Wdrażanie wytycznych GIS z rozwiązaniem Synergia [PORADNIK]

Od 1 września br. szkoły i placówki są zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów i rekomendacji MEN oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego m.in. w zakresie nauczania oraz organizacji pracy szkoły. O najważniejszych zaleceniach tych instytucji pisaliśmy w artykule Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. Wypracowanie szkolnych procedur oraz odpowiedniego planu działania w czasie epidemii stanowi duże wyzwanie. Dlatego przygotowaliśmy dla Was poradnik dot. modułów i funkcji systemu Synergia, które będą wspierać Was w tej niestandardowej sytuacji.

Od nowego roku szkolnego zajęcia będą prowadzone w wariancie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym. Proponowane poniżej rozwiązania będą się różnić w zależności od wariantu edukacji, który obowiązywać będzie w danym czasie w Waszej szkole.

Wariant nauczania stacjonarnego

Jedna z wytycznych dotyczących nauczania w trybie stacjonarnym mówi o utrzymaniu dystansu społecznego przez poszczególne grupy uczniów. Zaplanowanie i wdrożenie tego zalecenia jest trudne przede wszystkim pod względem logistycznym. Z zebranych przez nas informacji wynika, że szkoły najczęściej zamierzają wdrażać następujące rozwiązania:

 • ustalenie innych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla poszczególnych klas lub grup klas przez przesunięcie ich o kilka lub kilkanaście minut względem głównego planu lekcji,
 • ustalenie dla klas siatki wyjść na korytarz, czyli terminu, w którym dana klasa może swobodnie przemieszczać się po korytarzu; czas wyjścia na korytarz jest ustalany niezależnie od przerw lekcyjnych i może zostać zaplanowany również w środku godziny lekcyjnej,
 • pozostawianie wybranych klas (np. klas edukacji wczesnoszkolnej) podczas przerw w swoich klasach (w przypadku odpowiednio dużych pomieszczeń użytkowanych przez te klasy), aby zmniejszyć liczbę dzieci przebywających jednocześnie w przestrzeniach wspólnych.
Dodatkowo szkoły dzielą przestrzenie wspólne, takie jak korytarze, hole, stołówki lub świetlice na strefy. Przyjmują oznaczenia kolorystyczne lub z podziałem na piętra i zamierzają rekomendować poszczególnym klasom spędzanie przerw w wyznaczonej przestrzeni.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Wykorzystanie systemu Synergia do wdrożenia powyższych zmian

Rekomendujemy, aby główny plan lekcji pozostał bez zmian. Ułatwi to zarządzanie zastępstwami, odwoływanie lekcji, rozliczanie godzin oraz weryfikację realizacji zajęć. Bez względu na przyjęte przez szkołę rozwiązanie (przesunięcia godzin lub nałożenie siatki wyjść na korytarz) najważniejsze jest poinformowanie uczniów i rodziców o nowym rozkładzie zajęć tak, aby każda klasa i uczeń wiedzieli, o której godzinie rozpoczynają lekcje i przerwy. W rozwiązaniu Synergia szkoła może opublikować lub przekazywać informację o zmienionych godzinach lub przerwach na kilka sposobów, np.

 • opublikowanie ogłoszenia,
 • wysłanie wiadomości systemowej,
 • udostępnienie stosownego dokumentu w ramach plików szkoły,
 • naniesienie zmian w Terminarzu
Należy podkreślić, że szkoła nie musi ograniczać się do wyboru tylko jednego rozwiązania. Może wykorzystać kilka wymienionych kanałów komunikacji, aby zwiększyć skuteczność dostarczenia tej informacji do rodzica i ucznia. Trzy pierwsze propozycje nie wymagają dodatkowych instrukcji. Sposób naniesienia zmian w Terminarzu został szczegółowo przedstawiony poniżej. Warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych korzyści z nim związanych.

Naniesienie zmian w Terminarzu klasy

Aby dodać informację o zmienionych przerwach, rekomendujemy dodanie przez administratora nowego zdarzenia w Terminarzu np. UWAGA! Zmiana godzin przerw. Następnie należy dla każdej klasy wprowadzić zdarzenie zawierające w opisie informację o zmienionych godzinach lekcji i/lub przerw. Ważne - zdarzenie powinno być wprowadzone na dany przedział czasu - najlepiej, żeby był to cały dzień.

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_1.jpg


a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_2.jpg

Po wprowadzeniu niestandardowego dla klasy rozkładu godzin i przerw informacja o nowym wydarzeniu wyświetla się:

 • w Terminarzu klasy,
 • w Terminarzu na kontach rodzica i ucznia, 
 • w widoku Plan lekcji i Terminarz w bezpłatnej wersji aplikacji mobilnej Librus, z której korzysta wielu rodziców i uczniów. 

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_3.jpg

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_4.jpg

Podczas dodawania zdarzenia do Terminarza można również określić część przestrzeni wspólnej (korytarza, holu lub sali), która będzie dedykowana dla klasy na czas przerwy. W tym celu w module Sale szkolne należy dodać przestrzenie, którymi chcemy zarządzać, np. korytarz - piętro 1. Dobrym rozwiązaniem jest podzielenie przestrzeni wspólnych na strefy według kolorów oraz oznaczenie ich kartkami/znakami w widocznym dla uczniów miejscu. 

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_5.jpg

Informację o podzieleniu szkoły na strefy można również udostępnić rodzicom i uczniom przez:

 • moduł Ogłoszeń,
 • moduł Wiadomości,
 • moduł Pliki szkoły. 

Wariant nauczania hybrydowego lub zdalnego

Zmiana wariantu nauczania będzie wymagała innego podejścia do organizacji zajęć. Istotne jest, że sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Możliwe jest, że część uczniów lub kilka klas będzie musiało przejść na nauczanie zdalne, a w skrajnej sytuacji cała szkoła rozpocznie naukę zdalną.

Zmiana planu zajęć / Prowadzenie “podwójnego” planu zajęć

Podczas przejścia ze stacjonarnego wariantu nauczania na hybrydowy lub zdalny może być wymagane wprowadzenie zmiany w planie lekcji. W rozwiązaniu Synergia można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wprowadzić nowy plan lekcji na dany okres, wykorzystując do tego np. program do tworzenia planu lekcji. Importując plik, administrator może określić datę obowiązywania nowego harmonogramu. Jeżeli plan się zmieni, konieczne będzie zaimportowanie nowego pliku.

 2. Wykorzystując Terminarz i Planer lekcji do planowania zajęć zdalnych
Rozwiązanie drugie polega na równoległym prowadzeniu lekcji według głównego planu zajęć i dodawaniu lekcji zdalnych w Terminarzu klasy. Prowadzenie głównego planu zajęć jest ważne ze względu na możliwość prawidłowego odnotowywania realizacji zajęć, weryfikacji realizacji podstawy programowej, planowania zastępstw czy rozliczania godzin pracy nauczycieli, co stanowi podstawę do naliczania ich wynagrodzeń. Terminarz klasy z kolei pozwala na dodawanie lekcji zdalnych na dowolny przedział czasowy, przypisanie przedmiotu i dodanie przekierowania do lekcji zdalnej. Uczniowie mają dostęp do widoku planu oraz terminarza na swoich kontach. W aplikacji mobilnej Librus oba te widoki zostały połączone, co ułatwi uczniom wdrożenie się w zmiany w planie i przejście na edukacją zdalną.

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_6.jpg

Bardzo korzystne jest, że plan lekcji zdalnych funkcjonuje równolegle do planu głównego. Może być dzięki temu elastyczny i zawierać różne godziny rozpoczęcia lekcji, różny czas trwania zajęć czy uwzględniać jedynie wybrane lekcje.

Przykład: w nauczaniu stacjonarnym blokowa lekcja j. polskiego (2 godziny) może mieć odpowiednik w jednej 60-minutowej lekcji zdalnej oraz przeznaczeniu 30 minut na pracę samodzielną uczniów (bez komputera).

Ważne jest też, aby starać się układać plan lekcji zdalnych ”w rytm” planu głównego. Kiedy część klas będzie na edukacji zdalnej, nauczyciele mogą stanąć przed wyzwaniem prowadzenie na przemian lekcji stacjonarnej i zdalnej, przy czym tę drugą mogą prowadzić z budynku szkoły lub z domu.

Podsumowując, jeżeli uczniowie uczą się stacjonarnie w szkołach, to korzystają z głównego planu zajęć, a informacje o przesunięciach godzin lekcji/przerw wyświetlają się im w Terminarzu klasy. Jeżeli natomiast poszczególne klasy przechodzą na naukę zdalną, to plan zajęć zdalnych (prezentowany równolegle) można dla nich tworzyć, korzystając z modułu Planera lekcji i możliwości dodawania wideolekcji.

Zdalne i hybrydowe prowadzenie lekcji

Aby ułatwić szkołom zdalne prowadzenie zajęć, zintegrowaliśmy rozwiązanie Synergia z usługami Office 365 oraz G Suite dla Edukacji i Szkół. Integracja umożliwia przeniesienie struktury szkoły, klas oraz list uczniów, dzięki czemu można szybciej i sprawniej przejść na nauczanie zdalne. Dodatkowo w ramach integracji z usługą G Suite możliwe jest automatyczne wygenerowanie linku do wideolekcji (w Planerze lekcji), dzięki czemu wszyscy uczestnicy spotkania od razu mają dostęp spotkania.

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_7.jpg

Przydatnym narzędziem w pracy zdalnej lub w wariancie hybrydowym jest moduł e-Tablica. Szczegółowe zasady pracy zdalnej w rozwiązaniu Synergia zostały opisane w poradnikach:


Odnotowywanie frekwencji uczniów

Wariant hybrydowy może być konieczny np. w sytuacji, gdy jeden z uczniów jest objęty kwarantanną. Uczeń będzie uczestniczył w zajęciach zdalnie, a cała klasa będzie realizowała zajęcia w wariancie tradycyjnym. Aby zapewnić zgodność odnotowywanych informacji o uczniu z rzeczywistością, administrator może utworzyć nowe kategorie frekwencji:

 • obecność zdalna,
 • nieobecność zdalna, 
 • usprawiedliwiona nieobecność zdalna.
Odpowiednio przypisane frekwencje (np. obecność zdalna zaliczona do kategorii obecności) sprawią, że statystyki frekwencji nadal będą się poprawnie zliczać. Dzięki temu wychowawca oraz dyrektor nadal będą mogli śledzić bieżącą sytuację w klasie.

a_wdrazanie_wytycznych_gis_synergia_LS_graf_8.jpg

Komunikacja z rodzicami

Ważną wytyczną Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest zadbanie o szybki kontakt z rodzicami ucznia. Jest to szczególnie istotne, gdy u ucznia stwierdzone zostaną objawy choroby. Najszybszą formą kontaktu jest telefon do rodzica. Rekomendujemy, aby na początku roku szkolnego uzupełnić numery telefonów rodziców, wykorzystując do tego odpowiednie moduły w e-Sekretariacie i w Synergii.

Warto również ustalić z rodzicami uczniów, że wszystkie wiadomości związane z procedurami, bezpieczeństwem uczniów, informacjami od powiatowych stacji sanitarnych będą w temacie wiadomości oznaczone hasłem lub hasztagiem, np. #covid-19. Rodzice będą mogli je potraktować priorytetowo, przeglądając skrzynkę odbiorczą. 
Źródła:


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: