Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Jakie są ogólne założenia dotyczące organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania oraz jaki jest wymiar godzin? Czy dziecko, które realizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne, może uczestniczyć w życiu przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to w jakich zajęciach? Czy uczeń, który realizuje indywidualne nauczanie, może uczestniczyć w życiu szkoły? Jeśli tak, to w jakich zajęciach?

Ogólne założenia dotyczące organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania

Na podstawie:

 • §2-4 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2468).
Dyrektor przedszkola lub szkoły organizuje dla dziecka indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne lub dla ucznia indywidualne nauczanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. To nauczanie jest organizowane dla dziecka lub ucznia, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do szkoły.

Indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu oraz w sposób, który zapewnia wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

Dyrektor przedszkola lub szkoły, który organizuje dla dziecka roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne lub dla ucznia indywidualne nauczanie, ustala z organem prowadzącym zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka, ucznia albo pełnoletniego ucznia, która dotyczy zakresu czasu prowadzenia tych zajęć.

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli przedszkola lub szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub w innej szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania z uczniami w klasach I-III szkoły podstawowej dyrektor powierza jednemu lub dwóm nauczycielom.

Wymiar godzin zajęć indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania

Na podstawie:

 • §5-9 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2468).
Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

Zajęcia te prowadzone są w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówkach wskazanych w rozporządzeniu.

W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, które realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowany z uczniem wynosi:

 1. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 2 dni),
 2. dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni),
 3. dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni),
 4. dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni).

Funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym lub w życiu szkolnym

Na podstawie:

 • §6 ust. 2, §10 ust. 1-4 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2468).
W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz ułatwienia powrotu dziecka lub ucznia do przedszkola lub szkoły, nauczyciele prowadzący indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie obserwują funkcjonowanie dziecka lub ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka lub ucznia lub pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka lub ucznia, który realizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie z uczniami w oddziale przedszkolnym lub oddziale szkolnym.

W ramach ww. działań dyrektor umożliwia dziecku lub uczniowi udział w szczególności w:

 1. zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
 2. uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych,
 3. wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
Dla dzieci i uczniów, którzy uczestniczą w ww. formach zajęć umożliwionych przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły oraz w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – realizacja tych zajęć odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć wskazanym do realizacji podstawy programowej.

Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej, objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

Wniosek nauczyciela jest składany w postaci papierowej lub elektronicznej i zawiera uzasadnienie.

Załączniki:

 1. wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi – pobierz TUTAJ,
 2. zezwolenie dyrektora szkoły na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia realizującego indywidualne nauczanie, na podstawie wniosku nauczyciela – pobierz TUTAJ.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: