Wymagania na stanowiska kierownicze w szkole

Jakie są wymagania na stanowisko dyrektora i wicedyrektora dla osoby będącej nauczycielem? Jakie są wymagania na inne stanowiska kierownicze dla osoby będącej nauczycielem? Czy nauczyciel kontraktowy może być na stanowisku kierowniczym w szkole? Czy pozytywna ocena dorobku zawodowego spełnia wymóg uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy?

Wymagania na stanowisko dyrektora dla osoby będącej nauczycielem

Na podstawie:

 • art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 • art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.),
 • art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.),
 • art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
 • §1, §2, §3 ust. 1-3 rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publiczne placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 i z 2023 r. poz. 108).
Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 4. uzyskał:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

   albo

  • pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni (w przypadku nauczyciela akademickiego)
   przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w dwóch poniżej przytoczonych przypadkach, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora.

   Przypadek pierwszy
   Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli nie przeprowadzono tego konkursu.

   Przypadek drugi
   Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu (w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny) kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie o języku polskim, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola (z wyjątkiem przedszkola specjalnego) oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej (z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej) może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej

  oraz

 2. spełnia wymagania określone w ww. punktach od 2)-11).
Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe

  oraz

 2. spełnia wymagania określone w ww. punktach od 2)-11).
Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole lub przedszkola (z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne) może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej

  oraz

 2. spełnia wymagania określone w ww. punktach od 2)-11).
Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie publiczne przedszkola (z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne przedszkole specjalne lub przedszkola specjalne) może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu

  oraz

 2. spełniawymagania określone w ww. punktach od 2.-11.

Wymagania na stanowisko wicedyrektora dla osoby będącej nauczycielem

Na podstawie:

 • §8 ust. 1- 2 rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publiczne placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 i z 2023 r. poz. 108).
Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 2. uzyskał:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

   albo

  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
   przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora

 3. spełnia wymagania określone w pkt 1) i od 5) -11), które są zawarte w pierwszej części tego opracowania.
Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola (z wyjątkiem przedszkola specjalnego), publicznej szkoły podstawowej (z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej), zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola (z wyjątkiem zespołu w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne), zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie publiczne przedszkola (z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne przedszkole specjalne lub przedszkola specjalne) może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej

 2. posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 3. uzyskał:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

   albo

  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
   przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora

 4. spełnia wymagania określone w pkt od 5)-11), które są zawarte w pierwszej części tego opracowania.

Wymagania na inne stanowiska kierownicze dla osoby będącej nauczycielem

Na podstawie:

 • §11 i §12 rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publiczne placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 i z 2023 r. poz. 108).
Stanowiska kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, danej szkole lub danej placówce,

 2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 3. uzyskał:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

   albo

  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w uczelni
   przed powierzeniem stanowiska kierowniczego;

 4. spełnia wymagania określone w pkt od 5)-11), które są zawarte w pierwszej części tego opracowania.
Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół i placówek może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych

  lub

 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1., na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej

  lub

 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

Nauczyciel kontraktowy na stanowisku kierowniczym w szkole

Na podstawie:

 • §2 ust. 1-2 rozp. MEiN z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publiczne placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 108).
Do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko:

 1. wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek,

 2. kierownicze inne niż stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
mogą zajmować nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed:

 1. przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem tego stanowiska, w przypadku:

  • jeśli nie został przeprowadzony konkurs w szkole i placówce publicznej prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

   i

  • jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, a organ prowadzący powierzył to stanowisko ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
   uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem tego stanowiska, w ww. przypadkach,

 2. powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem tych stanowisk.


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: