Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych

Na jakich zajęciach edukacyjnych realizowane jest doradztwo zawodowe? Jakie są treści programowe z tego zakresu? Kiedy i jak zatwierdza się w szkole program jego realizacji?

Na podstawie:

 • art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • §2 rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).
„Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;2) w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego” (w art. 109 ust. 6 mowa jest o klasach VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, bez szkół dla dorosłych) - art. 26a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

„Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

 1. zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
 2. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 3. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 4. zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęciach z wychowawcą” - art. 26a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
„Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego znajdują się w niżej wymienionych załącznikach do rozporządzenia wykonawczego:

 1. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1;
 2. klasy I-VI szkół podstawowych – załącznik nr 2;
 3. klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe – załącznik nr 3;
 4. branżowe szkoły I stopnia – załącznik nr 4;
 5. licea ogólnokształcące – załącznik nr 5;
 6. technika – załącznik nr 6;
 7. branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne i szkoły dla dorosłych – załącznik nr 7” - §2 rozporządzenia.

Rodzaj zajęć, na których realizowane jest doradztwo zawodowe

Na podstawie:

 • §3 pkt 1-7 i §6 ust. 1-3 oraz §7 rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).
  Doradztwo zawodowe jest realizowane na niżej przedstawionych zajęciach:
 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego

  Rodzaj zajęć: zajęcia edukacyjne wychowania przedszkolnego prowadzone zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego.

  Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 2. Klasy I-VI szkół podstawowych

  Rodzaj zajęć: obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.

  Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 3. Klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe (branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne i szkoły dla dorosłych)

  Rodzaj zajęć: obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

  Osoby prowadzące: nauczyciele prowadzący wyżej wymienione zajęcia.

 4. Klasy VII i VIII szkół podstawowych, branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące i technika z wyjątkiem szkół dla dorosłych
  Rodzaj zajęć: zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

  Osoby prowadzące: doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

 5. Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe

  Rodzaj zajęć: zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Osoby prowadzące: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 6. Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

  Rodzaj zajęć: zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem.

  Osoby prowadzące: nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem.

 7. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z wyjątkiem szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych
  Rodzaj zajęć: wizyty zawodoznawcze mające na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowane u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

  Osoby prowadzące: osoby wskazane przez dyrektora szkoły.
„Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły” - §7 rozporządzenia.

Program realizacji doradztwa zawodowego

Na podstawie:

 • §4 ust. 1-4 rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).
„Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego” - §4 ust. 1 rozporządzenia.

Zawartość programu realizacji doradztwa zawodowego została określona w §4 ust. 2 rozporządzenia.

„Program realizacji doradztwa zawodowego opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole wyznaczeni przez dyrektora szkoły” - §4 ust. 3 rozporządzenia.

„Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego” - §4 ust. 4 rozporządzenia.

Propozycja uchwały – opinia rady pedagogicznej do pobrania TUTAJ.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.