Nauczanie zdalne w Synergii wg nowych przepisów [PORADNIK 2]

Od 25 marca do 10 kwietnia br. pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. Przedstawiamy zbiór porad dot. wykorzystywania funkcji i modułów systemu Synergia podczas pracy i odnotowywania zajęć w tym okresie.

Uwaga! Decyzję dotyczącą sposobu pracy i prowadzenia dokumentacji podejmuje dyrektor placówki.

Planowanie lekcji (Planer Lekcji)*

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor placówki w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy plan pracy, uwzględniający treści, jakie ma opanować uczeń w ramach zajęć.

Więcej informacji na temat nowych regulacji prawnych w artykule Nauczanie zdalne – nowe regulacje prawne.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Funkcja planowania lekcji dostępna jest dla nauczycieli w widoku Dziennik Zaplanuj lekcję. W trzech krokach moduł pozwala wybrać z rozkładu odpowiedni temat lekcji, punkty podstawy programowej, a także dodać i udostępnić zasoby lekcji dla rodziców i uczniów.

Uwaga!
Aby w pełni wykorzystać możliwości tej funkcji do planowania nauczania zdalnego, konieczne jest przydzielenie rozkładu materiału nauczania do poszczególnych przydziałów. 

  1. W pierwszej kolejności należy wybrać zajęcia edukacyjne, których realizacja ma zostać zaplanowana.
  2. W drugim kroku należy wybrać z rozkładu materiału nauczania odpowiedni temat lekcji. Automatycznie zostaną wczytane przypisane do niego punkty umiejętności z podstawy programowej oraz zasoby. W tym kroku możliwa jest ewentualna modyfikacja tematu i punktów umiejętności. Rodzic i uczeń zaplanowane lekcje mogą wyświetlić bezpośrednio w rozwiązaniu LIBRUS Synergia. 
  3. W trzecim kroku można przygotować materiały do lekcji.
Na szczególną uwagę w kontekście nauczania zdalnego zasługują dwie opcje:

  1. Zasoby lekcji, gdzie wyświetlane są już przypisane do tematu zasoby. Przy pomocy funkcji Dodaj zasób lub plik, możliwe jest uzupełnienie bazy materiałów danego tematu o nowe zasoby lub pliki.
  2. Zadania domowe*, w którym możliwe jest dodanie nowego zadania domowego dla klasy przy pomocy opcji Dodaj zadanie domowe. Dzięki tej opcji uczniowie mogą również odesłać materiały nauczycielowi. Więcej o module w artykule Zadania domowe w Synergii krok po kroku
Uwaga!
Obie funkcje dostępne są po zintegrowaniu konta nauczyciela z dyskiem sieciowym. Szczegółowe informacje dotyczące integracji z dyskiem sieciowym zostały opisane w artykule Wysyłanie załączników, dyski sieciowe. Tylko w Librus Synergia.

Spotkanie/lekcja on-line*


NOWOŚĆ!

Nowa funkcja spotkań on-line umożliwia nauczycielowi zaplanowanie lekcji zdalnej z wykorzystaniem wideorozmowy z uczniami. Dzięki temu narzędziu nauczyciel łatwiej zorganizuje spotkanie on-line z uczniami, a uczniowie zostaną o tym powiadomieni w Terminarzu klasy oraz aplikacji mobilnej Librus. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie większości dostępnych platform wideo zewnętrznych dostawców. 

Więcej o nowej funkcji Spotkanie/lekcja on-line w osobnym artykule.

Plan lekcji

Decyzja o pozostawieniu dotychczasowego planu lekcji lub jego modyfikacji należy do dyrektora szkoły. Istotne jest, że ramowy plan nauczania pozostaje bez zmian. Forma zajęć jest ustalana przez nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem.

W zależności od dostępnych środków oraz typu zajęć, możliwe jest takie zaplanowanie zajęć, aby uczniowie określony czas byli aktywni na wskazanej platformie edukacyjnej, przeczytali tekst źródłowy czy wykonali pracę własną, którą mogą przesłać np. w formie rozwiązania zadania domowego* w LIBRUS Synergia.

Istnieje także możliwość ewentualnego skrócenia poszczególnych lekcji. Nie należy jednakże odwoływać lub usuwać całkowicie wybranych zajęć z planu lekcji, ze względu na wynikającego z tego powodu niezgodności w ramowym planem nauczania.

Odnotowanie realizacji

Realizacja powinna być odnotowywana w okresie nauczania zdalnego. Temat lekcji należy uzupełnić standardowo, korzystając z przydzielonego do lekcji rozkładu materiału nauczania lub wprowadzając go ręcznie.

Uwaga!
Przydzielenie rozkładu materiału nauczania jest niezbędne, aby udostępnić uczniom zasoby wprowadzone w rozkładzie. Aby dodać własne zasoby do wybranego tematu z rozkładu, konieczna jest integracja konta LIBRUS Synergia z dyskiem sieciowym. Szczegółowe informacje dotyczące integracji z dyskiem sieciowym zostały opisane w artykule Wysyłanie załączników, dyski sieciowe. Tylko w Librus Synergia.

Jeżeli nauczyciel skorzystał wcześniej z funkcji Zaplanuj lekcję, wtedy odnotowanie realizacji sprowadza się jedynie do zatwierdzenia wcześniej zaplanowanego tematu wraz przydzielonymi punktami umiejętności oraz zasobami lekcji.

Odnotowanie frekwencji

Po analizie prawnej rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz innych aktów prawnych, które nie zostały zniesione ww. rozporządzeniem, zalecamy, aby nauczyciele odnotowywali frekwencję dla uczniów także w okresie nauczania zdalnego.   

Z poziomu konta administratora szkolnego w widoku Ustawienia Kategorie frekwencji możliwe jest dodanie nowych kategorii frekwencji, które będą mogły być wykorzystane przez nauczycieli podczas sprawdzania obecności uczniów. Dzięki temu w Wykazie uczęszczania takie obecności zostaną oznaczone zgodnie z ustawionym skrótem kategorii frekwencji. Przykład: jeżeli uczeń jest obecny na zajęciach w formie zdalnej, można dodać kategorię frekwencji o nazwie „Nauczanie zdalne”, ustawiając skrót kategorii „nz”, która będzie wliczana do statystyk jako obecność. W zależności od potrzeb analogiczne kategorie można utworzyć dla nieobecności i nieobecności usprawiedliwionych.

Sposób określenia czy poszczególni uczniowie są obecni na danych zajęciach, zależy od formy prowadzenia zajęć oraz ustaleń nauczyciela z dyrekcją szkoły.

W przypadku, gdy uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela, np. poprzez wiadomość systemową lub korzystając z modułu e-Usprawiedliwienia** oraz wspólnie ustalić sposób nadrobienia materiału, kiedy pojawi się taka możliwość. W takim przypadku można odnotować uczniowi nieobecność usprawiedliwioną.

W podobny sposób należy postąpić w przypadku, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach ze względów technicznych. Rodzic lub uczeń powinien bezzwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz uzgodnić dalszy plan działania. Wystawiona w takim przypadku frekwencja dla ucznia zależy od nauczyciela.
Jeśli Dyrektor szkoły uzna, że frekwencja nie powinna być sprawdzana, nauczyciele nie muszą jej wprowadzać. Należy pamiętać, że takie odnotowanie lekcji będzie miało również konsekwencje w raportach generowanych przez system. Na przykład w raporcie dotyczącym braków frekwencji należy spodziewać się prawidłowej informacji o tym, że nauczyciele jej nie sprawdzili.

Monitorowanie pracy nauczycieli przez dyrektora

W ramach monitorowania pracy szkoły dyrektor ma za zadanie ustalenie tygodniowego planu zajęć oraz kontrolę realizacji ustalonych treści.

NOWOŚĆ!
W najnowszej aktualizacji uruchomiliśmy funkcję, która pozwala dyrektorowi z poziomu panelu dyrektorskiego wygenerować zestawienia zaplanowanych lekcji dla poszczególnych nauczycieli, klas i przedmiotów. Ułatwia to weryfikację zaplanowanych treści, jak również tych, które zostały zrealizowane do tej pory. 

Monitorowanie pracy uczniów przez nauczyciela

Nauczyciel przesyłając materiały dla uczniów w ramach zajęć prowadzonych zdalnie powinien w określony przez siebie sposób zweryfikować, czy uczniowie zapoznali się z udostępnionymi treściami.

Można do tego wykorzystać np. moduł Zadania domowe*. Przykład: nauczyciel udostępnia uczniom film edukacyjny i za pomocą zadań domowych wysyła im pytania dot. filmu. Alternatywą do zadań domowych może być przesłanie wiadomości systemowej przez uczniów z ustaloną treścią.

Uwaga!
Oddanie zadania domowego nie musi być równoznaczne z obecnością ucznia na zajęciach. Analogicznie brak zadania z nieobecnością ucznia. Sposób potwierdzenia obecności ucznia zależy od formy zajęć oraz ustalany jest przez nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem.

Edukacja wczesnoszkolna w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Dla zajęć realizowanych w klasach 1-3 szkoły podstawowej obowiązują analogiczne zasady dotyczące planowania lekcji, dodawania realizacji oraz odnotowywania frekwencji.

W przeciwieństwie do klas starszych nauczyciel powinien przede wszystkim kontaktować się z rodzicem, którego powinien informować o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji udostępnionych treści przez ucznia w domu.

Dodatkowe narzędzia i materiały

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią Poradnika Nauczania zdalnego z wykorzystaniem Synergii, w którym znajduje się więcej podpowiedzi i praktycznych wskazówek dot. funkcji i modułów systemu. Opisane jest tam m.in. korzystanie z modułów Zadania domowe*, Ankiety**, Pliki szkoły, e-Tablica**, Planer lekcji*, Terminarz i nie tylko.

Twój wariant systemu Synergia

UWAGA! Korzystaj z wszystkich potrzebnych funkcji i modułów! Jeśli chcesz wykorzystywać funkcjonalność z wyższego wariantu Synergii, skontaktuj się z działem Kursów, Szkoleń i Relacji z Klientem LIBRUS Synergia - przygotujemy dla Twojej placówki atrakcyjną ofertę

Kontakt ws. umowy na system Synergia: szkolenia@librus.pl.

Kontakt ws. pomocy technicznej: prosimy wysyłać wiadomość w Synergii na konto SuperAdministrator.

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

  • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
  • zastosowanie TIK w szkole,
  • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.

*Funkcja dostępna w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
** Funkcja dostępna w wariancie Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: