Prace domowe dla uczniów w szkole podstawowej

 • Czy nauczyciel może zadać uczniowi klas I-III szkoły podstawowej prace domowe?
 • Które ćwiczenia jako prace domowe są obowiązkowe dla ucznia?
 • Z których prac domowych nauczyciel może ustalić ocenę?
 • Jaką informację przekazuje nauczyciel uczniowi klas IV-VIII szkoły podstawowej po zadaniu i sprawdzeniu pracy domowej?

Pisemne prace domowe dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej

Na podstawie:

 • §12a ust. 1 pkt 1 lit. a i b i ust. 2 rozp. Ministra Edukacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572 oraz z 2024 r. poz. 438).
W ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi:

 1. pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą;
 2. praktyczno-technicznych prac domowych
  • do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Ćwiczenia usprawniające motorykę małą są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

Pisemne prace domowe dla uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Na podstawie:   

 • art. 44b ust. 5 pkt 2, art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.),
 • §12a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 rozp. Ministra Edukacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572 oraz z 2024 r. poz. 438).
W klasach IV-VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nauczyciel nie ustala z niej oceny.

W przypadku wykonania przez ucznia takiej pracy domowej, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową. Następnie i przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć.

Informacja, którą nauczyciel ma przekazać uczniowi po sprawdzeniu, jego pracy domowej jest zbieżna z celem oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, który mówi o udzielaniu uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

Powyższe regulacje dotyczące zadań domowych dla ucznia w szkole podstawowej weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: