Zadania domowe w Synergii krok po kroku [PORADNIK]

Nauczyciele mają możliwość dodawania do systemu LIBRUS Synergia zadań domowych i przydzielania ich wybranym klasom lub uczniom. Jeżeli nauczyciel posiada zintegrowany dysk sieciowy, uczniowie mogą odsyłać mu rozwiązane zadania. Dzięki temu prace domowe mogą zostać w całości zadane i zwrócone zdalnie za pośrednictwem Synergii. Uczniowie i rodzice widzą bieżącą liczbę nowych zadań przydzielonych przez nauczyciela.

a_wersja_rok_szkolny_2021_2022_graf.jpg

a_zadania_domowe_17032020_graf1_LS.jpg

Jak przydzielić zadanie domowe

Aby przydzielić danej klasie zadanie, należy z menu Dziennik wybrać pozycję Zadania domowe, a następnie przycisk Dodaj zadanie i wykonać następujące czynności:

1. W oknie, które się pojawi należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru zajęć edukacyjnych.

2. Na liście uczniów przypisanych do wybranego oddziału należy wybrać  tych, którym chce się przydzielić zadanie (można zaznaczyć wszystkich uczniów lub tylko pojedynczych).

3. Wpisać temat zadania i wybrać kategorię zadania domowego.

4. Ustawić datę udostępnienia zadania – datę, od której zadanie obowiązuje. Domyślnie jest to data bieżąca. Można ją jednak zmienić na datę późniejszą, jednak nie da się dodać zadania z datą wsteczną.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

5. Wybrać termin wykonania zadania. Dostępne możliwości to:

  • następna lekcja,
  • za tydzień od dzisiaj,
  • za dwa tygodnie od dzisiaj.
Jeśli chcemy dokonać wyboru innego terminu, należy wybrać z listy pozycję „wybrana data”. Po prawej stronie pojawi się okienko, w którym należy wybrać datę wykonania zadania.

6. Jeżeli nauczyciel posiada dysk sieciowy zintegrowany ze swoim kontem w systemie Synergia, wtedy może dodać do zadania załącznik wybierany z dysku sieciowego lub zapisany na komputerze nauczyciela.

[Przeczytaj instrukcję podłączenia dysku sieciowego do swojego konta Synergia]

Może także zaznaczyć pole Wymagaj przesłania plików przez uczniów, dzięki czemu uczniowie będą mogli odesłać nauczycielowi rozwiązane zadanie poprzez moduł Zadania domowe. Pliki przesłane przez uczniów zostaną zapisane na dysku sieciowym nauczyciela i będą dostępne w module Zadania domowe.

7. Po wpisaniu treści zadania, należy kliknąć przycisk Dodaj zadanie. Od tego momentu informacja o zadaniu będzie dostępna w panelu uczniów, którym zostało ono przydzielone oraz ich rodziców.

a_zadania_domowe_17032020_graf2_LS.jpg

WSKAZÓWKA!
  • Jeśli nie ma możliwości wybrania kategorii, oznacza to, że żadne zadania nie zostały jeszcze dodane. Kategorię można dodać wybierając znak + w wierszu Kategoria.

Weryfikacja liczby przydzielonych zadań

W module Zadania domowe istnieje również możliwość sprawdzenia liczby zadanych uczniom prac domowych. Aby to zrobić, należy za pomocą dostępnych w module filtrów ustawić przedział czasu, a następnie klasę i przedmiot, dla których chcemy wygenerować podsumowanie i wybrać przycisk Zestawienie zadań. Na zestawieniu widoczna będzie liczba zadań domowych przydzielona w wybranym okresie poszczególnym uczniom, jak również średnia liczba zadań domowych dla całej klasy.

Aby zobaczyć listę zadań dodanych przez siebie w danym okresie, należy w głównym widoku modułu Zadania domowe wybrać przycisk Zadane przeze mnie. Pojawi się lista przydzielonych przez nas zadań z możliwością podglądu, edycji i usunięcia poszczególnych wpisów.

a_zadania_domowe_17032020_graf3_LS.jpg

Limity modyfikacji i oceny

Po kliknięciu w przycisk Podgląd wyświetlone zostaną szczegóły wybranego zadania domowego. Jeżeli uczeń prześle rozwiązanie zadania domowego, to odnośnik do przesłanego pliku zostanie umieszczony w kolumnie Przesłany plik wraz z ikonką symbolizującą format pliku.

Jeżeli po przesłaniu plik był modyfikowany, to wyświetlona zostanie ikonka zawierająca literę H, po kliknięciu w którą wyświetlony będzie rejestr modyfikacji pliku. Uczeń ma możliwość przesłania dwóch kolejnych wersji rozwiązania, nadpisując poprzedni plik. Po dwukrotnym przesłaniu poprawionego pliku funkcja zostaje zablokowana dla ucznia i nie będzie mógł on przesłać kolejnego. Limit może zostać wyzerowany przez nauczyciela za pomocą ikonki kłódki widniejącej pod nazwą przesłanego pliku (ikonka wyświetlana jest tylko wtedy, gdy uczeń osiągnął limit przesłań plików). Przesłane przez ucznia pliki zapisywane są na dysku sieciowym nauczyciela.

Po sprawdzeniu zadania domowego, nauczyciel ma możliwość dodania oceny w ostatniej kolumnie tabeli.

a_zadania_domowe_17032020_graf4_LS.jpg

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

  • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
  • zastosowanie TIK w szkole,
  • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: