Tryby odwoławcze w statucie szkoły – propozycje zapisów

Jak mogą brzmieć obowiązujące tryby zawarte w statucie szkoły? Z doświadczenia wiem, że te kwestie budzą wiele wątpliwości dyrektorów szkół oraz nauczycieli pracujących nad statutem szkoły. Przykłady oraz propozycje takich zapisów będą przedmiotem tego artykułu.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

Na podstawie:
art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

W statucie szkoły mają być zawarte prawa i obowiązki ucznia oraz tryb składania skarg w przypadku ich naruszenia. Poniżej przedstawiona jest propozycja trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

Propozycja zapisu w statucie

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 1. uczeń, jego rodzice lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone;
 2. złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;
 3. dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;
 4. w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;
 5. dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu;
 6. decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;
 7. w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;
 8. powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody

Na podstawie:
art. 98 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

W statucie szkoły mają być zawarte rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. Poniżej przedstawiona jest propozycja trybu wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody.

Propozycja zapisu w statucie

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody:
 1. zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez ucznia szkoły, jego rodziców lub inną osobę dorosłą;
 2. wniosek należy skierować do dyrektora szkoły i należy go złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie;
 3. wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany;
 4. dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy pisemnie na złożony wniosek;
 5. w czasie rozpoznawania zastrzeżeń, dyrektor szkoły może wykorzystać opinię wychowawcy oddziału danej klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli pracujących w szkole, uczniów szkoły i ich rodziców;
 6. wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
 7. w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;
 8. powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

Tryb odwoływania się od kary statutowej przyznanej uczniowi

Na podstawie:
art. 98 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

W statucie szkoły mają być zawarte rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. Poniżej przedstawiona jest propozycja trybu odwoływania się od kary statutowej przyznanej uczniowi, przy założeniu, że w szkole obowiązują trzy rodzaje kar udzielonych uczniowi na piśmie:
 • upomnienie wychowawcy oddziału danej klasy,
 • nagana wychowawcy oddziału danej klasy,
 • nagana dyrektora szkoły
Kara statutowa zastosowana wobec ucznia powinna być udzielona uczniowi na piśmie w obecności jego rodzic. Jeśli to nie jest możliwe, obowiązkiem szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o zastosowanej wobec ich dziecka karze statutowej z potwierdzeniem tego faktu przez rodzica na druku kary, najszybciej jak to jest możliwe od wręczenia kary uczniowi.

W trybie odwoławczym od kary statutowej udzielonej uczniowi jaką jest: upomnienie lub nagana wychowawcy oddziału danej klasy, można odwołać się do dyrektora szkoły. W trybie odwoławczym od kary statutowej przyznanej uczniowi jaką jest nagana dyrektora szkoły, można odwołać się do rady pedagogicznej tej szkoły.

Propozycja zapisu w statucie

Tryb odwoływania się od kary statutowej udzielonej uczniowi szkoły:
 1. od upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy lub nagany wychowawcy oddziału danej klasy wręczonej uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi odpowiednio tego upomnienia lub nagany;
 2. odwołanie od upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy lub nagany wychowawcy oddziału danej klasy do dyrektora szkoły składa się na piśmie w sekretariacie szkoły;
 3. dyrektor szkoły udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania;
 4. decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy dla ucznia lub nagany wychowawcy oddziału danej klasy dla ucznia jest ostateczna;
 5. od nagany dyrektora szkoły udzielonej uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od udzielenia uczniowi nagany dyrektora szkoły;
 6. odwołanie od nagany dyrektora szkoły do rady pedagogicznej szkoły składa się na piśmie w sekretariacie szkoły;
 7. rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w ww. sprawie w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania;
 8. uchwała rady pedagogicznej szkoły w kwestii odwołania od nagany dyrektora szkoły dla ucznia jest ostateczna;
 9. w przypadku złożenia odwołania od kary statutowej udzielonej uczniowi szkoły przez niepełnoletniego ucznia szkoły obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;
 10. powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.
Źródło:
 • www.gov.pl

Danuta Skrzypek Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.