Poprawność zapisów dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego

Jaki jest zakres oceniania wewnątrzszkolnego? Jakie są obowiązkowe zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego? Jakie mogą być propozycje warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach?

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego

Na podstawie:

 • art. 44b ust. 6 pkt 1-7 i ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),

 • art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
Zgodnie z zapisami zawartymi w ramowym statucie szkoły, który został określony w ustawie Prawo oświatowe, statut szkoły zawiera szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
Wskazania do opracowania szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, które zawiera statut szkoły znajdują się w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty.
W celu sprawdzenia w statucie szkoły poprawności zawartości wewnątrzszkolnego oceniania, nauczyciele mogą zweryfikować zapisy zawarte w statucie swojej szkoły z poniższymi wskazaniami z ustawy o systemie oświaty.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

 3. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 6. ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.
Wątpliwości budzi fakt, czy w zapisach statutu szkoły w części dotyczącej wewnątrzszkolnego oceniania powinny znajdować się treści dotyczące egzaminu poprawkowego, skoro powyższy zapis w ustawie o systemie oświaty o ocenianiu wewnątrzszkolnym odnosi się tylko do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych.
Otóż uczeń, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i w wyniku tego egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego i poprawić tą ocenę niedostateczną w wyniku tego egzaminu poprawkowego.
Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych jest związane w określonych warunkach z przeprowadzaniem egzaminów poprawkowych, zatem szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły powinny zawierać również treści dotyczące przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

Na podstawie:

 • art. 44b ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).
Ważną częścią oceniania wewnątrzszkolnego jest ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
W statucie szkoły powinny znajdować się szczegółowe zapisy dotyczące tej regulacji. Propozycja takiego zapisu, którego treści można wykorzystać w statucie szkoły, dostępna jest TUTAJ.

Obowiązkowe zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego

Na podstawie:

 • art. 44e ust. 3-5 i ust. 7, art. 44f ust. 2, art. 44h ust. 6, art. 44g ust. 1, art. 44i ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).
Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty statut szkoły zawiera uszczegółowione treści dotyczące zakresu oceniania wewnątrzszkolnego, który jest przedstawiony w pierwszej części tego opracowania oraz treści, które dotyczą poniżej przedstawionych regulacji.

Zestawienie zakresu oceniania wewnątrzszkolnego zawartego w statucie szkoły:

 1. nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły,

 2. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom – sposób udostępniania tej dokumentacji określa statut szkoły,

 3. na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

  a) egzaminu klasyfikacyjnego,

  b) egzaminu poprawkowego,

  c) zastrzeżeń zgłaszanych do dyrektora szkoły, które dotyczą ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,

  d) innych spraw związanych z ocenianiem ucznia

  jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom – sposób udostępniania tej dokumentacji określa statut szkoły,

 4. klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły,

 5. termin ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przez nauczycieli tych zajęć określa statut szkoły,

 6. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

W klasach I-III szkoły podstawowej:

 1. oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej są ustalane w sposób określony w statucie szkoły. Mogą one być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

 1. oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły.

  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: