Wybrane zadania dyrektora w roku 2020/2021

W ostatnich tygodniach otrzymujemy od Państwa wiele pytań dot. realizacji zadań, jakie stoją przed dyrektorem w trakcie kształcenia zdalnego. Jakie zadania realizuje dyrektor szkoły w czasie kształcenia zdalnego? Jak potwierdzać obecność uczniów na zajęciach? Jak usprawiedliwiać nieobecność uczniów na zajęciach edukacyjnych? Jak monitorować postępy uczniów w czasie kształcenia zdalnego? Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zostały zebrane w poniższym artykule.

Na podstawie: rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja pracy szkoły, w tym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są realizowane za pomocą zadań dyrektora szkoły we współpracy z nauczycielami. Zadania te zostały wskazane w 15 punktach, w §1. ust. 1 ww. rozporządzenia MEN. Szczególną uwagę zwracają zadania dyrektora szkoły wskazane w pkt 8 – 10.

Dyrektor szkoły:

[…]

8) ustala we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustala we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

[…]

Potwierdzanie uczestnictwa i usprawiedliwianie nieobecności uczniów

Na podstawie:
w §1. ust. 1 pkt 8 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

Proponowane rozwiązanie:

Uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych w czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nauczyciel uznaje za obecność uczniów na tych zajęciach i potwierdza w dzienniku lekcyjnym lub w dzienniku innych zajęć za pomocą symbolu np. „ob”.

Uczniowie biorący udział w danych zajęciach edukacyjnych z nauczycielem to dwie grupy uczniów.

 1. Pierwsza grupa to uczniowie, którzy:

  1) mają swobodny dostęp do komputera w miejscu swojego zamieszkania lub na terenie szkoły, w tym uczniowie niepełnosprawni,

  2) podejmują aktywność określoną przez nauczyciela z użyciem komputera, która potwierdza zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem i dająca podstawę do oceny pracy ucznia;

  3) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, dla których godzina lekcyjna tych zajęć trwa 45 minut, zgodnie z rozkładem zajęć wskazanym przez dyrektora szkoły.

  Przykłady aktywności ucznia: Przesłanie do nauczyciela plików z tekstami wypracowań, rozwiązanymi zadaniami, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami, wypowiedzi ucznia na forum w czasie trwania zajęć, udział w dyskusjach on-line, rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów przy użyciu wykorzystywanych przez nauczyciela rozwiązaniach technologicznych do realizacji danych zajęć (np. platformy edukacyjne wspomagające zdalne nauczanie, aplikacje, e-dziennik, poczta elektroniczna, profil zarządzany przez szkołę, portale edukacyjne itp.).

 2. Druga grupa uczniów, to uczniowie, którzy:

  1) nie mają dostępu do komputera w miejscu swojego zamieszkania (np. uczniowie z rodzin wielodzietnych, jeśli w domu jest dostęp do jednego komputera) lub na terenie szkoły (jeśli rodzice ucznia nie wyrażają zgody na takie rozwiązanie organizacji pracy ucznia);

  2) podejmują aktywność określoną przez nauczyciela bez użycia komputera, która potwierdza zapoznanie się ze wskazanym materiałem przez nauczyciela i dająca podstawę do oceny pracy ucznia;

  3) komunikują się z nauczycielem za pomocą innego środka łączności, np. za pomocą telefonu przez bezpośrednią rozmowę telefoniczną, sms, mms, z możliwością wykorzystania komunikatora internetowego np. Messenger;

  4) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, dla których godzina lekcyjna tych zajęć trwa 45 minut, zgodnie z rozkładem zajęć wskazanym przez dyrektora szkoły.

  Zadania dla tej grupy uczniów, do realizacji danych zajęć edukacyjnych, nauczyciele mogą przesyłać do uczniów w dniu poprzedzającym te zajęcia edukacyjne za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej.
Uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób wskazany powyżej w ust. 1 i 2, jest uznawany za ucznia nieobecnego na tych zajęciach, co nauczyciel potwierdza w dzienniku lekcyjnym lub w dzienniku innych zajęć za pomocą symbolu „nb”.

Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności

Usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dokonują rodzice ucznia w terminie 7 dni od dnia, w którym uczeń podjął aktywność na danych zajęciach edukacyjnych, wskazaną przez nauczyciela, co nauczyciel potwierdza jako obecność ucznia na tych zajęciach.

Rodzice ucznia usprawiedliwiają nieobecność swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych za pomocą informacji przekazanej do wychowawcy klasy, która może być przekazana za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej lub telefonu (w zależności od tego jaka forma przyjęta jest przez szkołę).

Monitorowanie postępów uczniów

Na podstawie:
 • §1. ust. 1 pkt 9 i 10 rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
 • poradnika MEN „Kształcenie na odległość”.
Dyrektor szkoły:

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustala we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Przy realizacji powyższych zadań dyrektora szkoły, wskazanych w pkt 9 -10, we współpracy z nauczycielami, powinny zostać określone poniższe treści, które mają związek z ocenianiem uczniów:

 1. sposoby przekazywania materiałów dla ucznia do realizacji określonych treści podstawy programowej;

 2. rodzaje aktywności ucznia;

 3. sposób poprawienia oceny;

 4. sposób ustalenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami;

 5. sposób monitorowania postępów ucznia.
Sposoby przekazywania materiałów dla ucznia do realizacji określonych treści podstawy programowej (należy określić niżej wymieniony właściwy wybór realizowany przez szkołę):

 1. materiały dla ucznia do realizacji określonych treści podstawy programowej są przekazywane za pomocą e-dziennika w planerze lekcji, w dzień poprzedzający realizację danych zajęć edukacyjnych

  lub

 2. materiały są przekazywane uczniom codziennie przez wychowawcę klasy w jednym pakiecie, zebrane od nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych zaplanowanych do realizacji na dany dzień

  lub

 3. zestaw materiałów przygotowany przez każdego nauczyciela jest przekazywany uczniowi w bezpośrednim kontakcie z uczniem w czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych.
Przekazywane materiały uczniowi przez nauczycieli to: pliki z tekstem, pliki wideo, prezentacje, nagrania głosowe, karty pracy, odniesienia do miejsc w sieci (linki), spotkania on-line. Uczniowie mają obowiązek:

 • przechowywać wszystkie materiały udostępnione im przez nauczycieli w czasie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • prowadzić zeszyty.
Uczniowie są oceniani za wszystkie formy aktywności określonej przez nauczyciela i skierowane bezpośrednio do ucznia. Są to opracowane przez ucznia i przesłane do nauczyciela za pomocą e-dziennika lub e-maila nauczyciela:

 • pliki z tekstami wypracowań, rozwiązanymi zadaniami, nagraniami wypowiedzi, prezentacjami, 
 • udział ucznia w dyskusjach i wypowiedziach w czasie „lekcji na żywo” (przy użyciu narzędzia telekonferencyjnego);
 • udział ucznia (jego wypowiedzi) na forum na platformie edukacyjnej lub na forum społecznościowym, na którym szkoła ma założone konto;
 • rozwiązywanie quizów i testów on-line.
Uczniowie mogą uzyskiwać oceny ze sprawdzianów wiadomości z użyciem narzędzi cyfrowych (np. Kahoot, Google forms, Socrative).

Niezadowalająca ucznia lub jego rodziców ocena może zostać przez ucznia poprawiona. Uczeń lub jego rodzice informują nauczyciela o chęci poprawienia oceny w ciągu 2 dni roboczych od dnia ustalenia tej oceny przez nauczyciela za pomocą e-dziennika lub e-maila. Nauczyciel ustala z uczniem zadania do wykonania, które warunkują poprawę oceny i umawia się z uczniem, w jakim czasie ma się dokonać ta poprawa (nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia wskazania uczniowi przez nauczyciela zadań do wykonania).

Bardzo ważnym elementem, który jest związany z ocenianiem ucznia, jest potrzeba konsultacji z nim samym oraz z jego rodzicami. Należy precyzyjnie określić harmonogram takich konsultacji, jeśli jest to możliwe to również prowadzonych on-line. Harmonogram konsultacji powinien uwzględniać: osobę nauczyciela, dzień tygodnia, czas (w godzinach od… do…) dyspozycyjności nauczyciela. Powinien też zostać określony sposób komunikacji z uczniem lub jego rodzicami: e-dziennik, e-mail, telefon, wideołącze.

Informowanie uczniów i jego rodziców o uzyskanych bieżących ocenach z różnych form aktywności ucznia odbywa się za pomocą e-dziennika lub e-maila przesłanego do ucznia i jego rodziców lub drogą telefoniczną w kontakcie z uczniem i jego rodzicami.

Po zakończonym tygodniu wychowawca klasy dokonuje analizy obecności poszczególnych uczniów w oddziale klasy pod kątem rozpoznania uczniów, którzy byli nieobecni w czasie zajęć w minionym tygodniu oraz pod kątem uzyskanych ocen niedostatecznych przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z:

 • rodzicami uczniów, którzy byli nieobecni w minionym tygodniu na zajęciach edukacyjnych i ustalić przyczynę tej nieobecności;
 • rodzicami uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne, celem zmotywowania rodziców i ich dziecka do poprawienia tej oceny. 
Wychowawca klasy przedstawia wyniki analizy i wyniki podjętych działań pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły do wtorku kolejnego tygodnia. Dalsze czynności względem rodziców uczniów nieobecnych na zajęciach edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły we współpracy z pedagogiem szkolnym w ramach kontroli realizacji obowiązku szkolnego/nauki, w sposób przyjęty w danej szkole (np. wezwanie pisemne rodziców do realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka).


Źródła:
 • www.men.gov.pl

Danuta Skrzypek Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.