Organizacja doradztwa zawodowego

W jakich typach szkół prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego? Których szkół ten wymóg nie dotyczy? Kto może realizować zajęcia  doradztwa zawodowego? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Na podstawie:

 • art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1082);
 • rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r.  w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły – z wyjątkiem szkół artystycznych –  prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego. Ich celem jest wspieranie dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych – w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu. Działania te polegają w szczególności na prowadzeniu:

 1. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 2. w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 3. w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

 1. zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego,

 2. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie,

 3. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,

 4. zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. zajęciach z wychowawcą.
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla poszczególnych typów placówek znajdują się załącznikach do rozporządzenia – pobierz tutaj .

Doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach, które są zestawione poniżej.

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

 • Rodzaj zajęć: na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego.
 • Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
2. Klasy I-VI szkół podstawowych.

 • Rodzaj zajęć: na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
 • Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
3. Klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe.

 • Rodzaj zajęć: na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
4. Klasy VII i VIII szkół podstawowych, branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące i technika (z wyjątkiem szkół dla dorosłych).

 • Rodzaj zajęć: na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Osoby prowadzące: doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.
Uwaga!
W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, do roku szkolnego 2021/22 włącznie, zadania doradcy zawodowego realizuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel lub osoba, o  której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy (osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć, za zgodą kuratora oświaty).

5. Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

 • Rodzaj zajęć: na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Osoby prowadzące: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele prowadzący te zajęcia.
6. Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe (z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych).

 • Rodzaj zajęć: na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem.
 • Osoby prowadzące: nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem.
7. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe (z wyjątkiem szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych).

 • Rodzaj zajęć: w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).
 • Osoby prowadzące: wskazane przez dyrektora szkoły.
Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Zakres treści programu realizacji doradztwa zawodowego został określony w rozporządzeniu.

Program realizacji doradztwa zawodowego opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.Propozycja uchwały rady pedagogicznej szkoły w sprawie wyrażenia opinii przed zatwierdzeniem przez dyrektora szkoły programu realizacji doradztwa zawodowego  – pobierz tutaj.Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.