Zakończenie roku – zadania dyrektora szkoły

Co zawiera informacja dyrektora o działalności szkoły? Co obejmuje zakres nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz co podlega nadzorowi w czasie kształcenia na odległość?

Informacja dyrektora szkoły o działalności szkoły

Na podstawie:

 • art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 910),
 • § 24 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 1658 ze zm.),
 • rozp. MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), 
 • rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493 ze zm.)
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest:

 • przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia. 
Forma przekazywania radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły jest dowolna dla dyrektora danej szkoły. Należy jednak wykorzystać przy formułowaniu wniosków i informacji o działalności szkoły zadania nadzoru wynikające z zapisu w ustawie – Prawo oświatowe oraz zadania dyrektora zawarte w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, które dyrektor szkoły realizuje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
Informacja o działalności szkoły to szukanie odpowiedzi na pytanie, co jest miarą działalności szkoły, co decyduje o jej osobliwości, co jest dla niej w działalności typowe i jakie relacje zachodzą między elementami tej działalności.

Przykładowe wyznaczniki informacji o działalności szkoły, które dyrektor szkoły może wykorzystać w przekazie dla rady pedagogicznej, które z nich wykorzystać decyduje sam dyrektor:

 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych – analiza w szkole.

 2. Udział szkoły w programach i projektach.

 3. Udział uczniów w imprezach i wycieczkach.

 4. Osiągnięcia szkoły. 

 5. Elementy działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Realizacja programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły.

 7. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 8. Program rozwoju szkoły.

 9. Realizacja podstawy programowej i szkolnego zestawu programów nauczania.

 10. Darczyńcy szkoły.

 11. Promocja i oferta szkoły, w tym rekrutacja uczniów do kl. I.

 12. Kadra pedagogiczna w szkole – kwalifikacje, rodzaj zatrudnienia, status zawodowy…).

 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – kto tworzy środowisko lokalne

 14. Realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Informacje o działalności szkoły może wybrać sam dyrektor z obszarów, które są wiodące dla pracy szkoły w danym roku szkolnym, a dyrektor chce szczególnie zwrócić na nie uwagę rady pedagogicznej (np. wolontariat, współpraca ze szkołami za granicą, realizacja międzynarodowego, krajowego, gminnego itp. projektu, darczyńcy, współpraca z instytucjami, starania szkoły związane z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych, oddziałów sportowych, podjęte formy współpracy z rodzicami, działania szkoły związane z rekrutacją, modyfikacja bazy – remonty itp.).

Zakres działań dyrektora szkoły związany z nadzorem pedagogicznym

Na podstawie:

 • art. 55 ust. 1- 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 • § 22 - § 23 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 1658 ze zm.)
W zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły powinien dokonać podsumowania, które związane jest z realizacją działań szkoły, które dotyczą:

 1. posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zadań;

 2. realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

 3. przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

 4. przestrzegania statutu szkoły; 

 5. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

 6. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Dyrektor szkoły ma obowiązek objąć również analizą działania, które wynikają z realizacji planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 1. działania wynikające z podsumowania ewaluacji wewnętrznej na dany rok szkolny;

 2. realizację działań związanych z kontrolą wewnętrzną zgodnie z tematami i terminami zawartymi w planie nadzoru dyrektora szkoły na dany rok szkolny;

 3. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań (diagnozy, szkolenia, narady, motywowanie do doskonalenia zawodowego);

 4. obserwację zajęć edukacyjnych zgodnie z planem obserwacji zawartym w planie nadzoru  pedagogicznego dyrektora szkoły;

 5. zakres monitorowania pracy szkoły.

Nadzór dyrektora szkoły w czasie kształcenia na odległość

Na podstawie:

 • §6. 1.  rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493 ze zm.)
W czasie kształcenia na odległość nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

Dyrektor szkoły dokonując podsumowania działań szkoły w czasie kształcenia na odległość może odnieść się do wskazanego zakresu nadzoru wykorzystując poniższe działania:

 1. planowanie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas ze wskazaniem przez nauczycieli jakie materiały, w tym w postaci elektronicznej były niezbędne do realizacji tych treści;

 2. ustalanie warunków i sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu oceniania ich wiedzy i umiejętności, zapewniając uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia edukacyjne;

 3. ustalenie stopienia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań – np. na podstawie tygodniowego planowania treści nauczania z wykorzystaniem modyfikacji programów nauczania oraz planowania realizacji treści nauczania z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, poprzez rozmowy z nauczycielami oraz kontrolę ich dokumentacji.  
Źródła:
 • www.gov.pl

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.