[RAPORT] Jak wygląda nauczanie zdalne w naszych domach

Od 25 marca br. szkoły realizują tzw. nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W dniach 1-6 kwietnia br. za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina pytaliśmy rodziców, jak wygląda nauczanie zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość.

a_librus_raport_nauka_zdalna_LS_LR_graf1_2.jpg

Celem ankiety była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed nami wszystkimi –  przed szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim uczniami.

W badaniu wzięło udział 20 989 rodziców. Respondenci to użytkownicy portalu Librus Rodzina, którzy w przeważającej większości na co dzień korzystają z systemu Synergia. System ten jest obecnie wykorzystywany w ponad 6 500 szkołach – w dużych miastach, miasteczkach oraz wsiach.

Uzyskane wyniki stanowią niezwykle ważny punkt widzenia rodziców na temat realizacji nauczania zdalnego.

Pytaliśmy rodziców, na jakich zasadach realizowana jest nauka online, z jakimi problemami musieli się zmierzyć, a co najważniejsze, jak ich dzieci znoszą tę zmianę. Pytaliśmy o wyzwania związane z zapewnieniem dziecku dostępu do sprzętu. Chcieliśmy również ustalić, jakiego wsparcia rodziców wymaga taka formuła edukacji.

Niezwykle ważne było dla nas zdiagnozowanie, czy zdaniem rodziców dzieci odczuwają nadmierne obciążenie nauczaniem na odległość oraz jak ta forma sprawdza się w porównaniu z tradycyjną edukacją.

Badanie daje nam szansę zobaczyć, jak nauczanie zdalne wygląda w rzeczywistości i które obszary wymagają dalszej pracy. Wyniki powinny posłużyć wyłącznie jako inicjatywa do działania, mającego na celu doskonalenie i poprawę mechanizmów zdalnej edukacji.

Dziękujemy rodzicom za tak liczny udział w badaniu! Mamy nadzieję, iż przedstawione dane przyczynią się do ewaluacji nauczania zdalnego. Pozwolą dyrektorom szkół oraz nauczycielom, uwzględniając sytuację domową uczniów – dostępność sprzętu i rodzica – rozwijać tę formę kształcenia.

Wszystkim nam równie mocno zależy na tym, by kolejne tygodnie realizacji procesu nauczania na odległość miały pozytywny wpływ na rozwój kompetencji dzieci, rozumianych – nie tylko jako zgłębianie podstawy programowej, ale przede wszystkim – jako rozwój umiejętności uczenia się oraz radzenia sobie w zupełnie nowej sytuacji.

Główne wnioski

Ograniczona dostępność do sprzętu
1/3 rodziców boryka się z dostępnością sprzętu – nie jest w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenia do nauki online. Sprzęt jest w tych rodzinach współdzielony. Natomiast blisko 2/3 rodziców ma odpowiednią liczbę urządzeń.

Zasięg nauczania zdalnego
Nauczanie zdalne zdaniem 53% rodziców jest realizowane ze wszystkich przedmiotów. Natomiast 4% rodziców informuje, że kształcenie na odległość nie jest realizowane w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci. 9% rodziców twierdzi, iż nauczanie zdalne obejmuje mniej niż połowę przedmiotów.

Formuła nauczania na odległość
Zdecydowanie przeważają metody podawcze. Zdaniem 46% rodziców żaden z nauczycieli nie realizuje lekcji online, w przypadku 31% rodziców – niewielu nauczycieli prowadziło taką formę kształcenia. Zaledwie 7% rodziców informuje, że wszyscy nauczyciele ich dziecka prowadzą lekcje online. Nauczyciele przede wszystkim wybrali pośredni kontakt z uczniem: przesyłają zakres materiału z podręcznika i ćwiczeń do samodzielnego zrealizowania (85% ankietowanych), materiały/zadania do samodzielnego wykonania przez dzieci (72% ankietowanych). 63% ankietowanych wskazało, iż dzieci otrzymują filmy edukacyjne. 47% respondentów potwierdza wykorzystywanie platformy epodręczniki.

Zaangażowanie rodziców
Najbardziej obciążeni wspieraniem dzieci są rodzice uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej, następnie w klasach 1-3. 21% rodziców biorących udział w ankiecie przyznaje, że spędza „nad nauką” z dzieckiem pięć lub więcej godzin dziennie. Dla 18% ankietowanych to 4 godziny dziennie. Zdaniem 20% rodziców – są to trzy godziny, a 15% uznaje, że dwie. Wsparcia rodziców nie wymaga tylko 14% dzieci.

Czego brakuje uczniom
Dzieciom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu – z rówieśnikami 59% i z nauczycielami 54%. Uczniowie mają również trudność w samodzielnej pracy – w planowaniu nauki i znajomości różnych metod uczenia się (34%). Dla 18% ograniczeniem jest brak sprzętu.

Obciążenie dzieci
Pomimo iż zdaniem rodziców nauczanie zdalne nie jest realizowane ze wszystkich przedmiotów, to uczniowie mają za dużo obowiązków i są za bardzo obciążeni. Jedynie co trzeci respondent wskazuje, że nauki jest w sam raz, natomiast 36% rodziców twierdzi, że nauki jest zdecydowanie za dużo a zdaniem 35% raczej za dużo.

Pełny raport do pobrania tutaj.

Zespół Librus
Opracowanie własne


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: