Jak wypełnić świadectwa i arkusze za jednym razem [PORADNIK 2]

Jak wykonywać kilka rzeczy na raz, szczególnie w tak pracowitym okresie, jakim jest koniec roku szkolnego? Ogromna liczba zadań, presja upływającego czasu i coraz mniej dni do terminu wystawienia świadectw i zakończenia roku szkolnego. Z pomocą przychodzi Ci system e-Świadectwa, który zdecydowanie zmniejsza liczbę zadań do wykonania, automatyzuje część procesów, “pilnuje” spójności danych i pozwala, nawet zdalnie, śledzić przebieg procesu wypełniania świadectw.

W drugiej części poradnika dotyczącego systemu e-Świadectwa przedstawiamy Ci sposób działania najważniejszych opcji dotyczących konfiguracji oddziału oraz wypełniania świadectw i arkuszy ocen. Poruszamy również kwestie wypełniania klasyfikacji końcowej oraz uzupełniania oceny opisowej.

Koniecznie zapoznaj się z pozostałymi częściami poradnika:

Konfiguracja oddziału

Widok konfiguracji dotyczy tylko wybranego oddziału. Każdy wychowawca może więc samodzielnie dostosować go do swoich potrzeb. Na poniższym zrzucie ekranu widoczna jest pełna lista dostępnych opcji. Ze względu na ich liczbę w artykule omówimy tylko wybrane z nich.

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_1.png

Wykreskowane puste pola – ta opcja umożliwia automatyczne wstawienie „kresek” w pola, które nie zostały uzupełnione. Na przykład jeśli uczeń uczęszczał na dwa przedmioty dodatkowe, a na wzorze świadectwa dostępne są trzy pola na takie przedmioty – pozostały wolny wiersz zostanie wypełniony kreskami.

Opcja Najpierw uczniowie z wyróżnieniem odnosi się głównie do wydruku świadectw. Dla uczniów z wyróżnieniem przeznaczony jest specjalny gilosz z biało-czerwonym paskiem. Można więc seryjnie wydrukować wszystkie świadectwa z oddziału przez umieszczenie stosownej liczby giloszy z wyróżnieniem na górze podajnika papieru drukarki.

Specjalnie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej stworzona została opcja Wstaw imię ucznia w treść wyrażeń oceny opisowej. W połączeniu z dostępnymi w systemie wyrażeniami oceniającymi funkcja ta umożliwia personalizację oceny opisowej dla każdego ucznia. Dodatkowo imię dziecka zostanie automatycznie odmienione przez przypadki, jeśli zostały uzupełnione w edycji danych dziecka.

Nauczyciele tworzący ocenę opisową na pewno docenią również wbudowaną listę wyrazów, które nie powinny występować na końcu linijki. Znajdują się one w zakładce Wyrazy. Jeżeli zgodnie z wybraną czcionką wyraz znajdujący się na liście byłby ostatni w danej linijce, zostanie on automatycznie przeniesiony do kolejnego wiersza. Każdy nauczyciel może do listy dopisać dodatkowe słowa, którymi wyraz nie powinien się kończyć.

Dzięki włączeniu opcji Dodaj na arkuszu adnotacje przedmiotów rozszerzonych system automatycznie uzupełnia stosowną adnotację na arkuszu ocen na podstawie nazwy przedmiotu wprowadzonej na pierwszej stronie świadectwa.

Automatyczne zawijanie długich nazw przedmiotów do kolejnego wiersza na arkuszu ocen umożliwia automatycznie przeniesienie części nazwy przedmiotu, która nie mieści się w jednym wierszu, do kolejnego wiersza arkusza ocen bez konieczności zmniejszania czcionki.

Wypełnianie świadectw (i arkuszy ocen)

Arkusze ocen wypełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych na świadectwie. Modyfikacja danych dotyczących m.in. przedmiotów i ocen jest możliwa tylko w widoku świadectwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy wykonywać dwukrotnie tej samej pracy i mamy pewność, że dane w obu dokumentach są takie same.

Jeżeli szkoła korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia, to po wystawieniu ocen końcowych dla uczniów wystarczy skorzystać z opcji Oddział → Import ocen z LIBRUS Synergia. System automatycznie utworzy powiązanie pomiędzy przedmiotami, których nazwy są identyczne w obu systemach. W celu wcześniejszego uzupełnienia nazw przedmiotów w e-Świadectwach, można zaimportować do oddziału szablon nazw przedmiotów, o ile został utworzony przez administratora szkolnego. W przeciwnym razie, podczas importu dla pozostałych przedmiotów wystarczy wpisać nazwę, która powinna być widoczna na świadectwie oraz wybrać przedmiot w LIBRUS Synergia, z którego ocena ma zostać zaimportowana. Nawet jeśli w ramach jednej klasy realizowane są dwie lub więcej specjalności, można dokonać importu, korzystając z opcji Powiąż indywidualnie oraz skorzystać z opcji Podpowiedź, pozwalając systemowi samodzielnie utworzyć powiązanie z odpowiednim przedmiotem.

Dla wszystkich uczniów zostaną automatycznie zaimportowane nie tylko oceny, ale także liczba opuszczonych godzin, w tym godziny usprawiedliwione, i szczególne osiągnięcia.

Jeśli szkoła obecnie nie korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia, ma możliwość szybkiego uzupełnienia świadectw z wykorzystaniem funkcji szablonu nazw przedmiotów. Wspomniany szablon definiuje administrator szkolny w widoku Szkoła Szablony nazw przedmiotów. Po utworzeniu szablonu, nauczyciel może go zaimportować w widoku edycji oddziału, korzystając z opcji Oddział – Pobierz przedmioty z szablonu.

Jeżeli administrator nie zdefiniował szablonu przedmiotów, nauczyciel również może szybko uzupełnić świadectwa dzięki funkcji Kopiuj nazwy (dane zostaną przeniesione automatycznie na arkusz ocen). Po uzupełnieniu nazw przedmiotów na świadectwie jednego ucznia i skorzystaniu ze wspomnianej opcji wystarczy wybrać uczniów, którzy mają na świadectwie realizować te same przedmioty. Wprowadzone nazwy zostaną automatycznie skopiowane na świadectwa pozostałych uczniów.

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_2.jpg

Oceny dla ucznia można wypełnić, korzystając z klawiatury numerycznej (system automatycznie wpisze słownie nazwę wybranej na klawiaturze oceny) oraz przycisku Tab (aby przejść do kolejnego przedmiotu).

Świadectwa z wyróżnieniem należy zaznaczyć przy pomocy odpowiedniej opcji znajdującej się nad podglądem świadectwa. Wzór świadectwa dla takiego ucznia zostanie dostosowany do rozporządzenia (aktualizacja m.in. sygnatury świadectwa).

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_3.jpg

System e-Świadectwa uwzględnia również sytuację, gdy zachodzi konieczność poprawy ocen końcowych uczniów. Na arkuszu ocen powinna pozostać pierwotnie otrzymana przez ucznia ocena. Dlatego funkcja Poprawa ocen końcowych zmieni ocenę jedynie na świadectwie, pozostawiając odpowiednią ocenę na arkuszu ocen. Stosowną informację o zaliczonym egzaminie poprawkowym należy uzupełnić w odpowiednim polu arkusza ocen. W przypadku klas kończących szkołę wspomniana funkcja poprawy ocen znajduje się w zakładce Klasyfikacja roczna.

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_4.jpg

Klasyfikacja końcowa

Dla klas kończących szkołę świadectwo odpowiada Klasyfikacji końcowej, zawierającej oceny z wszystkich klas danego etapu edukacyjnego. Na arkuszu ocen znajdują się oddzielne kolumny dla klasyfikacji rocznej i końcowej.

W celu uzupełnienia klasyfikacji rocznej należy najpierw skorzystać z opcji Oddział → Import ocen z LIBRUS Synergia. Domyślnie importowane dane są automatycznie kopiowane na świadectwo ukończenia, dzięki czemu nawet jeżeli szkoła nie korzystała w poprzednich latach szkolnych z e-Świadectw lub rozwiązania LIBRUS Synergia, wystarczy uzupełnić oceny na świadectwie ukończenia jedynie z tych przedmiotów, które skończyły się w poprzednich latach szkolnych.

W celu automatycznego uzupełnienia klasyfikacji końcowej o przedmioty i oceny kończące się w poprzednich latach szkolnych, dla wzorów świadectw dla dzieci i młodzieży, należy skorzystać z funkcji Wypełnij klasyfikację końcową. Przy jej pomocy możliwe jest automatyczne wypełnienie świadectwa ostatniej klasy na podstawie danych z wszystkich klas w danym etapie edukacyjnym zawartych w e-Świadectwach lub LIBRUS Synergia.

Jeśli w systemie nie znajdują się oceny z przedmiotów, których nauka zakończyła się w poprzednich latach szkolnych:

  • można uzupełnić je na świadectwach z poprzednich lat szkolnych (przechodząc do widoku odpowiedniego świadectwa), a następnie skorzystać z opcji Wypełnij klasyfikację końcową
  • lub po skorzystaniu z opcji wypełniania klasyfikacji końcowej uzupełnić brakujące oceny bezpośrednio na świadectwie.

Ocena opisowa

Ocenę opisową można uzupełnić na trzy sposoby.

  1. Jeżeli szkoła korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia wystarczy skorzystać z importu stworzonej w Synergii oceny opisowej, wybierając Oddział → Import oceny opisowej z LIBRUS Synergia. Przy tej okazji zostaną zaimportowane również oceny roczne z religii i etyki, a także liczba opuszczonych godzin, w tym godzin usprawiedliwionych, oraz szczególne osiągnięcia.

  2. Jeżeli nauczyciel uzupełniał wyrażenia oceniające dla bieżących ocen opisowych w LIBRUS Synergia, możliwe jest automatyczne utworzenie końcowej oceny opisowej na podstawie wybranych wyrażeń oceniających. W tym celu należy skorzystać z opcji Tworzenie oceny na podstawie ocen bieżących wystawionych w LIBRUS Synergia.

  3. W e-Świadectwach dostępny jest schemat oceniania opisowego z bazą ponad 1000 wyrażeń oceniających, które można wykorzystać do stworzenia klasyfikacyjnej oceny opisowej ucznia. Wystarczy przejść do widoku Wyboru wyrażeń oceny opisowej, wybrać umiejętności z poszczególnych obszarów oceniania oraz wskazać konkretne wyrażenia oceniające. W górnej części wyświetlany będzie podgląd stworzonej oceny wraz z informacją o ilości dostępnego miejsca na świadectwie (w zależności od wybranej czcionki). Po wybraniu wyrażeń i zamknięciu okienka należy skorzystać z opcji Wypełnienie treści na podstawie zaznaczonych wyrażeń – świadectwo zostanie automatycznie uzupełnione na podstawie wybranych wcześniej wyrażeń oceniających.

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_5.jpg

a_eswiadectwa_2_maj_2022_LS_graf_6.jpg

Stworzoną ocenę opisową w e-Świadectwach można następnie wyeksportować do rozwiązania LIBRUS Synergia. Jeżeli więc wyrażenia oceniające dla poszczególnych ocen bieżących nie były uzupełniane, nauczyciel uczący w klasach 1-3 szkoły podstawowej może skorzystać z trzeciego sposobu opisanego powyżej – wyboru wyrażeń oceny opisowej bezpośrednio w e-Świadectwach, a następnie wyeksportować stworzoną ocenę przy pomocy opcji Eksport oceny rocznej do LIBRUS Synergia. Wcześniej należy oznaczyć świadectwo jako Gotowe do wydruku w widoku Opcje wydruków → Edytuj status świadectwa.

Tym sposobem mamy uzupełnione oceny na świadectwie oraz arkuszu ocen.

W kolejnej części przedstawimy m.in. sposób wydruku powyższych dokumentów.

System e-Świadectwa jest dostępny w ramach planów rozwoju – Podstawowego, Rozszerzonego, Kompleksowego. W każdym z planów placówka ma dostęp do pełnej wersji systemu i wzorów świadectw dla wszystkich etapów edukacyjnych. Więcej o planach na plany.librus.pl.

Jesteś zainteresowany zakupem systemu e-Świadectwa?
Więcej o systemie – tutaj
Kontakt: sprzedaz@librus.pl, tel. 32 350 85 85


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: