Ocena pracy nauczyciela – przewodnik cz. 1

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące oceny pracy nauczyciele zebrane w formie przewodnika, który podzielony jest na dwie części. Druga część zostanie opublikowana wkrótce.

 1. Zestawienie obowiązujących aktów prawnych
 2. Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela i na czyj wniosek?
 3. Zakres oceny pracy nauczyciela i karta oceny pracy
 4. Rola rady rodziców w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela
 5. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela
Opracowanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 3 marca 2021 roku.

Zestawienie obowiązujących aktów prawnych

Podstawowe akty prawne, które wyznaczają działania szkoły związane z oceną pracy nauczyciela:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm. );
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).


r_biuletyn_ckn_librus_2_graf_w_artykule.png

Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela i na czyj wniosek?

Na podstawie: art. 6a ust. 1, 2, 2b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 1. nauczyciela,
 2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
 3. organu prowadzącego szkołę;
 4. rady szkoły,
 5. rady rodziców.
Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Do okresów 3 miesięcy, o których mowa powyżej, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Zakres oceny pracy nauczyciela i karta oceny pracy

Na podstawie:

 • art. 6a ust. 1e, 4, 8, 8a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 • §3 ust. 1 i 2 oraz §4 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).
Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.

Brzmienie ww. artykułów ustaw wraz z propozycją obowiązków wykonywanych przez nauczyciela znajdzie się w załącznikach w 2. części przewodnika.

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 1. ocena wyróżniająca,
 2. ocena bardzo dobra,
 3. ocena dobra,
 4. ocena negatywna.
Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Jako projekt oceny pracy nauczyciela można wykorzystać przygotowaną wcześniej kartę oceny pracy nauczyciela i odpowiednio nazwać ten dokument, np. „Projekt oceny pracy nauczyciela”.

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchiwaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Rola rady rodziców w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela

Na podstawie: art. 6a ust. 5, 5a, 5d, 5f Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

 1. zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;
 2. może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
 3. na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.
Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub szkołach na tym samym lub innym stanowisku, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

Na podstawie: art. 6a ust. 9, 10-10c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, po rozpatrzeniu tego odwołania przez zespół oceniający:

 1. podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły albo
 2. uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
 3. uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.
Ocena pracy ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w wyniku odwołania jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.
Ocena pracy ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna.

Propozycje rozwiązań praktycznych do wykorzystania w szkole przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela zaprezentuję w 2. części przewodnika. Znajdzie się w nim m. in. propozycja przykładowych obowiązków nauczyciela, arkusz zestawienia realizacji przez nauczyciela obowiązków za pomocą określonych w szkole czynności, propozycje pism związanych z oceną pracy nauczyciela i inne.Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.