Zmiany w egzaminach 2021-2023 – zasady i wymagania

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023. Egzaminy maturalny i ósmoklasity w 2021 r. odbędą się na podstawie wymagań z grudnia 2020 r., we wcześniej zaplanowanych terminach. W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną zorganizowane na zasadach zbliżonych do roku 2021 r. Nie obejdzie się jednak bez zmian.

Egzaminy w 2021 r.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne odbędą się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej z 20 sierpnia 2020 r., tj.:
 • od 4 maja do 20 maja – egzamin maturalny,
 • od 25 maja do 27 maja – egzamin ósmoklasisty,
 • od 7 czerwca do 8 lipca – egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Z uwagi na sytuację pandemiczną, wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, CKE i GIS.

Egzaminy w 2022 r.

Większość zasad obowiązujących w roku 2021, będzie dotyczyć również roku 2022. Co to oznacza?

Zasady dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.:
 • zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.,
 • obowiązują aneksy do informatorów (z grudnia 2020 r.),
 • obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny,
 • brak egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
 • arkusze egzaminacyjne będą zawierały mniejszą liczbę zadań w porównaniu z rokiem 2019, przy czym czas na ich rozwiązanie pozostanie bez zmian,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego zdający będą mieli możliwość wybrania tematu wypracowania (rozprawka lub opowiadanie), w którym będą mogli odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej nawiązującej do tematu pracy,
 • egzamin z matematyki zostanie pozbawiony zadań dotyczących dowodów geometrycznych, w ograniczonym zakresie będą także sprawdzone wymagania z obszaru działań na pierwiastkach oraz stereometrii,
 • oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie poziom A2 (według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).
Zasady dotyczące egzaminu maturalnego w 2022 r.:
 • zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.,
 • obowiązują aneksy do informatorów (z grudnia 2020 r.),
 • obligatoryjna będzie jedynie część pisemna egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego,
 • maturzyści będą mogli dodatkowo przystąpić do części ustnej egzaminu, jeśli będzie to niezbędne w ich procesie rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • w odróżnieniu od 2021 r., zdawanie egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści będą mieli do wyboru trzy tematy wypracowania (rozprawka ze wskazaną lekturą obowiązkową, rozprawka z tekstem spoza spisu lektur obowiązkowych, interpretacja tekstu poetyckiego),
 • mniej zadań otwartych na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym; rozwiązanie wszystkich zadań umożliwi zdobycie maksymalnej liczby 45 punktów,
 • oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie poziom A2+/B1 (według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego); arkusz będzie obejmował zadania z zakresu rozumienia tekstu jak również treści słuchanych.

Egzaminy w 2023 r.

W 2023 r. egzaminy zewnętrzne mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa określonymi w: ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i o egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Planowane są jednak dwie zmiany: W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie składał się z egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który to zostanie wprowadzony najprawdopodobniej w 2024 roku. W przypadku egzaminu maturalnego nie będzie już obowiązku zdania (uzyskania co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ma to ulec zmianie w 2025 r.
Źródło:
 • www.gov.pl
 • Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki na temat egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: