane zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały objęte ostatnim tekstem jednolitym dotyczące nawiązywania i zmiany umowy o pracę zawieranej na czas określony z nauczycielem .

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej wlicza się umowy o pracę na czas określony zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony przekracza okres 36 miesięcy,  z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się:
 1. w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
 2. w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania,
Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa powyżej potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Przepisów powyższych nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych:
 1. w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy; z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska;
 2. w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.

III. Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego

Na podstawie:
art. 6a ust. 1, 1e, 4, art. 9c ust. 1, art. 9g ust. 1, art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Wybrane zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały objęte ostatnim tekstem jednolitym dotyczące oceny pracy nauczyciela i procedur awansu zawodowego.

Obowiązuje ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
 1. nauczyciela;
 2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
 3. organu prowadzącego szkołę;
 4. rady szkoły;
 5. rady rodziców.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
 1. ocena wyróżniająca;
 2. ocena bardzo dobra;
 3. ocena dobra;
 4. ocena negatywna.
Ocena pracy nauczyciela jest ustalana przez dyrektora szkoły i dotyczy stopnia realizacji przez nauczyciela obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 ustawy KN oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły; nie zostały wskazane szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli.

Po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły ustala dla nauczyciela ocenę dorobku zawodowego (pozytywną lub negatywną).

Staż dla nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.)

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły w składzie:
 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 2. przewodniczący zespołów nauczycieli, które powołuje dyrektor szkoły do realizacji zadań określonych w statucie szkoły, a jeżeli zespół taki nie został w szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
 3. opiekun stażu

IV. Kary porządkowe dla nauczycieli

Na podstawie:
art. 75 ust. 1, 2, 2a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.);

Zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały objęte ostatnim tekstem jednolitym dotyczące udzielanych kar porządkowych dla nauczycieli.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83 ustawy Karta Nauczyciela, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

Źródło:
 • www.gov.pl


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.