Jak wypełniać świadectwa szkolne w roku 2021/22?

Jaka jest różnica między klasyfikacją roczną i klasyfikacją końcową? Kiedy uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem? Jakie warunki musi spełnić uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową? Z jaką datą szkoła wydaje uczniowi świadectwo? Na jakie informacje należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu świadectwa szkolnego i arkusza ocen dla ucznia?

Klasyfikacja roczna i klasyfikacja końcowa

Na podstawie:
 • art. 44f ust. 1, ust. 3 i ust. 5-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585 i poz. 1116);
 • §18 ust.1 i §19 ust.1 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373).
Uczeń podlega klasyfikacji:
 1. śródrocznej i rocznej,
 2. końcowej.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczeń kończy szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły dla ucznia w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:
 • §6 ust. 1 i ust. 3, §7 ust. 1-3 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Zapis ten wskazuje, że uczeń, który nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, które potwierdza brak uzyskania promocji dla klasy programowo wyższej.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, które potwierdza uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Jeśli ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

Warunki ukończenia szkoły podstawowej przez ucznia w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:
 • art. 44q ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585 i poz. 1116);
 • §6c ust. 1-3 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645, poz. 795 i poz. 1047).
Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
  oraz
 2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kończy szkołę podstawową, jeżeli:
 1. otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
Uczeń szkoły podstawowej będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który nie spełnił tych warunków, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda, i technika, wstawia się poziomą kreskę.

Data wydania uczniowi świadectwa szkolnego

Na podstawie:
 • §17 ust. 6-8, ust. 11-12 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
Jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku ucznia:
 1. który przystępował do egzaminu poprawkowego;
 2. który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. który przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji ucznia.
Uczniowi, któremu w wyniku:
 1. przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
  lub
 2. głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wydaje się nowe świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły za zwrotem świadectwa lub jego duplikatu, wydanego poprzednio.
Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny.

Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wydawane przez szkołę podpisuje dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy. W uzasadnionych przypadkach świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły może podpisać, zamiast wychowawcy klasy, inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.

Wybrane informacje ogólne dotyczące świadectw i arkuszy ocen ucznia

Na podstawie:
 • załącznika nr 1 ust. 10, 10a, 10b, 12-13, 18-19, 21, 23, 26-28 rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203;
 • §4 ust. 5 pkt 2 i §9 rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008).
W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszach ocen ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na wolnej pozycji nad przedmiotem „historia” wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w klasie I, ustalone przez dyrektora szkoły jako jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna– przepis ten stosuje się do arkuszy ocen założonych uczniom, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2021/2022.

Uwaga na obowiązek wpisu w szkole, która prowadzi kształcenie zawodowe, odpowiednio na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen ucznia w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” nazwy zajęć edukacyjnych oraz ocenę z tych zajęć, o których mowa w §4 ust. 5 pkt 2 rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, jeśli szkoła zrealizowała te zajęcia (ust. 10b.).

Udział uczniów w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
 1. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
 2. ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
 3. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.
Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych:
 1. obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie” albo w skrócie „ND”;
 2. obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum, umieszcza się adnotację „poziom dwujęzyczny” albo w skrócie „PD”.
Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę.

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 1. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
 2. osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 3. realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.
Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

Świadectwa i inne druki opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm.

W arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ……”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.

W arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz w arkuszach ocen dla uczniów technikum obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym – zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.

Uwaga na obowiązek wpisu w arkuszach ocen informacji o egzaminie zawodowym – dla uczniów technikum, słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i słuchaczy szkoły policealnej (ust. 28a) oraz wpisu informacji o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym – dla uczniów branżowej szkoły I stopnia (ust. 28b). Przepis ten stosuje się do arkuszy ocen założonych uczniom i słuchaczom, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2021/2022.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.