Ewidencja „Sportowe talenty” – obowiązkowe działania szkoły

Czego dotyczy ewidencja „Sportowe talenty”? Jakie dane uczniów zawiera? Kiedy usuwa się dane uczniów w niej zawarte? Kto w szkole ma dostęp do tej ewidencji ? Jakie testy sprawnościowe ma obowiązek przeprowadzić szkoła? Jakie dane ma obowiązek wprowadzić szkoła do ewidencji „Sportowe talenty”?

Ewidencja „Sportowe talenty”


Na podstawie:

  • art. 36a, art. 36b ust. 1-5, art. 36h ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) zmienionej w art. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718).
Dane uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego są gromadzone w ewidencji „Sportowe talenty”.

Podmiotem prowadzącym ewidencję „Sportowe talenty” jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Prowadzi się ją w systemie teleinformatycznym, który umożliwia automatyczne pozyskanie danych uczniów do ewidencji z systemu informacji oświatowej. Proces ten odbywa się za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szkoła ma obowiązek uwierzytelnić w systemie osobę/osoby, które będą miały dostęp do ewidencji „Sportowe talenty” za pomocą danych dostępowych.

Dane uczniów gromadzone w ewidencji „Sportowe talenty” obejmują:
1. imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. rok urodzenia,
3. wiek,
4. płeć,
5. masę ciała,
6. wzrost,
7. wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych,
8. datę przeprowadzenia testów sprawnościowych,
9. typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał,
10. klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał,
11. gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wynik z testów sprawnościowych.

Pozyskanie danych uczniów z systemu informacji oświatowej do ewidencji „Sportowe talenty” obejmuje ww. dane z pozycji:
1. imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. rok urodzenia,
4. płeć,
9. typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał,
10. klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Administratorem danych gromadzonych w ewidencji „Sportowe talenty” jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Danych gromadzonych w ewidencji „Sportowe talenty”, które obejmują przedstawione ww. punkty 2-8 i 11:
2. rok urodzenia,
3. wiek,
4. płeć,
5. masę ciała,
6. wzrost,
7. wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych,
8. datę przeprowadzenia testów sprawnościowych,
i
11. gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wynik z testów sprawnościowych
nie usuwa się.

Danych gromadzonych w ewidencji „Sportowe talenty”, które obejmują przedstawione ww. punkty 1, 9 i 10:
1. imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 9. typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał, 10. klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał
– usuwa się po 5 latach od dnia zakończenia przez ucznia nauki w szkole.

Dostęp do ewidencji „Sportowe talenty” dla szkoły


Na podstawie:

  • art. 36d ust. 1, art. 36f ust. 1-11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) zmienionej w art. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718),

  • art. 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718).
Dane uczniów gromadzone w ewidencji „Sportowe talenty” udostępniane są szkole, do której uczęszcza uczeń.

Dostęp do ewidencji „Sportowe talenty” jest możliwy po uwierzytelnieniu w systemie, za pomocą danych dostępowych osób upoważnionych przez szkołę. Dane dostępowe przyznaje podmiot prowadzący ewidencję „Sportowe talenty”, czyli minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Obywa się to na wniosek szkoły, złożony na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zawartość wniosku w sprawie przyznania danych dostępowych dla osoby upoważnionej przez szkołę znajduje się w ustawie.  Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania szkoły.

Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych.

W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, podmiot prowadzący ewidencję „Sportowe talenty” niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.

W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są poprawne, podmiot prowadzący ewidencję „Sportowe talenty” niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o stwierdzeniu poprawności danych wraz z informacją o sposobie pozyskania danych dostępowych.

Dostęp do ewidencji „Sportowe talenty” jest przyznawany na okres nie dłuższy niż okres zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole. Na wniosek szkoły, podmiot prowadzący ewidencję cofa do niej dostęp. W przypadku ustania okresu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole przez osobę upoważnioną, szkoła niezwłocznie występuje z wnioskiem o cofnięcie dostępu.

Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego składają po raz pierwszy wnioski w sprawie przyznania danych dostępowych dla osób upoważnionych przez szkołę nie później niż na miesiąc przed terminem przeprowadzenia testów sprawnościowych.

Testy sprawnościowe 

Na podstawie:

  • art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zmienionej w art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718),
  • zał. nr 2 w części zatytułowanej „II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VIII” w części zatytułowanej „WYCHOWANIE FIZYCZNE” rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) – ostatnie rozp. zmieniające z dnia 28 sierpnia 2023 r. (poz. 1759),

  • zał. nr 1 w części zatytułowanej „WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES PODSTAWOWY” rozp. MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467 ze zm.) – ostatnie rozp. zmieniające z dnia 28 sierpnia 2023 r. (poz. 1755).
W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testy sprawnościowe.
Testy są przeprowadzane w okresie od marca do kwietnia.

Testy sprawnościowe obejmują:
1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynujących,
2. 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych biegu,
3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pojęć „diagnozowanie” i „ocenianie”. Pomiary sprawności fizycznej nie mogą być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, lecz powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju w przypadku uczniów szkoły podstawowej i w celu planowania ich zmian w kontekście całożyciowej aktywności fizycznej w przypadku uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Wyniki testów sprawnościowych uczniów oraz dane dotyczące masy ciała i wzrostu uczniów

Na podstawie:

  • art. 28 ust. 2b-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zmienionej w art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718),

  • art. 36d, ust. 2-3, art. 36f ust. 1-11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) zmienionej w art. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718).
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego albo rodzice niepełnoletnich uczniów przekazują szkole raz w ciągu roku szkolnego dane obejmujące masę ciała i wzrost ucznia. Dane przekazuje się w postaci elektronicznej, chyba że szkoła określi inny sposób ich przekazywania.

Szkoła wprowadza do ewidencji „Sportowe talenty” dane, które obejmują:
1. wyniki testów sprawnościowych oraz datę przeprowadzenia testów sprawnościowych – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu tych testów,
2. masę ciała i wzrost ucznia – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu testów sprawnościowych i uzyskaniu tych danych od uczniów albo rodziców niepełnoletnich uczniów.

W przypadku wprowadzenia do ewidencji „Sportowe talenty” błędnych danych, szkoła ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić prawidłowe dane.

Część danych uczniów z ewidencji, wskazanych w ustawie, udostępnia się klubowi sportowemu, związkowi sportowemu oraz polskiemu związkowi sportowemu. W ustawie został wskazany sposób dostępu do ewidencji przez te podmioty.

System umożliwia:
1. wprowadzenie przez klub sportowy, związek sportowy lub polski związek sportowy zgłoszenia zainteresowania wynikiem uzyskanym przez ucznia z testów sprawnościowych wraz z przekazaniem danych kontaktowych związku lub klubu,
2. przekazanie informacji o zgłoszeniu szkole, do której uczęszcza uczeń.

Szkoła identyfikuje zgłoszenia w ramach dostępu do ewidencji „Sportowe talenty” i przekazuje informację o zgłoszeniu, wraz z danymi kontaktowymi klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego pełnoletniemu uczniowi albo rodzicowi lub innemu przedstawicielowi ustawowemu ucznia.

Propozycje praktycznych rozwiązań organizacyjnych w szkole, które dotyczą ewidencji „Sportowe talenty” 

Na podstawie:

  • art. 28 ust. 2b-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zmienionej w art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718),

  • art. 36d, ust. 2-3, art. 36f ust. 1-11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) zmienionej w art. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718).
1. Sprawdzenie przez dyrektora szkoły znajomości zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczącej zajęć edukacyjnych „Wychowanie fizyczne” przez nauczycieli szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nauczycieli wychowania fizycznego,

Sposoby realizacji
Informacja na zebraniu rady pedagogicznej szkoły, zarządzenie dyrektora szkoły, spotkanie w zespołach przedmiotowych lub zespołach zadaniowych.

2. Planowanie realizacji testów sprawnościowych w szkole i zbierania od uczniów i rodziców uczniów informacji o masie ciała i wzroście uczniów, przyjęcie do realizacji, wskazanie okresu realizacji w szkole, zapoznanie uczniów i rodziców z podejmowanymi działaniami.

Sposoby realizacji
Analiza w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego, analiza na zebraniu rady pedagogicznej szkoły, przekazanie informacji uczniom i rodzicom uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowawców, można przeprowadzić próbne testy sprawnościowe wśród uczniów, określić czas realizacji.

3. Zaplanowanie przez dyrektora osoby lub osób , które zostaną upoważnione w systemie do dostępu danych z ewidencji „Sportowe talenty”, przygotowanie wniosku w tej sprawie i dokumentu, który potwierdza zgodność osoby zatrudnionej w szkole do upoważnienia w systemie.

Sposoby realizacji
Umocowanie osoby lub osób w szkole za pomocą dokumentu, który dołącza się do wniosku składanego przez te osoby zatrudnione w szkole (zawartość wniosku znajduje się w ustawie (art. 36f ust. 4-5), wysłanie wniosku do podmiotu prowadzącego ewidencję „Sportowe talenty” (po raz pierwszy nie później niż na miesiąc przed terminem przeprowadzenia testów sprawnościowych, które przeprowadza się corocznie w marcu i kwietniu danego roku szkolnego).

4. Zbieranie przez szkołę informacji o masie ciała i wzroście uczniów, przeprowadzenie testów sprawnościowych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Sposoby realizacji
Zbieranie przez szkołę informacji o masie ciała i wzroście uczniów – przekazywanie tych informacji w postaci elektronicznej lub w inny sposób wskazany przez szkołę (mogą te informacje zbierać nauczyciele wychowawcy klas), przeprowadzenie testów sprawnościowych w marcu i kwietniu danego roku szkolnego.

5. Wprowadzenie przez szkołą do ewidencji „Sportowe talenty” danych, które obejmują wyniki testów sprawnościowych oraz datę ich przeprowadzania, masę ciała i wzrost uczniów.

Sposoby realizacji
Niezwłocznie po przeprowadzeniu testów sprawnościowych.

Ze względu na szeroki zakres działań szkoły związany z realizacją ewidencji „Sportowe talenty” można czynności organizacyjne związane z realizacją tych działań objąć nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2023/2024.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: