Uczniowie z Ukrainy – egzaminy zewnętrzne w 2021/2022

Czy w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z Ukrainy mają obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty? Czy mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego? Czy dyrektor CKE ogłosi komunikat dotyczący sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego? Jakie rozwiązania organizacyjne może przyjąć dyrektor szkoły względem uczniów będących obywatelami Ukrainy? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

Na podstawie:
 • §2 ust. 1-4 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645).
Dotyczy: Uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązek szkolny oraz są obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ww. uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. W ich przypadku deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, należało złożyć w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Deklarację wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Może to być język:

 • angielski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • niemiecki,
 • rosyjski lub
 • włoski.
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Powinien on być zgodny ze wskazaniami §2 ust. 2 rozporządzenia. Dyrektor ma obowiązek przekazać wykaz dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty do 15 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny i egzamin zawodowy dla uczniów z Ukrainy

Na podstawie:
 • §3 ust. 1-3 i §4 ust. 1-3 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645).
Dotyczy: Uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązek szkolny oraz są obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jeśli ww. uczniowie uczęszczają do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego należało złożyć do dnia 31 marca 2022 r. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego.

Wykaz uczniów jest zgodny ze wskazaniami §3 ust. 2 rozporządzenia. Sporządzony wykaz dyrektor szkoły powinien przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzenie egzaminu maturalnego do 15 kwietnia 2022 r.

Jeśli uczniowie, o których mowa w tym artykule, uczęszczają do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego. Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego należało złożyć do 11 kwietnia 2022 r.

Podobnie jak w przypadku egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły przygotowuje i przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej wykaz ww. uczniów, sporządzony zgodnie ze wskazaniami §4 ust. 2 rozporządzenia. Wykaz powinien zostać przekazany do 15 kwietnia 2022 r.

Obowiązki dyrektora CKE i dyrektora OKE

Na podstawie:
 • §5 i §6 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645).
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 28 marca 2022 r.:

 1. ogłasza aneksy do komunikatów, które dotyczą szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w 2022 r. do potrzeb uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy;

 2. dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2022 r. do zmian przewidzianych w rozporządzeniu.
W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może powołać w skład zespołu egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów. Osoby te muszą zamieszkiwać na terenie objętym właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzającej prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te mają obowiązek odbyć szkolenie dla egzaminatorów.

Inne rozwiązania dotyczące organizacji pracy szkoły

Na podstawie:
 • §7-§9 oraz §11-§16 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645).
W rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566) został uchylony §21a, który był wprowadzony rozporządzeniem zmieniającym MEiN z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 566). Zapisy §21a zostały uchylone z dniem 21 marca 2022 r.

Treści zawarte w uchylonym §21a rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli zostały wprowadzone do nowego rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645) i znajdują się w zapisach §7 i §8 tego rozporządzenia.

Treści te dotyczą:

 1. liczby dzieci w oddziale przedszkola, która może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 oraz

 2. zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej o uczniów będących obywatelami Ukrainy, w roku szkolnym 2021/2022, do liczby nie większej niż 29 uczniów.
Należy zwrócić też szczególną uwagę na regulacje, które zostały wprowadzone w omawianym, nowym rozporządzeniu, które dotyczą:

 1. możliwości zwiększenia liczby dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 – w oddziałach przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne lub oddziały specjalne (§9 ust. 1-3);

 2. możliwości zwiększenia liczby uczniów o uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym uczniów niepełnosprawnych, na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej, pozostających pod opieką jednego nauczyciela – dotyczy także szkół prowadzących oddziały integracyjne i oddziały specjalne (§11 ust. 1-3);

 3. przyjęcia dziecka lub ucznia będącego obywatelem Ukrainy odpowiednio do przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu wniosku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§12);

 4. modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole: dyrektor szkoły ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji, w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program (§13);

 5. zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem w roku szkolnym 2021/2022, w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w celu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§14 ust. 1-2);

 6. możliwości złożenia do gminy ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia będącego obywatelami Ukrainy, oświadczenia o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oświadczenie do gminy składają rodzice lub osoba sprawująca opiekę na dzieckiem lub uczniem. Takie dzieci i uczniowie nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki (§15);

 7. warunkom, które muszą zostać spełnione przy dopuszczeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w lokalu, który jest podporządkowany organizacyjnie szkole lub przedszkolu. Warunki te, w postaci wymagań zostały określone w rozporządzeniu (§16 ust. 2 pkt 1-15).
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.