Zakończenie zajęć – zadania dyrektora i rady pedagogicznej

Jakie informacje o działalności szkoły dyrektor szkoły może przekazać radzie pedagogicznej? Jaki zakres działań związany z nadzorem pedagogicznym może uwzględnić dyrektor szkoły w podsumowaniu roku szkolnego? Jakie wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego może przyjąć rada pedagogiczna do ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły?

Informacje o działalności szkoły

Na podstawie:
 • art. 69 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • § 24 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1283 ze zm.);
 • rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 ze zm.).

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest:
 1. przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 2. przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia.
Zebranie rady pedagogicznej zorganizowane w szkole po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinno zawierać między innymi realizację tych obowiązków dyrektora szkoły.
Forma przekazywania radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły jest dowolna dla dyrektora danej szkoły. Należy jednak wykorzystać przy formułowaniu wniosków i informacji o działalności szkoły zadania nadzoru wynikające  z zapisu w ustawie – Prawo oświatowe oraz zadania dyrektora zawarte w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, które dyrektor realizował zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Informacja o działalności szkoły to szukanie odpowiedzi na pytanie, co jest miarą działalności szkoły, co decyduje o jej osobliwości, co jest dla niej w działalności typowe i jakie relacje zachodzą między elementami tej działalności. Przykładowe wyznaczniki informacji o działalności szkoły, które dyrektor szkoły może wykorzystać w przekazie dla rady pedagogicznej to: 
 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych – analiza w szkole.
 2. Udział szkoły w programach i projektach.
 3. Udział uczniów w imprezach i wycieczkach.
 4. Osiągnięcia szkoły. 
 5. Elementy działań wychowawczych i profilaktycznych,; realizacja programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na sytuacje kryzysowe wywołane pandemią COVID-19
 7. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 8. Program rozwoju szkoły.
 9. Realizacja podstawy programowej, szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujących w szkole.
 10. Darczyńcy szkoły.
 11. Promocja i oferta szkoły, w tym rekrutacja uczniów do kl. I.
 12. Kadra pedagogiczna w szkole – kwalifikacje, rodzaj zatrudnienia, status zawodowy…).
 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 14. Realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem w procesie kształcenia narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
 15. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki uczniów z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Informacje o działalności szkoły może wybrać sam dyrektor szkoły z obszarów, które były wiodące dla pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022, a dyrektor chce szczególnie zwrócić na nie uwagę rady pedagogicznej np. organizacja kształcenia, wychowania i opieki z uczniów z Ukrainy, wolontariat, współpraca ze szkołami za granicą, realizacja określonego projektu (międzynarodowego, krajowego, gminnego, współpraca z instytucjami, starania szkoły związane z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych, oddziałów sportowych, podjęte formy współpracy z rodzicami, działania szkoły związane z rekrutacją, modyfikacja bazy itp.).

Zakres działań dyrektora szkoły związany z nadzorem pedagogicznym

Na podstawie:
 • art. 55 ust. 1- 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • § 22 - § 23 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 • rozp. MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego tryb postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).
Zestawienie działań – propozycja – pobierz TUTAJ.

Wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Na podstawie:
 • art. 69  ust. 7, art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • § 23 ust. 2- 3 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.);
 • § 6 ust. 6 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1280).
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Ponieważ plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ma swoją specyfikę, którą wskazują akty prawne, a rada pedagogiczna szkoły ma obowiązek, w ramach kompetencji stanowiących, ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, to poniższe propozycje wniosków dyrektora szkoły i działań rady pedagogicznej są zbieżne w tym zakresie.

Szkoła ma obowiązek działać zgodnie z poniższymi zapisami, które znajdują regulacje w aktach prawnych: 1.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ma swoją strukturę i zawiera:
1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli:
a) przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;
3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.

2. Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny jest opracowywany z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny i  wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym.

3. Rada pedagogiczna szkoły ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Należy przyjąć, że sposób wykorzystania, inaczej sposób realizacji, to szukanie odpowiedzi na pytanie, jak, kto i kiedy dokona realizacji danego działania. Zatem na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły należy zaplanować konkretne działania do realizacji przez radę pedagogiczną.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły – propozycje –  pobierz TUTAJ.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.