Rodzaje klasyfikacji, uzupełnianie braków po klasyfikacji śródrocznej

Jakim rodzajom klasyfikacji podlega uczeń? Jak często przeprowadza się klasyfikację śródroczną? Co składa się na klasyfikację końcową? Kto może ustalić uczniowi ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną? Jaki jest termin ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla ucznia? Czy przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej nie został klasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych lub otrzymał ocenę niedostateczną z tych zajęć? M. in. takie pytania padają podczas szkoleń z nauczycielami. Poniżej prezentujemy odpowiedzi.

Rodzaje klasyfikacji, którym podlega uczeń

Na podstawie:
art. 44f ust. 1-3, ust. 5-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej;
  2. końcowej.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły.

Propozycja zapisu w statucie szkoły terminu klasyfikacji śródrocznej:

„Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w drugim tygodniu stycznia”.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
  2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla ucznia

Na podstawie:
art. 44h ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

Prawo nie wskazuje, w jaki sposób wychowawca danego oddziału zasięga opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, a zatem ten sposób jest ustalony w danej szkole lub przez wychowawcę danego oddziału.

W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

Termin ustalania przez nauczycieli śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz termin ustalania przez wychowawcę oddziału śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określa statut szkoły.

Propozycja zapisu w statucie szkoły terminu ustalania przez nauczycieli śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:

„Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oceny zachowania są ustalane przez nauczycieli w tygodniu, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej i końcowej, promocji i ukończenia szkoły przez uczniów. Oceny te są ustalane najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zebrania rady pedagogicznej”.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone przez nauczycieli są ostateczne i można je zmienić tylko w trybie egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego.

Umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków po klasyfikacji śródrocznej

Na podstawie:
§ 14 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373)

Nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej nie został klasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych lub nauczyciel ustalił dla ucznia ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń nie został klasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych lub nauczyciel ustalił dla ucznia ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych.

Nauczyciele mogą także przewidywać, że uniemożliwienie lub utrudnienie kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej może dotyczyć również ucznia, którego poziom osiągnięć edukacyjnych został ustalony przez nauczyciela w wyniku klasyfikacji śródrocznej na ocenę pozytywną, ale wyrażoną niskim stopniem np. dopuszczającym.

Wskazanie sposobów umożliwiania omawianym uczniom uzupełniania braków należy do nauczycieli, którzy ustalili niski poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej.
Źródła:
  • www.gov.pl

Danuta Skrzypek Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.