Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany w roku szkolnym 2021/2022

Jakie są rodzaje ocen i rodzaje klasyfikacji, którym podlega uczeń, z jakich powodów przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, jakie warunki musi spełnić szkoła, aby przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, jakie wzory pism związane z egzaminem klasyfikacyjnym należy zastosować w szkole? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Klasyfikacja roczna i końcowa

Na podstawie:
 • art. 44e ust. 1 i 2, art. 44f ust. 1, ust. 3 i ust. 5-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585).
Uczeń, w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 1. bieżące,
 2. klasyfikacyjne:
  • śródroczne i roczne,
  • końcowe.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.          
Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej i rocznej,
 2. końcowej.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
Na klasyfikację końcową składają się:

 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w programie edukacyjno-terapeutycznym.

Z jakich powodów przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny dla ucznia

Na podstawie:
 • art. 44k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585);
 • art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3, art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza się z poniższych powodów.

 1. Uczeń jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności i może zdawać egzamin klasyfikacyjny (art. 44k ust. 2 ustawy o systemie oświaty).
 2. Uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności i może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
 3. Uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (art. 37 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe).
 4. Uczeń realizuje indywidualny tok nauki (art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe).
 5. Uczeń przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu (dla tego ucznia może być zorganizowany egzamin klasyfikacyjny - art. 164 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe).
 6. Uczeń przechodzi z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej (art. 164 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe).
W skład komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły, którzy zdają egzaminy klasyfikacyjne z powodu:

 1. usprawiedliwionej nieobecności ucznia,
 2. nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia za zgodą rady pedagogicznej,
 3. realizacji przez ucznia indywidualnego toku nauki,
wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący,
 2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
W skład komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły, którzy zdają egzaminy klasyfikacyjne z powodu:

 1. spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 2. przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu – jeśli dla ucznia jest zorganizowany egzamin klasyfikacyjny lub przechodzenia ucznia z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej
wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

Warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

Na podstawie:
 • art. 44k ust. 1-3, art. 44l ust. 1-5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585;
 • §15 ust. 1-11 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373).
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, ale ocena ta może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub w wyniku zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki,  techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zajęć praktycznych.

Dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się dla ucznia z powodu:

 1. usprawiedliwionej nieobecności ucznia;
 2. nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia za zgodą rady pedagogicznej;
 3. realizacji przez ucznia indywidualnego toku nauki,
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się dla ucznia z powodu:

 1. spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 2. przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu - jeśli dla ucznia jest zorganizowany egzamin klasyfikacyjny lub przechodzenia ucznia z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Przypadek ten dotyczy składu komisji, która przeprowadza egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, czyli dotyczy ucznia, który przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu - jeśli dla ucznia jest zorganizowany egzamin klasyfikacyjny lub uczeń przechodzi z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej.

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

Uzgodnienie to dotyczy ucznia oraz jego rodziców, dla którego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z powodu:

 1. spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 2. przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu - jeśli dla ucznia jest zorganizowany egzamin klasyfikacyjny lub przechodzenia ucznia z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej.
Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
 3. termin egzaminu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Wzory pism do zastosowania w szkole:

 1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia zgody na zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych przez uczniów, którzy są nieklasyfikowani z zajęć edukacyjnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności – pobierz TUTAJ.
 2. Zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły – pobierz TUTAJ.
 3. Wyznaczenie uczniowi terminu egzaminu klasyfikacyjnego przez dyrektora szkoły po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami – pobierz TUTAJ.
 4. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego – pobierz TUTAJ.
Ważne! Podobne dokumenty zgodne z proponowanymi wzorami należy zastosować dla uczniów, którzy zdają egzaminy klasyfikacyjne z powodu:

 1. spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 2. przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu – jeśli dla ucznia jest zorganizowany egzamin klasyfikacyjny lub przechodzenia ucznia z niepublicznej szkoły artystycznej, która nie posiada uprawnień publicznej szkoły artystycznej do szkoły publicznej.
Do dokumentów tych również należą:

 1. zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły,
 2. wyznaczenie uczniowi terminu egzaminu klasyfikacyjnego przez dyrektora szkoły po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami,
 3. protokół z egzaminu klasyfikacyjnego.
Dokumenty te będą się różnić składem komisji egzaminacyjnej.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.