Ocena pracy dyrektora szkoły na rok 2022/23 - wybrane treści

Jakie są warunki ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły od dnia 1 września 2022 r.? Jakie są szczegółowe kryteria oceny? Czy można ponownie ustalić zdefiniowaną już wcześniej ocenę?


Warunki ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły

Na podstawie:
  • art. 6a ust. 2, ust. 4, ust.6., ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 oraz 1730);
  • §11 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Organ nadzoru pedagogicznego zasięga w tym celu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.

„Ocena pracy dyrektora szkoły ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1. ocena wyróżniająca,
2. ocena bardzo dobra,
3. ocena dobra,
4. ocena negatywna” – art. 6a ust. 4 i ust. 7a ustawy Karta Nauczyciela

„Organ nadzoru pedagogicznego jest obowiązany dokonać oceny pracy dyrektora szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia dyrektora szkoły na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy” – art. 6a ust. 2 i ust. 7a ustawy Karta Nauczyciela.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez dyrektora szkoły od organu nadzoru pedagogicznego o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, dyrektor wybiera jedno dodatkowe kryterium oceny pracy nauczyciela – wskazane przez siebie. W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek dyrektora szkoły, we wniosku składanym w tej sprawie dyrektor wskazuje jedno dodatkowe kryterium oceny.

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu dyrektora szkoły z jej projektem oraz po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Mogą one również być składane w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny pracy.
Przy zapoznawaniu dyrektora szkoły z projektem oceny pracy, na jego wniosek, może być obecny przedstawiciel wskazanej zakładowej organizacji związkowej.

Dyrektor szkoły po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy, której zawartość wskazana jest w ustawie. Dyrektorowi szkoły doręcza się oryginał karty oceny pracy, a kopię włącza się do jego akt osobowych.

Szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły


Na podstawie:
  • §9 ust. 1- 2, §10 ust. 1- 3, §11 ust. 1 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują 16 kryteriów wskazanych w §9 ust. 1 rozporządzenia.
Jeśli dyrektor szkoły realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, to oprócz obowiązkowych kryteriów oceny pracy obejmują dyrektora także kryteria zawarte są w §2 ust. 2 rozporządzenia i jedno kryterium (spośród 15) oceny pracy wskazane przez samego dyrektora spośród kryteriów oceny pracy, które są dodatkowymi kryteriami oceny pracy nauczyciela i zawarte są w §2 ust. 4 rozporządzenia.

Jeśli dyrektor szkoły nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, to oprócz obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły obejmują go także kryteria, o których mowa §2 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia – są to dwa kryteria należące do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela i brzmią następująco:

  • „znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r, poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej”,
  • „kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej, i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela”.
Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:

1. w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy:
a) obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły,
b) obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela,
c) jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez samego dyrektora szkoły przed dokonaniem oceny, spośród kryteriów oceny pracy, które są dodatkowymi kryteriami oceny pracy nauczyciela;

2. w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy:
a) obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły,
b) kryteriów oceny pracy, o których mowa §2 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia – są to dwa ww. kryteria należące do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1. w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a) od 0 do 10 – w odniesieniu do obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły,
b) od 0 do 30 – w odniesieniu do pierwszego kryterium z obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, które brzmi: „Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”,
c) od 0 do 5 – w odniesieniu do pozostałych obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez samego dyrektora szkoły przed dokonaniem jego oceny pracy, spośród kryteriów oceny pracy, które są dodatkowymi kryteriami oceny pracy nauczyciela;

2. w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a) od 0 do 10 – w odniesieniu do obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły,
b) od 0 do 5 – w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa §2 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia – są to dwa kryteria należące do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

W przypadku gdy dla oceny pracy dyrektora szkoły zostanie ustalone, że suma punktów:
1. wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i więcej – dyrektor szkoły otrzymuje ocenę wyróżniającą,
2. jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów – dyrektor szkoły otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
3. jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów – dyrektor szkoły otrzymuje ocenę dobrą,
4. wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – dyrektor szkoły otrzymuje ocenę negatywną.

Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły w zakresie kryteriów oceny pracy, które zostały określone w §11 ust. 1 rozporządzenia, dokonują:

1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
2. organ prowadzący szkołę,
3. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły

Na podstawie:
  • art. 6a ust. 9, ust. 9e ust. 10a, ust. 10c, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 oraz 1730);
  • §12 ust. 1-3, §13 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, dyrektorowi szkoły przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tą ocenę ustalił, czyli do organu nadzoru pedagogicznego.
Organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku i jego po rozpatrzeniu przez zespół oceniający:
1. podtrzymuje ocenę pracy ustaloną dyrektorowi szkoły,
2. uchyla ustaloną dotychczas ocenę pracy dyrektorowi szkoły oraz ustala nową ocenę pracy,
3. uchyla ustaloną dotychczas ocenę pracy dyrektorowi szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły, jeżeli została ona ustalona z naruszeniem prawa.

Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny jako przewodniczący zespołu,
2. przedstawiciel organu prowadzącego,
3. przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,
4. doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły,
5. przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły – powołany na wniosek tego dyrektora szkoły.

Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły rozpatruje zespół oceniający, po uprzednim wysłuchaniu dyrektora szkoły, który złożył wniosek.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły ma zostać wysłuchany, zawiadamia dyrektora szkoły o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego. Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia, które podpisuje przewodniczący zespołu oceniającego. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, w wyniku którego ustalono nową ocenę pracy dyrektora szkoły, dyrektor szkoły otrzymuje kartę oceny pracy uwzględniającą to rozstrzygnięcie.

Ocena pracy ustalona w trybie ponownego ustalenia oceny jest ostateczna. Dla nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz dla nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy mają zastosowanie przedstawione treści wynikające z przepisów dotyczących oceny pracy dyrektora szkoły.Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.